Miežiūnų kaimo istorija sena, kaip pasaulis. 1611 m. Dimitras Kurpskis užstatė kaimą „už paskolą”, ir ta proga buvo surašytas kaimo inventorius, kuris ypatingas tuo, kad kaimiečiai surašyti lietuviškai – tokių sąrašų iš tų laikų daug nerasite. Todėl pateikiu raštą ir jo vertimą:

1611 m. sausio 20 d. Dimitro Kurpskio Miežiūnų kaimo užstatymo raštas

Годү по нарожεню Сына Божог[о] тисεча шεст сот ѡди[надцатого] мсца марца трεтεг[о] дня

На рочкох кгродскихъ марцовых порядком статүтовым прыпалых и сүдовнεѡтправованых пεрεд нами Миколаεм Мицкεвичом Рымви­дом подстаростим Мартином Залεским сүдεю а Хрызостомом Снар­ским писаром врядники кгродскими үпитскими ѡт вεлможног[о] пана εго мсти пана Яроша Воловича подскарбεг[о] зεмског[о] и пи­сара вεликог[о] князства литовског[о] старости үпитског[о] тивүна поюрског[о] дεржавцы рүдницког[о] на справы сүдовыε кгродскиεүпитскиε висажоными постановившы сεѡчεвисто зεмεнин и зεмян­ка г[оспода]рскиε повεтүүпитского εго мсть княз Дмитръ Мико­лаи Күрпьски Ярославски и малжонка εго пани Ядвига Яновна Кгрүжεвска положывшы лист свои доброволны запис под пεчатми своими[1] и с подписами рүк своих такътεжъ под пεчатми и с подпи­сами рүк людεи зацных мεновитε в том листε нижεиѡписаных вод­лүг права посполитог[о] справлεны даны и налεжачы зεмεнинү и зεмянцε г[оспода]рским воεводства бεрεстεиского εго мсти пану Янү Грычынε и малжонцεεго панεи Галсцε Яновнε Кгрүжεвъскои на рεч мεновитε по достаткүѡбо всεмѡписанүю и просили их мсть нас врядү абы тот лист был чытан а по прочытаню до книг вписанъ которог[о] мы[2] вряд ѡглεдавшы и чытаног[о] выслүхавшы дали εс­мо[3] до книг вписати которы вписүючы слово в слово так сε в собε маεтъ

