Daukšių mokykla

 

Daukšių p.m. 1924/25 m.m. išleidžiamasis skyrius:

1. Samoška Mikas

2. Ratkevičius Juozas (pažymėjimo negavo)

 

Daukšių 1927-1928 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Grincevičius Bronius, Juozo                1911.VIII.30                                           iš Daukšių kaimo

2. Jasėnas Kazys, Ignaco                         1914.IV.1                           iš Daukšių kaimo

3. Ratkevičius Petras, Stasio                   1911.XII.3                         iš Užugulbinės kaimo

Daukšių 1928-1929 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Tamulėnas Vilius iš Daučkėnų sodž.

2. Ratkevičius Antanas iš Daukšių sodž.

3. Rašomavičiūtė Marijona iš daukšių sodž.

4. Grincevičius Kostantas iš Daukšių sodž.

Daukšių 1929-1930 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Vitkauskas Jonas iš Daukšių km.

2. Ratkevičius Petras iš Daukšių km.

Daukšių 1930-1931 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Glebas Petras iš Daukniūnų km.

2. Glebaitė Anelė iš Daukniūnų km.

3. Tekutis Juozas iš Daukniūnų km.

4. Semežiūnaitė Kazimira iš Daukniūnų km.

Biržų apskrities Krinčino valsčiaus Daukšių pradžios mokyklos 1932-1933 mokslo metų išleidžiamųjų egzaminų, įvykusių 1933 metais birželio mėn. 1 ir 2 d. Krinčino Vysk. Valančiaus vardo pradžios mokykloje, Komisijos Protokolas.

Komisijos nariai: Mykolas Bartuška, Biržų apskrities I rajono pradžios mokyklų inspektorius, Daukšių p.m. vedėjas Stasys Gutauskas, Krinčino Vysk. Valančiaus p.m. vedėjas Juozas Jasilionis (1933 m. gegužės 16 d. raštu Nr. 329), mokyklos kapelionas kun. Antanas Keraitis, valsčiaus viršaitis Valeras Balčiūnas, Daukšių p.m. mokytoja Liūda Žindulytė, Tėvų komiteto atstovas Jurgis Samulionis.

Egzaminus laikė:

1. Kavaliauskas Stepas iš Užugulbinės kaimo,

2. Luomonas Juozas iš Daukniūnų kaimo,

3. Mockūnaitė Emilija iš Daukšių kaimo,

4. Nakčeris Teodoras iš Daukšių kaimo,

5. Ratkevičiūtė Ona iš Užugulbinės kaimo,

6. Tekutytė Elizabeta iš Užusienio vienkiemio

Daukšių p.m. 1933-1934 m.m. išleidžiamųjų egz. daviniai:

1. Balčiūnas Povilas, Valerijono              1920.XI.25   iš Užusienio vienk.

2. Blivas Fridrikas, Evalto                       1919.III.21   iš Paringužės

3. Kinskis Antanas, Kazimiero                1920.VI.12   iš Daukniūnų

4. Luomonaitė Leontina, Jono                 1923.VIII.5  iš Daukniūnų

5. Mačiukas Juozas, Antano                    1921.II.7       iš Daukniūnų

6. Mockūnas Vaclovas, Antano              1921.X.1       iš Daukšių

7. Matuzevičius Stasys, Povilo                1920.IX.20   iš Daučkėnų

8. Ratkevičius Vladislovas, Juozapo       1920.II.11     iš Užugulbinės

9. Šatas Jonas, Petro                                1921.III.25   iš Naujasodžio vienk.

10. Valuntaitė Veronika, Antano            1921.II.18     iš Daukniūnų

Daukšių p.m. 1934-1935 m.m. išleidžiamųjų egzaminų daviniai:

1. Balčiūnas Petras, Valerijono                1922.VIII.7  Užusienio palivarkas

2. Mačiukaitė Emilija, Jono Antano        1922.XII.3    Daukniūnų k.

3. Tekutytė Ona, Kazimiero                    1921.IX.30   Daukniūnų k.

4.Užubalis Vladas, Jonas                         1924.V.4       Užusienio palivarkas

5. Zigmuntaitė Genovaitė, Povilo           1921.XI.15   Berklainių dvaras

6. Ratkevičiūtė Joana, Povilo                  1923.III.10   Daukšių k.

7. Ratnikaitė Veronika, Jono                   1923.III.16   Daukšių k.

8. Rašimavičius Stanislovas, Povilo        1921.XI.21   Daukšių k.

Daukniūnų p.m. Daukšių komplekto 1943-1944 m.m. IV sk. keliamųjų egz., įvykusių 1944 m. birželio 9 d. Daukniūnų prad. mokykloje, komisijos protokolas:

1. Naujikas Petras