Ąžuolpamūšio pradžios mokykloje mokėsi ir ją baigė:

 

Ąžuolpamūšio p.m. 1928-1929 m.m. išleidžiamasis skyrius:

1. Lukaševičius Leonas iš Papyvesių kaimo

2. Kasciuška Jonas iš Papyvesių kaimo

3. Zarembaitė Bronislava iš Ąžuolytės vienk.

 

Ąžuolpamūšio p.m. 1929-1930 m.m. išleidžiamasis skyrius:

1. Červinskas Petras iš Vidubalos

2. Čirvidas Antanas iš Raubonių kaimo

3. Mačulskis Otonas iš Papyvesių

3. Pasiškevičiūtė Salomėja iš Paiešmenio kaimo

 

Ąžuolpamūšio p.m. 1930-1931 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Matickaitė Marijona iš Vidubalos km.

2. Močulskis Albertas iš Papyvesių km.

 

Ąžuolpamūšio 1931-1932 m.m. baigiamieji egzaminai:

1. Nistelis Jonas-Vytautas iš Ąžuolpamūšio

2. Kačiuskaitė Stefanija iš Papyvesių km.

3. Lukoševičius Juozapas iš Papyvesių km.

4. Trinskis Alfonsas iš Paiešmenių km.

5. Čivas Jonas iš Ąžuolpamūšio km.

 

Ąžuolpamūšio 1932-1933 m.m. baigiamieji egzaminai:

1. Apynytė Liucija iš Ąžuolpamūšio

2. Gineitytė Marijona iš Ąžuolpamūšio

3. Talkevičiūtė Ona iš Papyvesių

4. Misevičiūtė Eleonora iš Paiešmenės

5. Zavadzkytė Joana iš Papyvesių

6. Dainytė Marijona iš Papyvesių

7. Kulviecaitė Emilija iš Rojūnų

8. Besekirskas Ignacas iš Papyvesių

 

Ąžuolpamūšio p.m. 1934-1935 m.m. baigiamieji egzaminai:

1. Blivytė Olga Bertha, Evaldo               1920.IX.17   Papyvesiai

2. Leveikaitė Liucija, Antano                  1922.I.16      Paviešmenių vienk.

3. Paslauskaitė Stefanija, Vincento         1921.V.26     Papyvesiai

4. Anilionis Petras, Jono                          1923.III.6     Paviešvenių vienk.

5. Čirvidas Jonas, Juozapo                      1924.IV.6     Raubonys

6. Gabnys Jonas, Albino                          1923.XI.27   Ąžuolpamūšis

7. Indulis Povilas, Jokūbo                       1920.XII.7    Ąžuolpamūšio vienk.

8. Mockūnas Karolis, Antano                  1923.I.2        Paviešmenių vienk.

9. Ratnikas Adolfas, Povilo                    1922.III.29   Ąžuolpamūšio dvaras

 

Ąžuolpamūšio p.m. 1935-1936 m.m. išleidžiamieji egz.:

1. Apynytė Janina, Jono                     1924.III.20   iš Ąžuolpamūšio

2. Dainytė Bronislava, Kazimiero           1922.V.8       iš Papyvesių

3. Petkevičiūtė Marijona, Jono             1921.X.13   iš Papyvesių

4. Ratnikaitė Otilija, Povilo                   1924.II.24     iš Ąžuolpamūšio

5. Vaičekonytė Anelė, Petro               1922.X.7     iš Papyvesių

6. Balčiūnas Bronislovas, Kazio              1922.I.17      iš Ąžuolpamūšio

7. Balčiūnas Mykolas, Kazimiero            1923.I.2        iš Raubonių

8. Ignatavičius Vytautas Antanas, Petro1924.VI.28   iš Raubonių

9. Vaitaitis Albertas Povilas, Povilo        1925.XII.18  iš Raubonių (gimė Chicago, Illinois)

 

Ąžuolpamūšio p.m. 1936-1937 m.m. I laipsnio baigiamieji egz.:

1. Atkočiūnaitė Stanislava, Juozapo        1923.XII.22  Papyvesiai

2. Bisekirskaitė Kotryna, Stanislovo       1923.III.25   Papyvesiai

3. Ginaitytė Marijona Liucija                  1925.VIII.15  Ąžuolpamūšis

4. Kasciuškaitė Kazimira, Jono               1926.XI.17   Papyvesiai

5. Misevičiūtė Ėrena, Jono                      1925.VII.13  Paiešmenės dv.

6. Remeikytė Marijona, Povilo                1924.V.2       Ąžuolpamūšis

7. Strekonytė Leontina, Petro                 1925.IX.6     Ąžuolpamūšis

8. Žiedelytė Palmira, Jono                       1923.I.19      Paiešmenės k.