Ja Dmitr Mikołaÿ Kurpski Iarosławski a ia Iadwiga Ianowna Grusʒews­ka Dmitrowa Mikołaiowa Kurpska Iarosławska ʒiemianin ÿ ʒiemianka krola ie[g]o mci Powiatu upitskiego obiedwe osobie ʒa iednę a iedną ktorą kolwiek ʒ nas osobę ʒa obiedwie osobie pocʒÿtaiąc i po wsʒelakie obowiąski w tÿm liscie nasʒÿm opisane podlegaiąc cʒÿnim wiadomo ÿ ʒeʒnawamÿ tÿm nasʒÿm listem dobrowolnym ʒapisem donosąc to ku wiadomosci wsʒem wobec i kaʒdemu ʒ osobna komu bÿ o tÿm wiedʒiec naleʒało iʒ będąc mÿ wielce potrebnÿmi sumy pieniędʒÿ poʒÿcʒÿlismÿ ÿ własnemi rękoma nasʒemi odlicʒÿwsʒÿ wʒięlismÿ gotowÿch rękodaÿ­nÿch sumą pieniędʒÿ osm set kop grosʒÿ licʒbÿ ÿ monetÿ litewskieÿ u ʒiemianina ÿ u ʒiemianki krola ie[g]o mosci woiewodstwa brʒeskie[g]o u ie[g]o msci Pana Iana Hrÿcʒÿnÿ ÿ u małʒonki ie[g]o msci Panieÿ Hal­sʒki Ianownÿ Gruʒewskieÿ Ianoweÿ Hrÿcʒÿnoweÿ w ktoreÿ teÿ pomie­nioneÿ sumie pieniędʒÿ w osmÿ set kopach grosʒÿ litewskich ʒastawilis­mÿ ʒawiedlismÿ ÿ ʒa<...> tego listu nasʒe[g]o niʒeÿ opisane[g]o urʒędo­wnie w moc w dʒierʒenie ÿ spokoÿne uʒÿwanie ie[g]o msci panu Hrÿ­cʒÿnie ÿ małʒonce ie[g]o msci podalismÿ siołło nasʒe Mieʒunÿ abo Po­wersmie od imienia nasʒe[g]o Krÿnicʒÿna w powiecie upitskim leʒące­[g]o tuʒ niedaleko od miastec[ʒ]ka naʒÿwaionie[g]o Kurpskisʒki w po­wiecie upitskim leʒące[g]o w ktorym włok osiadłÿch osmnascie i ʒas­ciankiem Gatÿskim w ktorÿm włok pięc ktorÿch włok pięciu ʒ dawnÿch cʒasow teʒ poddani mieʒuncÿ uʒÿwaią s poddanemi w tÿm siele będące­mi ʒonami ʒ dʒiecmi ÿ ich maiętnosciami wsʒÿtkimi a mianowicie imio­na tÿch poddanÿch Palulis Mikielis włoka Waÿtkelis Galinis włoka Sta­sius Ionelis Ludnikonis Urban Ianonis włoka Grÿgas Boiarÿnas włoka Woÿciech Gotowina ʒ Iakubem Nowikiem włoka Iurgis Stasius Marek trʒÿ bracia włoka Marcin Spicʒkonis ʒ bratem swÿm Grÿtą połwłoki En­dria Ritulonis[4] połwłoki Palulis Mikielis Iurgis Ionelis Tomas Staskonis[5] włoka Wencʒus Łatwionis Grÿte Kulwionis Mikie Norekonis włoka Gri­gas Nemanisʒkis Bukoninis Jonelis Rudkonis włoka Grÿgas Kukunas Petras Podʒiunas połwłoki Hanus Kukulis Grÿgas Nowik połwłoki And­reÿ Miniunas Petras Podʒius połwłoki Grÿgas Kukonis Andria Spicʒko­nis połwłoki Wencław Nowik Grygalus Boiarÿnas połwłoki Sʒÿmas Wedelonÿs Tomasʒ Podʒius połwłoki Woÿtekas Galinis Grÿgas Nowik Kisʒkie Ian połwłoki Ławrʒÿn kowal Ian Kisʒkie włoka Maciul Andri­konis połwłoki ʒepłos Ienkus Ianulis Wÿsʒpałaÿkis połwłoki Ambros Ławrʒÿnowicʒ Woÿtekus Trisÿłas Petras Wolenas ʒ ÿch powinnosciami danią pienięʒną miodową ÿ insʒą ro[bot?]ą ʒe wsʒÿtkimi ich posłusenst­wÿ i powinnosciami a ʒ goła ʒe wsʒÿtkim na wsʒÿtko tak iako sie to siołło nasʒe Mieʒunÿ i ʒasciankiem Gatÿskim włok pięciu w grunciech poʒÿtkach w granicach miedʒach ÿ w obÿchodʒiech swoich ʒ dawnÿch cʒasow miało ÿ teraʒ ma tak iʒ pomienione niepomienionemu a niepo­mienionemu pomienionemnie sʒkodʒie nie ma nic namnieÿsʒeÿ rʒecʒÿ i poʒÿtki sami na sie potomki nasʒe i ni na ko[g]o insʒego nie wÿmuiąc ani ʒostawuiąc na rok ieden ʒupełłnÿ pocʒąwsʒÿ od roku teraʒnieÿsʒe­[g]o tysiąc sʒesc setne[g]o iedÿnaste[g]o miesiąca lute[g]o siedminaste­[g]o dnia aʒ do roku prʒÿsʒłe[g]o tÿsiąc sʒesc set dwunaste[g]o mca marca pierwsʒe[g]o dnia na ktorʒÿm to roku pomienionÿm mamÿ ÿ po­winni będʒiemÿ ie[g]o mosci panu Hrÿcʒÿnie samemu małʒonce dʒie­ciom ÿ potomkom ie[g]o msci tę sumę pieniędʒÿ osm set kop grosʒÿ li­tewskich wsʒÿtkie spełna oddac a te sioło nasʒe pomienione okupic na miescu pewnÿm w Poniewieʒu u Xiąg grodskich upitskich a gdʒiebys mÿ na tÿm roku pomienionÿm teÿ wsi u ie[g]o msci Pana Hrÿcʒÿnÿ ÿ u małʒonki ie[g]o msci nie okupili tedÿ ma ie[g]o mosc pan Hrÿczÿna małʒonka dʒieci ÿ potomki ich mci to sioło nasʒe pomienione ʒe wsʒÿt­kimi ie[g]o naleʒnosciami dʒierʒec uʒÿwac od roku do roku po sobie idącego takʒe od dnia siedminaste[g]o lute[g]o do dnia pierwsʒe[g]o marca aʒ do ʒupełneÿ ʒapłatÿ teÿ sumÿ pieniędʒÿ a miedʒÿ rokami oku­powac nie mamÿ wsʒakʒe prʒed rokiem okupnu prʒÿpadłÿm ʒa dwanas­cie niedʒiel urʒędowne wÿkupnie dʒierʒącÿm oʒnaÿmic mamÿ prʒeʒ list urʒędowÿ bądʒʒiemskiemu abo grodskie[mu] kładąc ten list prʒeʒ woʒ­ne[g]o na teyʒe wsi Mieʒunach od nas ie[g]o msci panu Hrÿcʒÿnie ÿ małʒonce ie[g]o msci ʒawiedʒione[g]o a gdʒiebÿsmÿ nie oʒnaÿmili tedÿ chociabÿsmÿ pieniądʒe na roku oddawali nie maią ie[g]o msc pan Hrÿ­cʒÿna i małʒonka ie[g]o msci takʒe dʒieci i potomki ich msci nam te[g]o sioła ustępowac a ʒe wsʒÿtkim temu listowi nasʒemu dosic ucʒiniemÿ a ieslibÿsmÿ ÿ oʒnaÿmiwsʒÿ o wykupnie teÿ sumÿ pieniędʒÿ pomienio­ney na roku samÿm nie oddali ÿ nie ʒapłacili tedÿ ʒarękę niʒeÿ opisaną do te[g]o sʒkodÿ ÿ nakładÿ nagołe rʒecʒenie słowa samÿch ichmosci abo umocowane[g]o ÿch mci ʒapłacic ÿ nagrodʒic mamÿ ÿ powinni bę­dʒiemÿ a po wÿkupieniu ʒadnÿch sʒkod bądʒ prʒeʒ ogien wodę powiet­rʒe ʒołnierʒÿ ÿ insʒÿ iakikołwiek sposob stałÿch takʒe spustosʒenia ÿ roʒe[i]scia tÿch poddanÿch na ÿch mosci Panu Hrÿcʒÿnie ÿ małʒonce iego mci takʒe dʒieciach ÿ potomkach ÿch mci ÿ koʒdÿm dʒierʒącÿm dochodʒic nie mamÿ wiecʒnemi cʒasÿ ale iesʒcʒe mamÿ ÿ powinni bę­dʒiemÿ cʒasu okupna kwitacÿią prawną według woli ÿ upodobania ÿch mci napisana y nam od ich mci poddaną dac ÿ na urʒedʒie prʒÿʒnac iako bÿ ich mci ÿ koʒdÿ dʒierʒącÿ od ich mci oto ʒadneÿ trudnosci wiecʒni­mi cʒasÿ nie mieli ktore to sioło nasʒe wÿsʒeÿ Pomienione ie[g]o mosc Pan Hrÿcʒÿna ÿ małʒonka ie[g]o mci w teÿ sumie pieniędʒÿ w osmiu set kopach grosʒÿ litewskich dʒierʒec uʒÿwac poʒÿtki wsʒelakie sobie prʒÿwłasʒcʒac nowe wÿnaÿdowac ÿ one w poʒÿtek swoÿ obracac wolni będą wedle uʒnania swe[g]o ÿ woli sweÿ poddanÿch sądʒic rʒądʒic winÿ prʒe sądÿ brac winnych prʒÿsʒłoli bÿ do te[g]o ÿ garłem karac onÿ sami prʒeʒ sie dʒieci ÿ potomki nasʒe ÿ prʒeʒ ʒadną inną osobą w to sioło na­sʒe pomienione i w ʒadną namnieÿsʒą rʒecʒ ÿ prʒÿnaleʒnosc ÿch wstę­powac ʒadneÿ trudnosci Prʒesʒkodÿ i prʒenagabania ie[g]o mosci ÿ koʒdemu dʒierʒącemu od ich mosci ʒadawac nie mamÿ i nie będʒiemÿ ale iesʒcʒe od koʒdego takowe[g]o kto bÿ sie w ktorą kolwiek cʒęsc