Suntautų mokykla.

Biržų apskrities Krinčino valsčiaus Suntautų pradinės mokyklos 1932-1933 mokslo metų išleidžiamųjų egzaminų, įvykusių 1933 m. birželio mėn. 1 ir 2 d. Krinčino Vysk. Valančiaus vardo pradžios mokykloje, Komisijos Protokolas.

Komisijos nariai: Mykolas Bartuška, Domas Velička, Suntautų p.m. vedėjas, baigiamojo skyriaus mokytojas kun. Vladas Kupstas, Daukšių p.m. vedėjas Stasys Gutauskas, Valerijonas Balčiūnas, viršaitis, Petras Saikauskas, Tėvų komiteto atstovas.

Egzaminus laikė:

1. Baradinskaitė Eugenija, Juozo            1919.X.29     iš Vytautų kaimo,

2. Triabaitė Elzė, Bernardo                      1919.XI.1     iš Suntautų kaimo,

3. Mickeliūnas Juozas, Juozo                   1920.II.25     iš Sereikių kaimo,

4. Jozalėnas Jonas, Mortos                      1920.XI.29   iš Vytautų kaimo,

5. Žagrakalis Juozas, Antano                   1922.X.14     iš Suntautų kaimo

Suntautų p.m. 1933-1934 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Kiznytė Adelė, Juozapo                      1921.I.23      iš Petrovkos km.

2. Selentaitė Albina, Jono                        1919.V.6       iš Skietelių km.

3. Mainonis Antanas, Juozo                    1921.I.2        iš Lapiškių km.

4. Rakašius Jonas, Povilo                        1920.XII.4    iš Lebeniškių km.

5. Saikauskas Boleslovas, Petro              1923.I.14      iš Suntautų km.

6. Vyčas Petras, Felikso                          1920.IV.5     iš Sereikių km.

7. Krizonis Mykolas, Povilo                    1921.III.15   iš Vytautų km.

Suntautų p.m. 1936-1937 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Biežaitė Ona, Antano                          1925.XII.15  Suntautai

2. Kauneckaitė Paulė, Petro                    1925.V.24     Trajoniškis

3. Kulviecas Kazys. Juozo                       1924.V.9       Vytautai

Suntautų p.m. 1937-1938 m.m. baigiamieji egzaminai:

1. Biežaitė Ona, Antano                          1925.XII.15  Suntautai

2. Kazlauskas Stasys, Petro                     1926.I.14      Doniliškiai

3. Kiznis Alfonsas, Juozapo                    1925.VII.1    Petrovka (Daujėnų v.)

4. Krizonytė Emilija, Povilo                    1925.XII.5    Vytautai (Pažymėjimo dar neatsiėmė! 2016.X.20)

Suntautų p.m. 1938-1939 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Černas Petras, Povilo                           1927.VI.23   Trajoniškis

2. Kazilionytė Ona, Antano                    1926.X.20     Trajoniškis

3. Kazlauskas Antanas, Petro                  1927.VIII.4  Daniliškiai

4. Kauneckas Alfonsas, Petro                 1926.VI.17   Daniliškiai

5. Kiznytė Apolonija, Juozapo                1926.X.1       Petrovka

6. Mainonytė Veronika, Jono                  1927.III.3     Lapiškiai

7. Šukytė Stasė, Jono                              1926.VII.16  Lebeniškiai

8. Žagrakalis Jonas, Antano                    1927.VI.11   Suntautai

Suntautų p.m. 1939-1940 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Kairytė Ona Salomėja, Mykolo           1927.VII.17  Trajoniškis

2. Klezytė Emilija, Povilo                        1927.VI.4     Trajoniškis

3. Kripaitis Kazys, Antano                      1924.X.30     Ličiūnai

4. Kubilinskaitė Danutė, Donato             1927.VI.29   Suntautai

5. Tonkūnaitė Eugenija, Antano              1926.II.4       Suntautai

Suntautų p.m. 1940-1941 m.m. III klasės išleidžiamieji egzaminai:

1. Kauneckaitė Kastė

2. Gierta Pranas

3. Gučaitė Ona

4. Kripaitis Boleslovas

5. Mainonis Antanas

6. Biežaitė Genovaitė

7. Kiznis Pranas

8. Kiznis Petras

9. Kazlauskas Juozas

10. Kazlauskas Petras

Suntautų I laipsnio p.m. 1941-1942 m.m. IV skyriaus sąrašas:

1. Burkauskaitė Liucė, Petro                   1930.II.12     Lapiškiai

2. Čarnaitė Genė, Povilo                         1930.II.28     Trajoniškis

3. Kairytė Kazė, Mykolo                         1930.III.9     Trajoniškis

4. Kazlauskas Vytautas, Antano             1930.VIII.17                      Daniliškiai

5. Mainonis Stasys, Jono                         1931.II.1       Lapiškiai

6. Mickeliūnaitė Ona, Jono                      1928.VII.22  Kalniškis

7. Mockūnaitė Janina, Antano                 1927.V.1       Skieteliai

8. Stravinskaitė Ona, Jono                       1929.I.20      Baliečiai

9. Šakenytė Stasė, Jono                           1930.VI.18   Lebeniškėliai

10. Šukys Jonas, Jono                              1931.VII.7    Lebeniškėliai

11. Šukytė Emilija, Jono                          1930.II.16     Lebeniškėliai

Suntautų p.m. 1942-1943 m.m. I laipsnio mokyklos IV skyrių baigimo pažymėjimai:

1. Krizonis Povilas, Povilo                      1930.II.11     Vytautų km.

2. Mikalajūnaitė Emilija, Jono                 1930.V.23     Žadeikių km.

3. Mockūnaitė Kazė, Antano                  1931.V.5       Sketelių km.

4. Rezgevičius Juozas, Jono                    1928.XII.26  Doniliškių km.

5. Brazdžionis Antanas, Povilo               1930.VIII.8  Ličiūnų km.

6. Kazilionis Jonas, Antano                     190.X.10       Trajoniškio km.

7. Kauneckaitė Stasė, Petro                     1931.IX.17   Trajoniškio km.

8. Kubilinskaitė Stasė, Donato                1931.II.25     Suntautų km.

9. Kripaitytė Marė, Alfonso                    1930.X.20     Ličiūnų km.

10. Mačiukaitė Julė, Antano                    1930.VI.5     Baliečių km. Daujėnų v.

11. Mainonytė Genė, Juozapo                 1932.VI.30   Ličiūnų km.

12. Načiūnaitė Pranė, Povilo                   1933.V.5       Girsūdų km. Daujėnų v.

13. Rauduvė Povilas, Povilo                   1929.VIII.8  Girsūdų km.

14. Trybė Antanas, Jurgio                       1928.X.20     Baliečių km.

15. Tonkūnaitė Apolonija, Antano          1929.I.22      Gaidynės km

16. Zdanevičius Petras, Kazio                 1927.VIII.15                      Vytautų km.

 

Suntautų p.m. 1943-1944 m.m. baigiamieji egzaminai:

1. Braždžionis Kazys, Povilo                  1933.II.1       Ličiūnai

2. Bartkevičiūtė Kastė, Jono                   1933.III.25   Suntautai

3. Černas Jonas, Antano                          1931.VI.3     Trajoniškis

4. Janulis Antanas, Povilo                       1933.I.1        Baliečiai

5. Kazlauskas Kazys, Petro                     1932.XII.12  Daniliškiai

6. Kazlauskas Pranas, Petro                     1931.IV.7     Daniliškiai

7. Mačiūnas Bronius, Povilo                    1933.IV.21   Baliečiai

8. Mainonytė Stasė, Kazio                      1932.IV.10   Ličiūnai

9. Mainonytė Zuzana, Jono                     1932.IX.4     Lapiškiai

10. Rezgevičiūtė Emilija, Jono                1930.VI.7     Daniliškiai

11. Stravinskas Jonas, Jono                     1930.XII.4    Baliečiai

12. Vaičekonytė Adelė, Petro                 1930.XII.4    Vytautai

13. Vyčaitė Julė, Antano                         1933.IX.8     Sketeliai

Suntautų p.m. 1944-1945 m.m. baigiamieji egzaminai:

1. Bartkevičius Bronius, Jono                  1933.I.3        Peteliškiai

2. Krizonytė Anelė, Povilo                      1933.XI.25   Vytautai

3. Šakenis Jonas, Jono                             1933.XII.21  Lebeniškėliai

4. Rožėnaitė Bronė, Petro                       1933.XII.24  Vytautai

5. Vyšniauskaitė Emilija, Povilo              1932.XII.16  Rinkūnai

6. Žagrakalytė Valerija, Antano              1933.XI.1     Suntautai

7. Gerta Henrikas, Mykolo                      1934.II.10     Gaidynė

8. Kripaitytė Elžbieta, Alfonso               1934.IX.3     Ličiūnai

9. Kruopaitė Stasė, Antano                     1934.I.13      Ličiūnai

10. Mainonytė Anelė, Jono                     1933.XII.22  Lapiškiai

11. Mainonytė Veronika, Juozo              1935.III.25   Lapiškiai

Suntautų p.m. 1945-1946 m.m. baigiamieji egzaminai:

1. Juozalėnas Stasys

2. Kazilionytė Stasė

3. Mačiukas Antanas

4. Mainonytė Pranė

5. Pluta Bronius

6. Rauduvė Petras

7. Vingerevičiūtė Eugenija

Suntautų p.m. 1946-1947 m.m. IV skyriaus atsakomieji egzaminai:

1. Burkevičius Juozas, Jono                     1935.VI.5     Peteliškiai

2. Burkevičius Povilas, Jono                    1933.XII.25  Peteliškiai

3. Černas Kazys, Antano                         1934.III.7     Trajoniškis

4. Dambrauskaitė Ona, Juozo                  -                    Sketeliai

5. J[u]ozalėnas Stasys, Juozo                   1936.I.23      Kalniškis

6. Kruopis Antanas, Antano                    1935.IX.15   Ličiūnai

7. Malinauskaitė Aldona, -                      -                    Stačiūnai

8. Mikalajūnas Jonas, Jono1935.IV.8     Žadeikiai

9. Paliulytė Genė

10. Svėrys Povilas

11. Šukys Jonas