9. Balčiūnas Kazys, Kazio                       1925.III.30   Raubonių k.

10. Burkauskas Petras, Juozapo              1923.VII.28  Papyvesių k.

11. Dumbrauskas Vladas, Stasio             1926.I.3        Rojūnų k.

12. Kosciuška Steponas Vladislovas, Jono 1924.X.16Papyvesių k.

13. Mačulskis Liudgeras, Otono             1924.III.16   Papyvesių k.

14. Varza Juozapas, Petro                       1923.X.15     Papyvesių k.

15. Zavadskas Jonas, Onos Zavadskaitės 1923.VII.26     Papyvesių k.

 

Ąžuolpamūšio 1937-1938 m.m. baigiamieji egzaminai:

1. Balčiūnaitė Marijona, Petro                 1926.I.24      Ąžuolpamūšis

2. Čirvinskaitė Vladislava, Juozo             1924.IX.3      Vidubala

3. Dombrauskaitė Elena, Marijonos         1923.X.22     Rojūnai

4. Gabnytė Leontina, Albino                   1926.V.23     Ąžuolpamūšis

5. Jasiulionytė Albina, Juozo                   1926.III.28   Vidubala

6. Kasciuškaitė Kazimira, Jono               1926.XI.18    Papyvesiai

7. Likaševičiūtė Akvilina Elžbieta, Jono    1925.IX.12    Papyvesiai

8. Mockūnaitė Emilija, Juozo                  1926.V.5       Paiešmenė

9. Mikuckytė Jadvyga, Vincento            1925.XII.1     Rojūnai

10. Remeikaitė Liucija, Povilo                1926.III.16    Ąžuolpamūšis

11. Vailaitytė Ona, Antano                     1925.X.18     Ąžuolpamūšis

12. Anilionis Leonas, Jono                      1925.I.13      Paiešmenė

13. Balčiūnas Kazys, Kazio                     1925.III.30    Rauboniai

14. Dumbrauskas Vladas, Stasio             1926.I.3        Rojūnai

15. Kiznis Jonas, Adomo                        1926.X.2       Vidubala (gim. Pleirių dvare, Pabirž. v.)

16. Mockūnas Petras Antanas, Antano                        Paiešmenė

17. Simsonas Jonas, Karolio                    1925.I.14      Ąžuolpamūšis

18. Trinskis Vytautas, Jono                     1924.I.2        Paiešmenė

 

Ąžuolpamūšio p.m. 1939-1940 m.m. I laipsnio baigiamieji egz.:

1. Atkočiūnaitė Liucija, Juozo                 1828.IX.16   Ąžuolpamūšis

2. Čeponytė Ona, Petro                           1926.XI.10   Ąžuolpamūšis

3. Klezytė Liucija Janina, Petro               1927.X.8       Rauboniai

4. Lukaševičiūtė Bronislava, Stepono     1925.VI.6     Papyvesiai

5. Mickevičiūtė Aldona Veronika, Karolio 1928.XI.8Paiešmenė

6. Misevičiūtė Leontina, Jono                 1926.VII.5    Papyvesiai

7. Moročkaitė Ona, Aleksandro              1928.IV.13   Vidubala

8. Narbutaitė Stanislava, Povilo              1928.VIII.7  Ąžuolpamūšis

9. Strekonytė Ona, Petro                         1928.IV,5     Ąžuolpamūšis

10. Štuopinytė Birutė Elžbieta, Petro      1927.XII.22  Paiešmenė

11. Šaniauskaitė Veronika, Prano            1929.III.5     Papyvesiai

12. Vaitaitytė Silvestrina Teresė, Povilo 1928.IX.18   Rauboniai

13. Aleksandravičius Antanas, Juozo      1926.II.26     Paiešmenė

14. Balčiūnas Povilas Juozapas, Petro     1928.IV.29   Ąžuolpamūšis

15. Gabnys Albertas, Albino                   1928.VIII.2 Ąžuolpamūšis

16. Gaidemavičius Jonas, Mykolo           1925.IX.14   Papyvesiai

17. Jasilionis Petras, Juozo                      1927.VII.16  Vidubala

18. Lukštas Albertas, Jono                      1926.VI.5     Paiešmenė

19. Bagdanavičius Feliksas, Konstancijos 1926.IX.16Papyvesiai

20. Nistelis Zenonas, Jono                       1929.VII.20  Ąžuolpamūšis

21. Simsonas Bronislovas, Karolio            1928.I.22      Ąžuolpamūšis

22. Šliažas Jonas, Povilo                          1928.IX.7     Ąžuolytės vienk.

 

Ąžuolpamūšio p.m. 1940-1941 m.m. birželio 3 d.

1. Jatužytė Marė, Antano                        1928.II.22     Ąžuolpamūšis

2. Lukšėnaitė Elena, Jono                        1928.XI.13   Papyvesiai

3. Macijauskaitė Janina, Mykolo                 1928.VI.24   Papyvesiai

4. Marcinkevičius Vaitiekas, Vaitiekaus        1926.IV.15   Papyvesiai

5. Maslauskaitė Genovaitė, Juliaus             1929.VII.21  Paiešmenės km. (gim. Žiliškių km.)

6. Radėnaitė Stasė, Jono                         1927.XII.24  Papyvesiai

7. Vaitaitytė Alfonsė, Antano                  1928.IX.24   Ąžuolpamūšis

8. Virbickaitė Felicija, Povilo                      1928.XI.4     Papyvesiai

 

Ąžuolpamūšio 1942-1943 m.m. I laipsnio keliamieji egzaminai:

1. Aleksandravičiūtė Emilija, Juozo        1930.VIII.16             Paiešmenė

2. Atkočiūnaitė Ona Zinaida, Julijos       1930.IX.15               Ąžuolpamūšis

3. Burkauskas Leonas, Juozo                  1931.IX.25            Papyvesiai

4. Čirvidaitė Akvilija, Juozapo                1931.III.3                Rauboniai

5. Čirvinskaitė Elena, Teodoros              1932.IX.14             Papyvesiai

6. Jakutytė Ona Elžbieta, Juozapo          1930.IV.24           Ąžuolpamūšis

7. Klezytė Emilija, Petro                         1931.X.15            Rauboniai

8. Krikščiūnas Bronislovas, Jono             1932.III.31            Paiešmenė

9. Matickaitė Zinaida, Leono                  1931.VIII.16           Papyvesiai

10. Maslauskaitė Rožė Skirmantė, Julijono 1931.X.8               Paiešmenė

11. Mockūnas Arvydas, Juozapo            1932.II.4                Paiešmenė

12. Motiejūnas Pranciškus, Klemenso     1929.XI.2                Rauboniai

13. Remeikaitė Ona, Povilo                     1932.IV.26           Ąžuolpamūšis

14. Talkevičiūtė Zinaida, Kazimiero       1932.VIII.16              Papyvesiai

15. Valiūnas Steponas, Jono                    1930.III.1            Ąžuolpamūšis

16. Karoblis Algirdas, Kosto                   1930.I.1                 Ąžuolpamūšis

 

Ąžuolpamūšio p.m. 1943-1944 m.m. I mokyklos laipsnio IV sk. baigiamųjų egz., įvykusių 1944 metų birželio mėn. 5 ir 6 d. Dagilynės pradžios mokykloje, protokolas.