te­[g]o sioła nasʒe[g]o ludʒi gruntow ÿ poʒÿtkow wstępował u koʒde[g]o prawa ÿ na koʒdÿm miescu swÿm własnÿm grosʒem ÿ nakładem ocʒÿ­sʒcʒac mamÿ i powinni będʒiemÿ tÿle raʒÿ ÿlebÿ potrʒeba ukaʒowała tak iako bÿ ie[g]o mosc pan Hrÿcʒÿna ÿ małʒonka ie[g]o mci na tÿm nie sʒkodowali ʒa oʒnaÿmieniem nam prʒeʒ list otworʒonÿ prʒed rokiem ʒa poʒwÿ prʒÿpadłÿm ʒa niedʒiel dwie kładąc takowe oʒnaÿmienie na imieniu nasʒÿm Krʒÿnicʒÿnie w powiecie upitskim leʒącÿm a gdʒiebÿm te[g]o sioła ÿ ktoreÿ cʒęsci ʒ nie[g]o uprawa nie ocʒÿscił a kto bÿ ʒ mo­cÿ i dʒierʒania ich mosci odesʒło tedÿ mamÿ ÿ powinne będʒiemÿ ich mosciam takʒe wiełe iako wiełe od ich mosci odÿdʒic ÿ tak dobrÿch od imienia nasʒe[g]o Krÿnicʒÿna wstąpic beʒʒadne[g]o ʒatrudnienia ÿ list nato według woli ich mci napisanÿ dac ÿ na urʒędʒie ktorÿm będą chcia­li prʒÿʒnac to tesʒ tÿm listem nasʒÿm dobrowolnÿm ʒapisem waruiemÿ iʒ ieslibÿ ie[g]o mosc pan Hrÿcʒÿna i małʒonka ie[g]o mci takʒe dʒieci ÿ potomki ich mosci i koʒdÿ dʒierʒącÿ od ich mosci nie korʒÿsʒcʒąc w teÿ ʒastawie nasʒeÿ wÿsʒey pomienioneÿ a potrʒebuiąc sumÿ pieniędʒÿ chciał to sioło nam ʒ władʒÿ sweÿ ustąpic i pieniędʒe swe na roku prʒÿ­iąc ma ie[g]o mosc pan Hrÿcʒÿna ÿ małʒonka ie[g]o mosci sam ÿ koʒdÿ dʒierʒącÿ od ich msciow prʒed tÿm rokiem wÿscia zastawÿ prʒÿpadaią­cÿm iako sie wÿsʒeÿ pomieniło ʒa dwanascie niedʒiel prʒeʒ list swoÿ otworʒonÿ oʒnaÿmic kładąc ten list swoÿ na imieniu nasʒÿm Krÿnicʒÿ­nie a mÿ samÿ a po nas dʒieci ÿ potomki nasʒe ʒatÿm oʒnaÿmieniem ych mci ÿ koʒde[g]o dʒierʒące[g]o od ich mosci mamÿ i powinni bę­dʒiemÿ tę sumę pieniędʒÿ wsʒÿtkę spełna na tÿm roku iego mci oddac a to sioło nasʒe na ich mci we władʒę swą wʒiąc pod ʒaręką niʒeÿ opisaną i pod ʒapłaceniem wsʒÿtkich sʒkod ÿ nakładow nagołe słowa rʒecʒenie samÿch ich mci umocowane[g]o i koʒde[g]o dʒierʒące[g]o od ich mosci kromia prʒÿsięgi do te[g]o teʒ ÿ to iesʒcʒe tÿm nasʒÿm listem dobrowol­nÿm ʒapisem waruiemÿ ieslibÿ ie[g]o mosc pan Hrÿcʒÿna ÿ małʒonka ie[g]o mosci to sioło ʒastawÿ nasʒe komu insʒemu prawem swÿm pus­cali abo bÿ to po smierci ich mosci na dʒieci ich mosci prawem prÿro­dʒonÿm spadło tedÿ mamÿ i powinni będʒiemÿ we wsʒÿtkim tak sie ʒa­chowac wedle te[g]o listu ʒapisu nasʒe[g]o prʒeciw koʒdemu dʒierʒące­mu iako i prʒeciw samÿm ich mosciam panu Hrÿcʒÿnie ÿ małʒonce ie[g]o podłegaiąc pod wsʒÿtkie ʒaręki ÿ obowiąʒki niʒeÿ w tÿm liscie nasʒÿm opisane ʒa dosÿc nie ucʒÿnienie ktorʒemu kolwiek paragrafami koʒdey osobie a gdʒiebÿsmÿ mÿ sami prʒeʒ sie dʒieci potomki sług bo­iarʒ i poddanich nasʒÿch ÿ iakąʒ kolwiek osobę wÿsʒeÿ pomienioną obowiąski nasʒe ÿ od kogoʒ kolwiek iako kolwiek wstępuiące[g]o ʒa da­niem sobie ʒnac ÿch mosci abo dʒierʒące[g]o od ich mci nie [prʒys]tę­powali ÿ nie ocʒÿsʒcʒÿli abo ʒa odeÿsciem teÿ wsi wsʒÿtkieÿ abo ktoreÿ kolwiek cʒęsci ʒ nieÿ tak wiele ÿ tak dobreÿ gdʒiebÿ ÿch mciom chciali nie ustąpili listu nato nie dali ÿ onego nieprʒÿʒnali bądʒ teʒ oʒnaÿmiw­sʒÿ o wÿkupie tak ʒa oʒnaymieniem ÿch mci na roku na mieÿscu