Berklainių dvaras pastatytas Kurbskių. Kai Dimitras padalijo Krinčino valdą sūnums, vienam teko Krinčino dvaras su kaimais, kitam – Berklainių dvaras su kaimais ir, savaime suprantama, su valdiniais (baudžiauninkais). Kai Kurpskių dinastija išseko ir valda grįžo valdovui, Berklainių dvaras buvo smulkiai aprašytas. Štai Jums 1672 metų Berklainių dvaro aprašymas (paskui ir vertimas):

Drugi Dwor Nazwany Borkłaÿnie

Nalezący do Maiętnosci Kryniczyna

Naprzod

Broma wiezna s pruska murowana wrota na dwoie otwieraiące na Biegu­nach z wierzchu zelaznemi obłękami przybite zaszczepka zelazna z pro­boiem iedna Komorek po bokach dwie drzwi na Biegunach zaszczepka z proboiem Iedna Wierzch Dranicami kryty

Rum Wielki wchodząc do tego Rumu Ganek nad tym Gankiem Sala na słupach drzewnianych do sieni Drzwi na zawiasach z klamką z zaŒzcze­pką y z proboiem z tey sieni do Gury Drzwi na zawiasach z zaszczepką z proboiem do Sali drzwi na zawiasach z zaŒzczepką z proboiem w tey sa­li okien Szklannych całych cztyry W sieni okien Szklannych dwa całych z tey Sieni po lewey ręce do Izby Drzwi na zawiasach z zamkiem wnęt­rznym z zaszczepkami dwiema y z proboiem w tey Izbie Okien Szklan­nych Cztyry z ławami wszystkiemi Stołow dwa zydlow z paręczami Trzy Piec zielony z kominem przez wierzch Wywiedzionym, z tey Izby Alkierz Drzwi do Alkierza na zawiasach z zamkiem wnętrznym z zasz­czepką w tym Alkierzu okien Szklannych całych trzy ławy do koła z tey Izby Komora do niey drzwi na zawiasach z zaszczepką w tey Komore Okno szklanne iedne Sowite z tey Komory piwnica do niey drzwi na za­wiasach z zaszczepką y z proboiem z teyze Komory Pokoy do niego Drzwi na zawiasach z zamkiem wnętrznym z zaszczepką z proboiem w tym pokoiu Stoł ieden Okien Szklannych dwa z ławami Piec zielony z tego Pokoiu Komora do niey drzwi na zawiasach z zaszczepką z probo­iem w tey Komorze Okno Szklanne iedne z tego pokoiu do Izby Boko­wey[1] Drzwi na zawiasach z klamką z zaszczepką z proboiem w tey Izbie Okien Szklannych trzy Piec Zielony z Kominem Ława iedna Stoł ieden z tey Izby do Sieni Drzwi na zawiasach z klamką z zaszczepką z probo­iem z Sieni druga Izba naprzeciwku Stołowa drzwi na zawiasach z zasz­czepkami Dwiema y z proboiami w tey Izbie Okien Szklannych Cztyry Stołow dwa Ławy dwie Piec Zielony z Kominem przez Wierzch Wywie­dzionym z tey Izby Kamora do niey Drzwi na zawiasach z zaszczepką z proboiem Okno Szklannie Sowite całe z tey Komory Spizarnia do niey drzwi na zawiasach z zamkiem wnętrznym z zaszczepką z proboiem w tey spizarni Okien Szklannych dwa, u tego Rumu przy kozdym oknie Okienice na zawiasach z krukami zelaznemi, oprocz iedney na biegunie Dach tego Rumu Gontami pobity zas w tyle z sadu do Piwnice Drzwi na zawiasach z zaszczepką z proboiem.

