Krinčino dvarą iš medienos pasistatė kunigaikštis Andriejus Kurbskis Jaroslaviškis apie 1570 metus. Kiek tolėliau už miestelio, ten kur sovietmečiu buvo fermos, einant keliu į Petriškes. Apie porą km. nuo miestelio į rytus. Tas dvaras buvo medinis. Jis sudegė 1595 metų lapkričio 21-22 naktį. Liko tik kaminas. Kunigaikštienė Aleksandra Semaškaitė Andriejienė Kurbskienė Jaroslaviškienė jį pasistatė iš naujo ir gyveno iki savo mirties 1604 m. Paskui jame gyveno jos sūnus Dimitras Mikalojus Kurpskis Jaroslaviškis. Paskui jo vaikai. Paskui kiti. Dvaras išstovėjo apie 400 metų ir buvo nugriautas sovietų valdžios. Medieną išsinešiojo kolūkiečiai. Berklainių dvaro lentų neišsinešiojo, nes tas mūrinis. Tebėra iki šiol.

 

Štai Krinčino dvaro aprašymas 1672 metais:

 

Krinčino, kitaip Paversmės, valdos – dviejų dvarų ir jiems priklausančių sodžių – Upytėje inventorius.

Krinčino, kitaip Paversmės, valdos inventorius, dviejų dvarų ir jiems pri­klausančių sodžių, pagal amžinąją leno teisę duotų, leidus pagal perdavi­mo teisę ir pritarus karališkajai Jo malonybei, šviesiajam dauggaliui jo mylistai ponui Grigorijui Podbereskiui, Smolensko vaivadai, Upytės Gulbinų seniūnui, iš jo mylistos pono Jono Jaroslauskio Kurpskio, Upy­tės Pilies [teismo] raštininko, paskui jau Šviesiausiojo dabar laimingai viešpataujančio jo malonybės karaliaus privilegija duotas dauggaliui jo mylistai ponui Smolensko vaivadai ta pačia amžinąja leno teise pagal se­nąsias privilegijas, dar prieš uniją duotas, Upytės paviete, o mano, Jurgio Koscialkausko, Vilkmergės sargybininko, karališkosios jo malonybės iž­do dvarionio, jo mylistos Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės paiždinin­kio pono Jeronimo Kiršteino Krišpino pavedimu atliktas ir atiduotas dauggaliui jo mylistai ponui Smolensko vaivadai šiais tūkstantis šeši šimtai septyniasdešimt antrais metais birželio dvidešimt septintą dieną.

Pastatai

Didelis Krinčino dvaras, kuris yra toks. Įvažiuojant į dvarą, arkiniai var­tai ant ąžuolinių stulpų, įdubę, žemi, aptrūniję, su tuščia patalpėle viršu­je. Dvivėriai vartai vietomis geležiniais vinimis apkalti, rankena su gele­žine kilpa; langelis ant medinių vyrių, stogas senas, malksnomis apkal­tas. Įvažiavus į dvarą, dešinėje pusėje didelis namas: didelė valgomoji menė, joje penki stiklo langai; tarp tų langų prie durų nėra vieno lango ketvirtainio su stiklu. Žalia[1] krosnis su dūmtraukiu, per stogą išvestu. Durys ant geležinių vyrių su geležiniu skląsčiu ir langinės su geležiniais vyriais. Trys stalai su suolais aplinkui. Iš tos menės alkierius; dvigubos durys ant geležinių vyrių, vieno kablio nėra, dveji skląsčiai. Penki lan­gai, juose trūksta dviejų ketvirtainių ir kiti suskilę, vienas staliukas. Prie to alkieriaus šoninė kamara su vienu dvigubu sveiku langu. Durys į val­gomąją menę ant geležinių vyrių su skląsčiu. Priešais valgomąją menę kitas kambarys. Jame penketas langų. Tiems penkiems langams trūksta keturių ketvirtainių. Žalia krosnis su dūmtraukiu, per stogą išvestu. Du dideli stalai su suolais. Durys į priemenę ant geležinių vyrių su skląsčiu. Iš to kambario alkierius. Durys ant vyrių. Keturi langai. Nėra pusės ket­virto lango stiklo ir švino rėmo; taip pat vienam langui trūksta ketvirtai­nio. Vienas nedidelis staliukas. Iš to pačio kambario šoninė kamara. Du­rys ant geležinių vyrių su skląsčiu. Iš tos kamaros į alkierių durys ant vy­rių. Iš tos pat kamaros kambariukas. Durys ant geležinių vyrių. Dvigubas langas be vieno ketvirtainio, spinta su vyriais ir kabliuku. Vienas nedide­lis stalas. Tame pačiame name priemenė, stiklinis žibintas, spinta su vy­riais ir trimis skląsčiais. Priemenės durys ant geležinių vyrių su rankena. Dveji stiklo langai, o priešais priemenę šoninis kambarys. Durys ant ge­ležinių vyrių, dvigubas langas be ketvirtainio. Žalia krosnis su dūmtrau­kiu, vienas stalas, du suolai. Kitos durys į valgomąjį kambarį ant geleži­nių vyrių su skląsčiu. Kitas kambarys irgi iš šoninės priemenės. Durys ant geležinių vyrių su skląsčiu, dvigubas langas be pusantro ketvirtainio stiklo. Sena žalia spinta su vyriais ir viena sena vidine spyna. Žalia kros­nis su dūmtraukiu. Vienas staliukas, vienas suolas. Einant iš to namo priemenės, priebutis ant stulpų. Virš to priebučio salė. Iš priemenės einant į salę, durys ant geležinių vyrių. Į pačią salę durys ant vyrių, nėra jokių stiklinių langų. Į priebutį, kuris prie salės, dvejos durys ant vyrių, nėra vieno kablio. To namo stogas malksnomis apkaltas.