naʒna­cʒonÿm pieniędʒÿ wsʒÿtkich spełna nie oddali abo i oddawsʒÿ kwitacÿi prawneÿ według woli ich mosci napisaneÿ i nam podaneÿ ʒe wsʒÿtkich sʒkod w teÿ wsi podʒiałanych ÿch mosciam nie dali oneÿ nie prʒÿʒnali i wcʒÿm kolwiek ktorÿ kolwiek artÿkuł paragraf ÿ obowiąʒek w tÿm lis­cie nasʒÿm opisanÿ narusʒÿli albo one[g]o nie wÿpełni tedÿ ʒostawuiąc w całe i na potÿm ten nasʒ list we wsʒÿtkich paragrafach aʒ do ʒupełne­[g]o ʒÿsʒcʒenia ÿch w całe ʒa koʒdÿ osobliwie cʒÿm kolwiek nie dosÿc ucʒÿnienie ÿ ktoremu kolwiek obowiąʒkowi nasʒemu ÿle sie raʒÿ naru­sʒenie te[g]o ʒa<...>su nasʒe[g]o pokaʒe ʒaręki ie[g]o mci panu Hrÿcʒÿ­nie ÿ małʒonce ie[g]o mci abo dʒierʒącemu od ich mci teÿ wsi osm set kop grosʒÿ litewskich ʒapłacic ÿ sʒkodÿ nakładÿ nagołe rʒecʒenie słowa krom prʒÿsięgi samÿch ich mci abo umocowane[g]o kaʒde[g]o dʒierʒą­cego od ich mci nagrodʒie mamÿ ÿ powinni będʒiemÿ o ktorą ʒarękę sʒkodÿ nakładÿ ÿ nie dosÿc uczÿnienie we wsʒÿtkim abo ktore kolwiek obowiąʒkowi daiemÿ wolnosc siebie poʒwac i ʒakaʒac prʒed sąd wsʒe­laki bądʒ grodʒki ʒiemski ÿ głownÿ trʒÿbunalski w ktorÿ chcącÿ powiat ÿ termin bÿ i nie nałeʒnÿ rokiem ʒawitÿm statutowÿm mamÿ prʒed są­dem stanąwsʒÿ roku nie burąc poʒwu nie ʒbiiaiąc seÿmem powietrʒem posługą woienną chorobą swoią ÿ umocowane[g]o swe[g]o ʒ roku nie­ʒÿwaiąc ÿ ʒadnÿmi prʒÿcʒÿnami bÿ naprawnieÿsʒÿmi nie wÿmawiaiąc sie usprawiedliwic sie mamÿ ÿ powinni będʒiemÿ a sąd ten prʒed kto­rʒÿm sie ta sprawa prʒÿtocʒÿ tak ʒa staniem iako i niestaniem nasʒÿm nie słuchaiąc od nas ÿ od umocowane[g]o ʒadnÿch obmow ÿ obrow pra­wnÿch koʒdÿ paragraf ÿ artÿkuł w tÿm liscie nasʒÿm opisanÿ według deklaracÿi samÿch ich mci pana Hrÿcʒÿnÿ ÿ małʒonki ie[g]o abo umo­cowane[g]o ych mosci y koʒde[g]o dʒierʒące[g]o roʒumieiąc dosÿc nie ucʒÿnienie temu ʒapisowi i ʒarękę na nasʒ wskaʒawsʒÿ odprawe ʒa raʒ na maiętnosci nasʒeÿ leʒąceÿ ÿ ruchomeÿ beʒ składania rat statutowych ucʒynic ma ktoremu mÿ iako w otprawie prʒeciw nemi bÿc nie mamÿ tak onÿch o ʒłÿch wskaʒ a strone o ʒłÿ prʒewod prawa poʒÿwac nie bę­dʒiemÿ powinne pod taką ʒarękę iaką na oncʒas na nas wskaʒana będʒie ktorą ʒa swoim poʒwem krom ʒadne[g]o inne[g]o prʒÿpoʒwania ʒapła­cic mamÿ i powinni będʒiemÿ a i te winnÿ po nieiednokrotnie ʒapłaciw­sʒÿ prʒed sie ten list nasʒ we wsʒÿtkich punkciech paragrafach ÿ obo­wiąʒkach w nim opisanich do wÿdʒierʒenia a teÿ ʒastawÿ nasʒeÿ ÿ dosic ucʒÿnienia we ysʒÿtkim temu ʒapisowi nasʒemu prʒÿ zupełneÿ mocÿ u koʒda prawa chowanÿ bÿc ma ÿ mocen będʒie I natosmÿ ich msciam da­li ten nasʒ liŒt dobrowolnÿ ʒapis ʒa piecʒęciami nasʒÿmi i s podpisami rąk nasʒÿch takʒe pod piecʒięciami i s podpisami rąk łudʒi ʒacnÿch od nas ustnie ÿ ocʒewisto uprosʒonÿch ÿch mci panow prʒÿiacioł nasʒÿch ie[g]o mci kniaʒia Iana Puʒÿnÿ s Koʒiełska ie[g]o mci Pana Woÿciecha Kacʒÿnskiego ie[g]o mci pana Iana Montÿgaÿła co ich mc ʒa proʒbą na­sʒą prʒÿ piecʒęciach ręce swe podpisac racʒÿli pisan w Poniewieʒu roku tÿsiąc sʒesc set iednaste[g]o miesiąca stÿcʒnia dwunastego dnia