Dom słuzny Œien do Œieni drzwi na zawiasach s tey Œieni po prawey ręce Izba do niey drzwi na zawiasach z zaŒzczepką w tey Izbie okien Œzklan­nych małych potłuczonych dwa Piec Zielony stoł ieden Ławy dwie z tey Izby Komora do niey drzwi na zawiasach z zaszczepką z proboiem w tey Komorze okno Szklanne małe iedne Druga izba naprzeciwku do niey drzwi na zawiasach z zaszczepką Piec prostych Kafli s tey Izby Komora do niey drzwi na Biegunach z zaszczepką z proboiem niedaleko tego do­mu wrota wiezne kryte dranicami na dwoie odwieraiące na biegunach w Gurze obłankami zelaznemi zbite

Swirnow Poiedynkowych dwa Gontami kryte Drzwi do nich na zawia­sach z zamkami wnętrznemi z zaszczepkami z proboiami

Stayni dwie z drzewa Słomą kryte iedna Dobra druga stara zawaliła się Osobliwię Swirnow Dwa z Gankiem pod iednym Dachem słomianym Drzwi z obudwuch Swirnow na zawiasach z zamkami wnętrzniemi z za­szczepkami z proboiami.

Dom Kuchenny Sien do sieni Drzwi na biegunach z tey Sieni po prawey ręcę Izba do niey Drzwi na biegunach z zaszczepkami dwiema z probo­iami w tey Izbie okien Szklannych trzy u dwoch po kwaterze niemasz Piec zielony stary Naprzeciwku piekarnia drzwi do niey na biegunach Przy tym Domie Łaznią z przysionkiem dwoch Scian

Folwarek

Dom Gospodarstwa Sien do sieni drzwi na biegunach z sieni Izba biała gdzie Rykunia mieszka drzwi na zawiasach z zaszczepką z proboiem ła­wa iedna okne Œzklanego Połowa piec prostÿ z tey Izby Komora do niey drzwi na biegunach z Zaszczepką z proboiem Naprzeciwku piekarnia do niey drzwi na biegunach

Obor pod iednym dachem Cztyry Starych prochniałych.

Gumno

Tok Nowy ze dwiema Osieciami dwoie wrot z drzewa Budowany odry­na z drzewa ze dwoygiem wrotow Druga Odryna z chrostu pleciona Dwoie wrotow do niey przepłotow Dwadziescia y trzy

Z drugiey strony Dworu Osobliwie Odryna na siano z chrostu pleciona ze dwoygiem Wrotow.

 

VERTIMAS:

Kitas Krinčino valdai priklausantis dvaras, pavadintas Barklainiais

Pastatai

Įvažiuojamieji sumūryti arkiniai vartai, į abu šonus atveriami, ant kablių; viršuje geležiniais puslankiais apkalti; geležinis skląstis su kilpa. Šonuo­se po dvi kamaras. Durys ant medinių vyrių, skląstis su kilpa. Stogas skiedromis dengtas.

