Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pagalbos mokiniams teikimo tikslus, uždavinius, principus, formas, rūšis, gavėjus, teikėjus bei švietimo pagalbos organizavimą.
2. Švietimo pagalba mokiniui, tai mokyklos darbuotojų (pagalbos mokiniui specialistų, klasės auklėtojų, mokytojų ir mokyklos vadovų) veikla, susijusi su mokinių socialinių, pedagoginių, psichologinių poreikių tenkinimu, leidžianti didinti ugdymo(-si) veiksmingumą.
3. Švietimo pagalbos tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi mokykloje, sudaryti prielaidas pozityviai socialinei ir pilietinei brandai bei mokinių saugumui mokykloje.
4. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 patvirtintu Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, kitais švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, mokytojų, klasės auklėtojų bei pagalbos mokiniui specialistų pareigybių aprašymais.

II. PAGALBOS TEIKIMO UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

5. Švietimo pagalbos teikimo uždaviniai:
5.1. užtikrinti mokinių saugumą mokykloje;
5.2. šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai vengia lankyti mokyklą;
5.3. užtikrinti vaikų mokymąsi pagal privalomojo ugdymo programas iki 16 metų;
5.4. kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikams ir jaunimui pasirinkti ugdymo(-si) programą bei pasirengimo profesijai mokyklą pagal jų galias;
5.5. sudaryti sąlygas žemų ugdymosi pasiekimų mokinių ugdymui(-si);
5.6. sudaryti sąlygas gabių mokinių ugdymui(-si);
5.7. padėti naujiems mokiniams adaptuotis;
5.8. teikti reikalingą socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą.

III. ŠVIETIMO PAGALBOS GAVĖJAI, TEIKĖJAI, FORMOS IR RŪŠYS

6. Švietimo pagalbos gavėjai – mokyklos mokiniai.
7. Švietimo pagalbos teikėjai – mokyklos darbuotojai: klasių vadovai, mokytojai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, logopedai ir vadovai.
8. Švietimo pagalbos formos:
8.1. individualus darbas su mokiniu;
8.2. darbas su grupe – grupinės konsultacijos, klasės valandėlės.
8.3. darbas su mokinio šeima – pagalba sprendžiant problemas, trukdančias vaiko ugdymo(-si) procesui, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos bendradarbiavimo stiprinimas;
8.4. darbas su mokyklos bendruomene – saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas, savivaldos aktyvinimas;
8.5. darbas su socialiniais partneriais (Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnyba, vaiko teisių apsaugos skyriumi, policija, psichikos sveikatos centru ir kt.) siekiant užtikrinti pagalbos veiksmingumą.
9. Švietimo pagalbos teikimo rūšys:
9.1. konsultavimas (mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) siekiant padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje, padedant mokytis, gerai elgtis, geriau pažinti save;
9.2. ugdymo diferencijavimas mokiniui ir mokinių grupei, siekiant sudaryti palankias sąlygas tiek gabių tiek mokymosi problemų turinčių mokinių ugdymui;
9.3. socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas–ugdomas gebėjimas priimti sprendimus ir spręsti problemas, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save, elgtis visuomenėje priimtinai būdais, valdyti emocijas, sveikos gyvensenos įgūdžiai;
9.4. elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas;
9.5. nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, savižudybių, smurto ir teisės pažeidimų prevencija;
9.6. vaiko gerovės komisija mokykloje (esant reikalui, pasitelkiant šeimą bei socialinius partnerius), siekiant sėkmingai spręsti mokinių problemas.

IV. ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

10. Klasių vadovai ir mokytojai teikia pagalbą savo klasės vaikams, rūpinasi jų asmenybės ugdymu(-si) bei branda, siekia pažinti auklėtinių, mokinių poreikius, polinkius, interesus, gabumus, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo procesą, domisi ir rūpinasi mokinių sveikata, jų sauga, puoselėja sveiką gyvenseną, suteikia mokiniui reikiamą pagalbą, pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, bendradarbiauja su pagalbos mokiniui, sveikatos priežiūros specialistais, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie iškylančias problemas, padeda mokiniams spręsti psichologines, socialines, bendravimo, mokymosi ir kt. problemas, stebi, analizuoja tėvų bei socialinės aplinkos poveikį ugdymui(-si).
11. Pagalbos mokiniui specialistai teikia socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją bei psichologinę pagalbą:
11.1. socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padedant mokiniui įgyvendinti jo teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: teikti reikalingas socialines pedagogines paslaugas, formuoti socialinius įgūdžius. Socialinis pedagogas koordinuoja socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje ir pats ją teikia, kai neužtenka klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos;
11.2. specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis didinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(-si) pagalbos veiksmingumą. Specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikėjai – specialieji pedagogai ir logopedai. Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba teikiama, kai ją skiria mokyklos vaiko gerovės komisija ar švietimo pagalbos tarnyba, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos paskirtos specialiosios pagalbos gavėjų sąrašą, komisijos pirmininko suderintą su švietimo pagalbos tarnyba, tvirtina mokyklos direktorius.

11.3. psichologinė pagalba – vaiko nukreipimas į PPT dėl mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimo ir sprendimo, bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant. Psichologinė pagalba teikiama, kai mokinys kreipiasi į auklėtoją ar kitus pedagogus savarankiškai, prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai (gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą), prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku;
12. Sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Sveikatos priežiūrą vykdo savivaldybės paskirta sveikatos priežiūros specialistė.
13. Mokyklos vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
14. Mokykloje veikia Profesinio informavimo taškas (PIT’as), kurio tikslas – plėtoti ir efektyvinti profesinio informavimo ir karjeros planavimo veiklą bei padėti mokiniams kryptingai ir motyvuotai rengtis tolesnei karjerai bei gyvenimui.