ү того листү пεчатεи прытиснεных сполна пят а подписы рүк тыми слов

Dmitr Kurpski Iarosławskÿ reką swą

Jadwiga Grusʒewska Mikołaiewa Kurpska Iarosławska ręką [swą]

Jan Puʒÿna s Koʒielska ręką swą

Woÿciech Kacʒÿnskÿ ręką swą

Ян Монтикгаила рүкою своεю

Которы жъ тот лист пры үстном а ѡчεвистом сознаню ѡсобъ вы­шεи помεнεных и тот лист εст до книг кгродских үпитских запи­сано.

VERTIMAS:

Tūkstantis šeši šimtai vienuoliktais Kristaus gimimo metais kovo mėne­sio trečią dieną.

Pilies teismo kovo [mėnesio] sesijoje, numatytoje pagal Statutą ir teisiš­kai įvykdytoje, priešais mus, paseniūnį Mikalojų Mickevičių Rimvydą, teisėją Martyną Zaleskį ir raštininką Krizostomą Snarskį, Upytės Pilies teismo urėdininkus, paskirtus tirti Upytės Pilies teismo bylų dauggalio jo mylistos pono Jarošo Valavičiaus, valstybės paiždininkio ir Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės raštininko, Upytės seniūno, Pajūrio tijūno, Rū­dininkų laikytojo, stoję asmeniškai, Upytės pavieto valdovo žemionis ir žemionė, jo mylista kunigaikštis Dimitras Mikalojus Kurpskis Jaroslaus­kis ir jo pati ponia Jadvyga Jonaitė Gruževska, padėję savo raštą, laisva­norišką užrašymą, su savo antspaudais ir savo rankų parašais, taip pat su garbingų žmonių, žemiau šiame rašte aprašytų, antspaudais ir parašais, pagal valstybės teisę sudarytą, duotą ir priklausantį Beresteikos vaivadi­jos valdovo žemioniui ir žemionei, jo mylistai ponui Jonui Grišinai ir jo pačiai poniai Galškai Jonaitei Gruževskai, dėl dalykų, atskirai ir pakan­kamai apie viską aprašytų, ir prašė jų mylistos mūsų, teismo, kad šis raš­tas būtų skaitomas, o perskaitytas į knygas įrašytas. Mes, teismas, jį ap­žiūrėję ir skaitomo išklausę, davėme į knygas įrašyti, kuris įrašomas žo­dis žodin yra toks:

Aš, Dimitras Mikalojus Kurpskis Jaroslauskis, ir aš, Jadvyga Jonaitė Gruževska Dimitrienė Mikalojienė Kurpska Jaroslauska, karališkosios jo malonybės Upytės pavieto žemionis ir žemionė, abudu asmenys kaip vienas, o vienas kuris nors iš mūsų kaip abudu asmenys laikomas, ir vi­siems šiame mūsų rašte aprašytiems įsipareigojimams paklūstantys, skel­biame ir pripažįstame šiuo mūsų raštu, laisvanorišku užrašymu, praneš­dami visiems kartu ir kiekvienam atskirai, kam apie tai žinoti priklausy­tų, jog, mums labai trūkstant pinigų, pasiskolinome ir savo rankomis su­skaičiavę, paėmėme grynųjų pinigų sumą aštuonis šimtus kapų lietuviš­kų grašių iš Bresto vaivadijos jo malonybės karaliaus žemionio ir žemio­nės, jo mylistos pono Jono Grišinos ir jo mylistos pačios ponios Galškos Jonaitės Gruževskos Jonienės Grišinienės. Už tą minėtą pinigų sumą – aštuonis šimtus kapų lietuviškų grašių – užstatėme, įkeitėme ir <...> pa­gal šį mūsų raštą, žemiau aprašytą, teisiškai perdavėme laikyti ir ramiai naudotis jo mylistai ponui Grišinai ir jo mylistos pačiai mūsų Miežiūnų, arba Paversmių, kaimą, nuo Upytės paviete esančio mūsų Krinčino val­dos [atskyrę], visai netoli miestelio, vadinamo Kurpskiškiu, Upytės pa­viete esančiu, kuriame aštuoniolika užsėstų valakų ir Gatiškio užusienis, kuriame penki valakai, kuriais nuo senų laikų taip pat miežiūniškiai val­diniai naudojasi, su tame kaime esančiais valdiniais, pačiomis, vaikais ir visu jų turtu, o šių valdinių vardai yra Paliulis Mikelis, valakas, Vaitkelis Galinis, valakas, Stasys, Jonelis Liudnikoniai, Urbonas Janonis, valakas, Grigas Bajorinas, valakas, Vaitiekus Gatavina su Jokūbu Noviku, vala­kas, Jurgis, Stasys, Morkus – trys broliai, valakas, Martynas Spičkonis su savo broliu Gryte, pusė valako, Andrius Rytulionis, pusė valako, Pa­liulis Mikelis, Jurgis, Jonelis, Tomas Stankonis, valakas, Vencius Lat­vionis, Grytė Kulvionis, Mikė Nore[i]konis, valakas, Grigas Nemaniškis Bukoninis, Jonelis Rutkonis, valakas, Grigas Kukūnas, Petras Puodžiū­nas, pusė valako, Anius Kukulis, Grigas Novikas, pusė valako, Andrius Miniūnas, Petras Puodžius, pusė valako, Grigas Kukonis, Andrius Spič­konis, pusė valako, Venclovas Novikas, Grigalius Bajorinas, pusė vala­ko, Šimas Vedelionis, Tamošius Puodžius, pusė valako, Vaitiekus Gali­nis, Grigas Novikas, Kiškio Jonas, pusė valako, kalvis Laurynas, Jonas Kiškė, valakas, Mačiulis Andrikonis, pusė valako, Žeplius Jankus, Janu­lis Višpalaikis, pusė valako, Ambrasas Laurynaitis, Vaitiekus Trisilas, Petras Valėnas, su jų prievolėmis, duokle pinigais, medumi ir kitkuo, la­žu, su visomis jų pareigomis ir prievolėmis, galų gale, visa kuo, ką šis mūsų Miežiūnų kaimas ir penkių valakų Gatiškio užusienis nuo senų lai­kų turėjo ir dabar turi, žeme, pajamomis, ribomis, ežiomis, apimtimis, papročiais, taip, jog išvardinta neišvardintam, o neišvardintam išvardintu neturi būti nė menkiausios žalos, ir pačių pajamų sau, savo palikuonims ir niekam kitam nepaimant nė paliekant, vieneriems ištisiems metams, prasidėjusiems nuo šių tūkstantis šeši šimtai vienuoliktų metų vasario mėnesio septynioliktos dienos iki kitų tūkstantis šeši šimtai dvyliktų me­tų kovo mėnesio pirmos dienos; tais minėtais metais turėsime ir privalė­sime pačiam jo mylistai ponui Grišinai, jo mylistos pačiai, vaikams ir palikuonims tą pinigų sumą – aštuonis šimtus kapų lietuviškų grašių – visą atiduoti, o šį mūsų minėtą kaimą išpirkti Panevėžyje, prie Upytės Pilies teismo knygų, o jeigu mes tais minėtais metais šio kaimo iš jo my­listos pono Grišinos ir jo mylistos pačios neišpirktume, tada turi jo my­lista ponas Grišina, jo mylistos pati, vaikai ir palikuonys tą mūsų minėtą kaimą su visais jo priklausiniais laikyti, naudotis metai po metų taip pat nuo vasario septynioliktos iki kovo pirmos iki visiško tos pinigų sumos sumokėjimo, o per metų laikotarpį atpirkti negalėsime, tačiau prieš išpir­kimo laiką per dvylika savaičių teismiškai išpirkinėjant turėsime pranešti Žemės arba Pilies teismo raštu, dėdami tąjį raštą priešais vaznį tame pa­čiame Miežiūnų kaime, mūsų užstatytame jo mylistai ponui Grišinai ir jo mylistos pačiai, o jeigu nepraneštume, tada, nors ir pinigus laiku atiduo­tume, neprivalo jo mylista ponas Grišina ir jo mylistos pati, taip pat vai­kai ir jų mylistų palikuonys mums to kaimo užleisti, o jeigu ir pranešę apie išpirkimą tos pinigų sumos neatiduotume ir neužmokėtume, tada že­miau aprašytą užstatą, tai žalai ir išlaidoms dėl tuščiai ištartų žodžių pa­tiems jų mylistoms arba jų mylistų įgaliotiniui užmokėti ir apdovanoti turėsime ir privalėsime, o po išpirkimo dėl jokios žalos, ar tai [būtų] gai­sras, vanduo, maras, kareiviai ir bet koks kitas atsiradęs būdas, taip pat apleidimas ir tų valdinių išėjimas, jų mylistų pono Grišinos ir jo mylistos pačios, taipgi vaikų ir jų mylistų palikuonių ir kiekvieno laikančiojo traukti bylon negalėsime amžinai, bet dar turėsime ir privalėsime išpirki­mo metu teisminę kvitaciją, jų mylistų valia ir nurodymu parašytą ir mums jų mylistų paduotą, duoti ir teisme pripažinti, kad jų mylistos ir kiekvienas jų mylistų laikantysis jokių sunkumų amžiams neturėtų. Tą mūsų aukščiau paminėtą kaimą jo mylista ponas Grišina ir jo mylistos pati už tą pinigų sumą – aštuonis šimtus kapų lietuviškų grašių – laikyti, naudotis, visokias pajamas didinti, naujas sugalvoti ir sau pelnu paversti laisvai galės, savo nuožiūra ir valia valdinius teisti, bausti, suimti kaltus, net jeigu būtų prieita iki to, jog tektų ir mirtimi juos bausti, mes patys, mūsų vaikai ir palikuonys bet kuriam kitam asmeniui tame mūsų minėta­me kaime ir bet kokiu reikalu jo mylistai ar laikančiajam jų mylistų var­du jokių sunkumų