Kitas namas skersai kiemo priešais didžiuosius rūmus. Tame name dide­lė menė, kurioje trys sveiki langai, ketvirto – pusė. Durys ant geležinių vyrių, žalia krosnis, su dūmtraukiu per stogą išvestu. Du suolai. Iš tos menės kamara; durys ant geležinių vyrių be kablių. Toje kamaroje tuš­čia, du langai be rėmų. Priešinė menė: durys be geležinio laikiklio, žalia krosnis su dūmtraukiu, per stogą išvestu, be jokio stiklinio lango, tuščia. Iš tos menės kamara; durų nėra. Tarp tų menių – priemenė; durys ant ge­ležinių vyrių, su priebučiu. Visas tas namas malksnomis apkaltas.

Trečias namas mažesnis. Priemenė, į kurią durys ant vyrių. Į priemenę įėjus, kairėje pusėje kambarys, į jį durys ant vyrių su skląsčiu. Žalia kro­snis su dūmtraukiu, per stogą išvestu. Iš to kambario kamara, į kurią du­rys ant vyrių. Priešais – kitas kambarys. Durys ant vyrių su skląsčiu. Iš to kambario kamara; durys ant vyrių. Iš priemenės sandėliukas; durys ant vyrių su skląsčiu. Tame namelyje nėra nė vieno stiklinio lango. Sto­gas senas, apiręs. Netoli to namelio vidury kiemo podėlis. Durys ant vy­rių su skląsčiu, prie durų geležinė grandinė. Po tuo podėliu – rūsys. Du­rys ant vyrių su vidine spyna. Namelis šiaudais dengtas, po tuo stogu baltas[2] kambarys, kuriame nėra jokio lango. Durys ant vyrių su skląsčiu. Prie to kambario kamara; durys ant kablių su geležiniu skląsčiu. Priešais šeimyninė; durys ant vyrių. Priemenė, į ją durys ant kablių.

Kepyklos trobesys. Baltas kambarys be stiklinių langų ir be durų. jame sena spinta, sena krosnis. Priešais šeimyninė. Priemenė, joje virtuvė su paprastu dūmtraukiu.

Išeinant iš dvaro, dvi klėtys po vienu stogu, kairėje pusėje, į vieną klėtį durys ant vyrių, į kitą – durys ant medinių kablių su geležies skląsčiais ir vidine spyna vienose duryse.

Kitos dvi klėtys po vienu stogu dešinėje vartų pusėje. Į jas durys ant vyrių su vienu skląsčiu.

Rūsyje dvi juodos patalpėlės daržovėms laikyti, visos durys ant kablių.

Kiti vartai į Krinčino miestelį, apgriuvę, seni.

Ratinė[3] šiaudais dengta, sena, apgriuvusi.

Krinčino palivarkas

Pastatai

Pačiame palivarke du juodi[4] kambariai su priemene su durimis ant medi­nių vyrių.

Klėtis su žemesniu prieklėčiu, sena, su durimis ant kablių.

Medinių šiaudais dengtų tvartų devynetas.

Krinčino klojimai

Kluonas su dviem jaujom, apgriuvęs, senas, dveji vartai.

Dvi senos medinės šiaudais dengtos daržinės, dveji vartai. Dvi daržinės, iš žagarų pintos, irgi dveji vartai. Viena klėtis grūdams, durys ant geleži­nių vyrių su įleidžiama spyna su skląsčiu ir kilpa.

Prie tvenkinio sena pirtis su priepirčiu, durys ant kablių.