1. Besekirdkaitė Elena, Ignas                  1933.V.2       Papyvesiai

2. Čeponytė Janina, Petro                        1931.X.15     Ąžuolpamūšis

3. Stacevičiūtė Antanina, Vincento         1933.V.8       Rojūnai

4. Simanaitytė Genovaitė, Petro              1933.X.29     Vidubala

5. Valentonytė Antanina, Jono                1933.I.1        Papyvesiai

6. Gabrytė Vanda Veronika, Albino       1932.VII.5    Ąžuolpamūšis

7. Zdanevičiūtė Ona, Alfonso                 1932.X.15     Papyvesiai

8. Klivickas Juozapas, Jono                     1931.VI.10   Vidubala

9. Mikuckis Vaclovas, Vincento             1930.II.2       Rojūnai

10. Motiejūnas Gubertas, -                      1931.XI.1     Rauboniai

11. Remeika Petras Vincas, Povilo          1930.VII.1    Ąžuolpamūšis

12. Štuopinis Albertas, Petro                   1932.I.2        Paiešmenių dv.

13. Vaitaitis Julius Juozas, Povilo           1933.V.10     Rauboniai

14. Čirvinskaitė Jadvyga, Juozapo          1930.X.25     Vidubala

 

Ąžuolpamūšio p.m. (Biržų apskr. Krinčino valsč.) 1943-1944 m.m. V sk. baigiamųjų egz., įvykusių 1944 metų birželio mėn. 5 ir 6 d. Dagilynės pradžios mokykloje, protokolas.

1. Branta Zigmantas, Prano                     1932.I.2        Rojūnai

2. Čirvidaitė Akvilė, Juozapo                  1931.III.3     Rauboniai

3. Jakutytė Ona Elžbieta, Juozapo          1930.IV.24   Ąžuolpamūšis

4. Jasilionytė Birutė Marijona, Juozo      1930.IV.1     Vidubala

5. Ratnikaitė Genuefa, Povilo                 1930.I.28      Ąžuolpamūšis

6. Remeikaitė Ona, Povilo                       1932.IV.26   Ąžuolpamūšis

7. Burkauskas Leonas, Juozo                  1931.IX.25   Papyvesiai

8. Zalensas Teodoras Gediminas, Petro  1931.XI.19   Rauboniai


 

Mokytojai.

Ąžuolpamūšio pradžios mokyklos vedėjas beveik visą nepriklausomos Lietuvos laikotarpį buvo mokytojas Jonas Janušonis. Baigęs 1921 metų mokytojų vasaros kursus Panevėžyje (gavo jaunesniojo mokytojo laipsnį), sėkmingai mokė vaikus iki 1941 metų vasaros, kai buvo atleistas iš pareigų nuo rugpjūčio 1 d. dėl to, kad „buvo išvežtas į SSSR”.

Bet pradėkime iš pradžių. Jonas Janušonis gimė 1897 metų lapkričio 13 d. (pagal kurį kalendorių, nežinau) Pasvalio miestelyje. Valstybės tarnybą pradėjo 1918 metų lapkričio 18 dieną Krinčino pradžios mokykloje vedėjo pareigose. Čia dirbo neilgai – iki 1919 metų spalio 1 d. neimtinai. Tada perkeltas į Žadeikius.  1923 m. rugsėjo 1 d. paskirtas atsargos mokytoju. 1926 m. rugsėjo 1 d. ėmė dirbti Ąžuolpamūšio pradžios mokyklos vedėju. Taip parašyta jo asmens byloje. Tačiau mokyklos dokumentuose jo pavardė figuruoja jau 1923 m., o gal ir truputį anksčiau. Žmogus buvo veiklus. 1938 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino II laipsnio medaliu už nuopelnus Lietuvai. Žmogus buvo geras pedagogas – tai rodo ir kylanti jo kategorija ir laipsnis. Todėl sovietų valdžia 1941 m. vasarą „apdovanojo” jį Sibiru. Pačiame jėgų žydėjime, 44 metų amžiuje...

 

Jam talkino ir kiti mokytojai. Juzė Žilytė (1928-1930?), Liucija Kupinskaitė (1935-1944?). Tikybos mokė Krinčino bažnyčios kunigai  Mykolas Vembrė, Juozapas Baltrukėnas, Vladas Kupstas, Steponas Pelešynas, Senulis ir Antanas Keraitis.

Tai tiek. Apie pastatus ir kitką nebūtina kalbėti. Nes mokykla – tai žmonės. Ir jų noras šviestis.