nesudarysime, negana to, prieš tokį [asmenį], kuris kurią nors mūsų kaimo dalį, žmones, žemę ir pajamas užimtų, kiekvie­noje byloje ir kiekvienoje vietoje savo nuosavais grašiais ir išlaidomis ginti turėsime ir privalėsime tiek kartų, kiek reikės, o kad jo mylista po­nas Grišina ir jo mylistos pati tuo nepadarytų žalos, pranešdami mums atviru raštu per metus, kai reikės pranešti, per dvi savaites, dedant tokį pranešimą mūsų Krinčino dvare, esančiame Upytės paviete, o jeigu šito kaimo ar kurios nors dalies iš užėmimo nepašalintų, o kas nors jų mylis­tų įgaliojimo ir laikymo netektų, tada turėsime ir privalėsime jų mylis­toms tiek kartų, kiek kartų prireiks, ir taip geriems nuo mūsų Krinčino valdos nueiti be jokių apsunkinimų, ir tam, pagal jų valią surašytą raštą duoti ir teisme, kuriame norės pripažinti, taip pat šiuo mūsų laivanorišku užrašymo raštu garantuojame, jog jeigu jo mylista ponas Grišina ir jo mylistos pati, taip pat vaikai ir jų mylistų palikuonys ir kiekvienas jų mylistų [vardu] laikantysis nelupikautų iš to mūsų aukščiau paminėto užstato, o prireikus pinigų, norėtų šitą kaimą mums iš savo valdžios per­leisti ir savo pinigus laiku priimti, turi jo mylista ponas Grišina ir jo my­listos pati, pats ir kiekvienas jų mylistų [vardu] laikantysis tuo atėjusiu užstato mokėjimo metu, kaip aukščiau minėta, per dvylika savaičių atvi­ru savo raštu pranešti, dedant tą savo raštą mūsų Krinčino dvare, o mes patys, o po mūsų mūsų vaikai ir vaikaičiai pagal tą jų mylistų ir kiekvie­no jų [vardu] laikančiojo pranešimą turėsime ir privalėsime tą visą pini­gų sumą tuo metu jo mylistai atiduoti, o šį mūsų kaimą susigrąžinti į sa­vo valdą pagal užstatą, žemiau aprašytą, ir, sumokėjus visą žalą ir išlai­das, pliku žodžiu pasakytą pačių jų mylistų įgaliotinio ir kiekvieno jų mylistų [vardu] laikančiojo be priesaikos, be to taip pat dar ir garantuoja­me šiuo mūsų laisvanorišku užrašymo raštu, jeigu jo mylista ponas Gri­šina ir jo mylistos pati šį mūsų užstatytą kaimą kam nors kitam savo tei­se perleistų, arba po jų mylistų mirties atitektų jų mylistų vaikams pavel­dėjimo teise, tada turėsime ir privalėsime visko laikytis, kas šiame mūsų užstatymo rašte surašyta, kaip kiekvienam laikančiajam, taip ir patiems jų mylistoms ponui Grišinai ir jo mylistos pačiai priklauso, būtent, užsta­tai ir įsipareigojimai, žemiau šiame mūsų rašte aprašyti; pakankamai neį­vykdžius kurio nors punkto, bet kuriam asmeniui, o jeigu mes patys, mū­sų tarnų, bajorų ir valdinių vaikai ir vaikaičiai ir bet kuris asmuo, aukš­čiau paminėtas, ir kuris nors įžengusysis mūsų įsipareigojimų nevykdytų ir šio kaimo ar jo dalies nepaliktų, neduodami rašto ir to nepripažintų, ly­giai kaip pranešusysis apie išpirkimą laiku pinigų paskirtoje vietoje ne­atiduotų, arba ir atidavęs, teisminį kvitą, pagal jų mylistų valią surašytą ir mums paduotą, jog visos žalos šiame kaime padarytos, jų mylistoms nedavęs, jos nepripažinęs ir apskritai kokio nors punkto ir įsipareigoji­mo, šiame mūsų rašte aprašyto, nevykdytų, arba jį pažeistų, tada surašant tą mūsų raštą, visus jo paragrafus, iki visiško jų įvykdymo ir kiekvieno punkto atskirai, kokio nors įsipareigojimo neįvykdytų ar kurį nors punk­tą pažeistų, tada, parodžius tą mūsų raštą, jų mylistoms Grišinai ir jo my­listos pačiai arba jų mylistų [vardu] laikančiajam to kaimo užstatą – aš­tuonis šimtus kapų lietuviškų grašių sumokėti ir žalą, išlaidas, vien žo­džiu, be priesaikos jų mylistų arba įgaliotinio, kiekvieno jų mylistų [var­du] laikančiojo turėsime ir privalėsime atlyginti žalą, išlaidas ir nepakan­kamą vykdymą visų arba dalies įsipareigojimų, leidžiamės būti pašaukti į bet kurį teismą, ar tai būtų Pilies, Žemės ar Vyriausiojo Tribunolo, ku­riame norės paviete ir bet kuriuo metu, o stoti prieš teismą privalėsime, nesiteisindami seimu, maru, karo prievole, savo ir įgaliotinio liga, ir ki­tomis priežastimis, neišsisukinėdami, neatsikalbinėdami turėsime ir pri­valėsime vykdyti teisingumą, o teismas, į kurį ta byla pateks, tiek mums stojant, tiek ir nestojant, neklausant mūsų ir įgaliotinio atsikalbinėjimų, pagal jų mylistų pono Grišinos ir jo mylistos pačios arba įgaliotinio arba bet kurio laikytojo deklaraciją laikydami, jog tas raštas nevykdomas ir užstatas turi būti iš mūsų turto, nekilnojamo ir kilnojamo, be statuto nu­matytų įmokų, paimtas. Tam mes neturime, jokiais blogais argumentais remdamiesi, į teismą šaukti, o užstatą sumokėti turėsime. O ir [už] tas pražangas ne kartą sumokėjus, tas raštas turi būti saugomas ir visa, kas jame numatyta, turi būti vykdoma, su visa teisine jo galia pagal mūsų už­statą. Ir tam [reikalui] mes davėme šį mūsų laisvanorišką užrašymo raštą su mūsų antspaudais ir mūsų rankų parašais, taip pat su garbių žmonių antspaudais ir parašais, žodžiu asmeniškai mūsų pakviestų, jų mylistų ponų mūsų bičiulių, jo mylistos kunigaikščio Jono Puzinos iš Kozielsko, jo mylistos pono Vaitiekaus Kačinsko, jo mylistos pono Jono Mantigai­los. Jų mylistos, mūsų prašomi, prie antspaudų savo ranka pasirašyti tei­kėsi.

Rašyta Panevėžyje 1611 metais sausio 12 dieną.

Prie to rašto pridėta penketas antspaudų, o pasirašyta šiais žodžiais:

Dimitras Kurpskis Jaroslauskis, sava ranka;

Jadvyga Gruževska Mikalojienė Kurpska Jaroslauska, sava ranka;

Jonas Puzina iš Kozielsko, sava ranka;

Vaitiekus Kačinskas, sava ranka;

Jonas Mantigaila, sava ranka.

Tas raštas, aukščiau paminėtų asmenų žodžiu ir asmeniškai paliudytas, yra į Upytės Pilies teismo knygas įrašytas.

 


[1] šaltinyje – своити

[2] šaltinyje – ты

[3] šaltinyje – есто

[4] pirmoji raidė neaiški, – popierius pradurtas

[5] ketvirtoji raidė neaiški: Stankonis? Starkonis?