Didieji rūmai. Įeinant į tuos rūmus – priebutis. Virš to priebučio ant me­dinių stulpų salė, priemenės durys ant vyrių su rankena, skląstimi, kilpa. Iš tos priemenės į viršų durys ant vyrių su skląsčiu su kilpa. Į salę durys ant vyrių su skląsčiu su kilpa. Toje salėje keturi sveiki stiklo langai. Prie­menėje du sveiki stiklo langai. Iš tos priemenės [einant] kairėje pusėje durys į kambarį ant vyrių su vidine spyna, dviem skląsčiais ir kilpa. Ta­me kambaryje keturi stiklo langai, su visais suolais, stalai du, taburetės su ranktūriais trys. Žalia krosnis su dūmtraukiu, per stogą išvestu. Prie to kambario alkierius; durys į alkierių ant vyrių su vidine spyna su skląsčiu. Tame alkieriuje trejetas sveikų stiklo langų; prie jų suolai. Iš to kambario kamara. Į ją durys ant vyrių su skląsčiu. Toje kamaroje vienas dvigubas stiklinis langas. Iš tos kamaros rūsys, į kurį durys ant vyrių su skląsčiu su kilpa. Iš tos pat kamaros kambarys, į kurį durys ant vyrių, vidinė spy­na su skląsčiu ir kilpa. Tame kambaryje vienas stalas, dveji stiklo langai, suolai. Žalia krosnis. Iš to kambario kamara, į ją durys ant vyrių, skląstis su kilpa. Toje kamaroje vienas stiklinis langas. Iš to kambario į šoninį kambarį durys ant vyrių su rankena, skląstis su kilpa. Tame kambaryje trejetas stiklinių langų. Žalia krosnis su dūmtraukiu. Vienas suolas ir vie­nas stalas. Iš to kambario į priemenę durys ant vyrių, rankena, skląstis, kilpa. Priemenėje priešais kitas kambarys, valgomasis; durys ant vyrių, dveji skląsčiai su kilpomis. Tame kambaryje keturi stikliniai langai, du stalai, du suolai. Žalia krosnis su dūmtraukiu, per stogą išvestu. Iš to kambario kamara, į kurią durys ant vyrių, skląstis su kilpa. Dvigubas sveikas stiklinis langas. Iš tos kamaros podėlis, į kurį durys ant vyrių su vidine spyna su skląsčiu ir kilpa. Tame podėlyje du stikliniai langai. Tuose rūmuose prie kiekvieno lango langinės ant vyrių su geležiniais kabliais, išskyrus vieną ant vyrių. Tų rūmų stogas malksnomis apkaltas, o nuo sodo į rūsį durys ant geležinių vyrių, skląstis su kilpa.

Tarnų namas. Priemenė, į ją durys ant vyrių. Iš priemenės [einant] deši­nėje kambarys, durys ant vyrių su skląsčiu. Tame kambaryje iškulti du nedideli stiklo langai. Žalia krosnis, vienas stalas, du suolai. Iš to kamba­rio kamara, į kurią durys ant vyrių, skląstis su kilpa. Toje kamaroje vie­nas mažas stiklo langelis. Kitas kambarys priešais. Į jį durys ant vyrių su skląsčiu. Paprastų koklių krosnis. Iš to kambario kamara, kurion durys ant kablių, skląstis su kilpa. Netoli to namo įvažiuojamieji vartai, dengti skiedromis, atveriami į abi puses, ant kablių, viršuje geležiniais lankais apkalti.

Pavienių svirnų du, malksnomis dengti; durys į juos ant vyrių, vidinės spynos su skląsčiais ir kilpomis.

Arklidės dvi, medinės, šiaudais dengtos, viena gera, kita sena, išgriuvusi. Atskirai klėtys dvi su prieklėčiais po vienu šiaudiniu stogu. Abiejų klė­čių durys ant vyrių su vidinėm spynom, skląsčiais, kilpomis.

Virtuvės pastatas: priemenė, į ją durys ant kablių, iš jos dešinėje pusėje kambarys, į kurį durys ant kablių su dviem skląsčiais su kilpom; tame kambaryje trejetas stiklinių langų, dviem trūksta ketvirtainio. Sena žalia krosnis, priešais kepykla. Durys į ją ant kablių. Prie to namo pirtis su dviejų sienų priemenėle.

Palivarkas

Šeimynos namas. Priemenė, į kurią durys ant kablių. Iš priemenės baltas kambarys, kuriame gyvena rykūnė. Durys ant vyrių su skląsčiu ir kilpa; vienas suolas, pusė stiklinio lango; paprasta krosnis. Iš to kambario ka­mara, į kurią durys ant kablių, skląstis, kilpa; priešais šeimyninė su duonkepe krosnim, į ją durys ant kablių.

Ketveri tvartai po vienu stogu, seni, sutrūniję.

Klojimas

Naujas kluonas su dviem jaujom, dveji mediniai vartai, medinė daržinė su dvivėriais vartais. Kita daržinė iš žagarų pinta, į ją dveji vartai, dvide­šimt trys pyniai. Kitoje kiemo pusėje kita daržinė šienui, iš žagarų pinta, su dvivėriais vartais.

 


[1]kitur Pokojowey