 

O čia pridedu dešifruotą tekstą originalo kalba:

 

Inwentarz Maiętnosci Krÿniczÿna alias Powersmie Dworow Dwuch ÿ włosci do nich należącey w Upitta

Inwentarz Maiętnosci Kryniczyna alias Powersmia Dworow Dwoch ÿ włosci do nich należącey Lennemu wieczystemu Prawu Podległey Pus­czoneÿ za Consensem JKr Msci Prawem Cessÿinÿm Jasnie Wielmozne­mu Jmsc Panu Hrehoremu Podbereskiemu Woiewodzie Smolenskiemu Upitskiemu Gulbinskiemu Staroscie od Jmsci Pana Jana Jarosławskiego Kurpskiego Pisarza Grodzkiego Upitskiego, Potym Już za Przywileiem od Naijasnieyszego Teraz Œzczęsliwie Panuiącego Krola Jmsci Jasnie Wielmoznemu Jmsc Panu Woiewodzie Smolenskiemu Tymze Prawem Lennÿm Wieczystym Podług dawnych Przywileiow ante Unionem słu­żącÿch daney Lezącey w Powiecie Upitskim, a Przeze mnie Jerzego Ko­sciałkowskiego Straznika Wilkomirskego Dworżanina JKr Msci Skarbo­wego za Ordynansem Jasnie Wielmoznego Jmsc Pana Heronima KirŒz­teyna Kryszpina Podskarbiego Wielkie[g]o WXLo zporządzony y poda­ny Jasnie Wielmozne[m]u Jmsci Panu Woiewodzie Smolenskiemu w tym roku Tysiąc Szescset Siedmdziesiąt wtorym m[ie]s[ią]ca Junii Dwu­dziestego Siodmego dnia

Naprzod

Dwor Wielki Kryniczÿnski ktory tak sie w sobie ma. Wiezdzaiąc do Dworu Broma na słupach Dębowych oŒiadła niska nadprochniała z Œalą na Gurze Pustą Wrota Dwoiste Mieyscami Gordziami żelaznemi zbite antaba z proboiem żełaznym Forta na biegunach Wierzch stary Gontami pobiiany Do Dworu wiechawszy po prawej ręce Dom Wielkie Budowa­nie Izba stołowa Wielka w ney okien pięc Szklannych miedzy temi ok­nami ode drwi kwatery iedney z okien ze szkłem niemasz. Piec zielony y komin przed wierzch wywiedziony Drzwi na zawiasach zelaznych z za­szczepką zelazną y okienice do okien na żelaznych zawiasach Stołow Trzy Ławy dokoła, z tey Izby Alkierz ze dwoygiem. Drzwi na zawiasach zelaznych iednego Kruka niemasz Zaszczepek dwie. Okien pienc mie­dzy temi oknami kwarter dwuch niemasz y Drugie potłuczone, stolik ie­den do tego Alkierza Komora poboczna okno sowite iedne całe Drwi do Izby Stołowey na zawiasach zelaznych z Zaszczepką Naprzeciwko Sto­łowey Izby Druga Izba Przeciwna w niey Okien pięc v okien tych pięciu Kwater Czterech niemaŒz Piec zielony z Kominem przez wierzch wÿ­wiedzionym Œtołow dwa Wielkich z ławami drwi do Œieni na zawiasach zelaznych z zaszczepką, Alkierz z tey Izby Drwi na zawiasach okien Cztery Czwartego Okna połowicy ze Œzkłem z ołowem niemaŒz oŒobli­wie okna takze iednego kwatery niemaŒz Stolek ieden niewielki z teyze Iżby Komora bokowa drwi na zawiasach zelaznych z zaszczepką także do Alkierza z tey Komory drzwi na zawiasach z teyze Komory Pokoik drzwi na zawiasach zelaznych okno Œowite bez kwatery iedney Œzafa na zawiasach z zaŒzczepką Stoł niewielki ieden. W tymze Rumie Œien La­tarnia Œzklanna Œzafa z zawiaŒami przy niey zaszscepek trzy u Œieni Drzwi na zawiasach zelaznych z Klampką Okien Œzklannych dwa, zas przez Œien Jzba Bokowa Drzwi na zawiasach zelaznych Okno Œowite bez Kwaterÿ Piec Zielony z Kominem Œtoł ieden Ławy Dwie Drugie Drzwi do komory Stołowey Jzby na zawiasach zelaznych z zaŒzczepką druga Jzba takze [z] Œieni bokowa Drzwi na zawiasach zelaznych z zasz­czepką okno Œowite bez pułtorey Œzyby Œzafa stara zielona z zawiasami y zamek wnętrzny ieden Œtary Piec Zielony z Kominem, Stolik ieden Ła­wa iedna, z tego Rumu z Sieni Jdąc Ganek na słupach, na tym Ganku Œa­la z Œieni do Œali Jdąc drzwi na zawiasach zelaznych, do Œamey Sali drz­wi na zawiasach okna Œzklanne[g]o żadne­go niemaŒz. Do Ganku co ko­ło Œali dwie Drzwi na zawiasach Kruka iednego niemaŒz Dach te[g]o Rumu Gontami pobity. Rum Drugi przez Podworze przeciwko Wielkie­go Rumu Jzba w tym Rumie wielka w tey Jzbie okien całych trzy Czwa­rtego połowica Drzwi na zawiasach zelaznych Piec zielony z Kominem przez wierzch wywiedzionym Ławy dwie z tey Jzby Komora Drzwi na zawiasach zelaznych bez Krukow w tey Komorze okien dwa bez Ram Puste, Przeciwna Jzba Drzwi bez zelaza Œame deŒzczki Piec Zielonÿ z Kominem przez wierzch Wywiedzionym, bez zadnego okna Œzklannego pusta z tey Jzby Komora Drzwi niemaŒz Miedzy[Temi] Jzbami Œien Drzwi na zawiasach zelaznych z Gankiem. Ten Rum wszytek Gontami pobity.

Rum trzeci mnieÿszÿ Œien do Œieni drzwi na zawiasach w Œien wŒzedszÿ po lewey ręce Jzba do nieÿ drzwi na zawiasach z zaŒzczepką Piec zielo­ny z kominem, przez wierzch wywiedzionym z tey Jzby Komora do niey Drzwi na zawiasach na przeciwku Druga Jzba Drzwi na zawiasach z za­szczepką z tey Jzby Komora Drzwi na zawiasach z Œieni Œpizarenka Drzwi na zawiasach z zaŒzczepką w tym Rumku Okna Szklannego zad­nego niemaŒz Wierzch Œtary opadły. Do tego Rumku niedaleko Łamus w posrzodku podworza Drzwi na zawiasach z zaŒzczepką lancuch zelaz­nÿ przy drzwiach pod tym lamuŒem Piwnica drzwi na zawiasach z zam­kiem wnętrznÿm Rumeczek słomą kryty pod tym pokryciem Jzba biała w ktorey zadnego okna niemaŒz drzwi na zawiasach z zaszczepką Ko­mora do tey Jzby drwi na biegunach z zaŒzczepką zelazną naprzeciwku Piekarnia drwi na zawiasach Œien do niey Drzwi na biegunach

Dom Kuchenny Jzba biała bez okien Œzklannych y bez drzwi w niey Œzafa stara piec stary naprzeciwku piekarnia Œien w niey kuchnia z ko­minem prostym.

Wychadząc ze dworu Œwirny dwa pod iednym Dachem, po lewey rece, do iednego Swirna drzwi na zawiasach V drugie[g]o drzwi na biegunach zaŒzczepkami żelaznemi z zamkiem V iednych drzwi wnętrzym.

Drugie Œwirny dwa pod iednym pokryciem, po prawey Œtronie Bromÿ do nich drzwi na zawiasach z zaŒzczepką iedną.

W Parsku dwie Piekarenki Czarne dla Jarzyn ogrodnych chowania wŒzytkie Drzwi na biegunach

Broma Druga do miasteczka Krÿniczÿna opadła Œtara

Wozownia Œłomą kryta Œtara opadła

Folwarek Kryniczÿnski Naprzod Budÿnek

w Œamym Folwarku Jzby Czarne dwie z Œienią ze drzwiami na biegu­nach

Syrnica ze swirenkiem na spodzie Œtara ze drzwiami na biegunach

Obor z drzewa Budowanych Krytych Œłomą Dziewięc

Gumna Krÿniczÿnskiego Budÿnek

Tok ze dwiema oŒieciami opadły Œtary z dwoygiem Wrotow

Odryn dwie z drzewa budowanych starych Słomą kryte po dwoygu wro­tow Odryn dwie z chrostu plecionych takze po dwoygu Wrotow Œwiren Na zboze ieden Drzwi na zawiasach zelaznych z zamkiem wnętrznÿm z zaŒzczepką y z Proboiem

Nad Œtawkiem Łaznia Œtara z Œienią ze drzwiami na biegunach

 


[1]t. y. žalių koklių

[2]t. y. kambarys be dūmų; dūmtraukis išvedamas tiesiai iš krosnies aukštyn per stogą

[3]arba vežiminė

[4]t. y. dūminiai, be dūmtraukio