Du Prano Žitkevičiaus laiškai: vienas Paryžiaus parodos reikalais, kitas gal asmeniškesnio pobūdžio, bet abu įdomūs ir iškalbūs. Iki šiol neskelbti.

15 / VI. 1899. Parižius

Mano adresas: rue Jacob 25 Paris

Guodotinas Tamsta,

Led ne led sulaukiau Tamstos laišką, ant kurio skubinu atsakyti. Aš misliju, kad amerikoniškas komisorius Jums nieko neatsakys; arba duos Jums atsakymą, kad jau per vėlai kreiptis. Bet ar gi ne puikiau bus, jeigom tą lietuvišką skyrį išstatiti šitokiu budu: Ministerija apšvietimo rengė „Etnographišką skyrį“ Aš buvau pas komisiją to skyrio ir man ten pasakė, kad jie duosią vietą ir knygom, bet reiki parūpinti mums patiems lietuviškas figūras, apvilktas originališkomis drabužemis; dvi figūras: vyras ir motere. Žinomos, reiks tas drabužias atgabenti iš Lietuvos. Negano drabužių, bet reiks teipgi ir kokius instrumentus. Reiki padaryti iš tų figūrų ir instrumentų tokį paveikslą kuris charakterizuotu lietuvius ir jų gyvenimą. (moterė gali ant paveikslo austi, o vyras taisyti koki greblį ar kitą ką...) Už vietą nieka nesimokėtu tik visą tą skyrį t. yra tos figūros reikiet paaukoti prancūziškam muziejui. Padarymas figūrų, atgabenimas drabužių ir t.t. kaštuos daugiausia kokie 500 fr. su tegul ir 800 fr. Ar gi nebutu pigiausis atlykimas to veikalo?! Jus vis klausiate kiek kaštuoja kryžiavas metras. Pirmučiausia mums kaip lietuviams neturintiems savo viešpatystės negalima gauti nei vieno colio vietos. Galima tik prisidėti prie kokios užrubežines sekcijos, bet dabar jau pervelai, o antra kaštuoja baisiai daug (3000 fr.) Jus sakote kad pakaks ir 6 križiavų metrų pastatiti šėpai su knygomis. Bet kas gi iš to bus? Kas pamatys tą šepą, ar kas atkreips ant ją savo atydą. Žmones eis ir nuveis pro šalį!!! Gaila butu tik teip daug pinigų išlaisti (Aš Jums ištikrinu, kad ir amerikoniškas komisorius pareikalaus apie kokis 2000-3000 fr.). Aš gavau jau seniai darbą po 9 fr. ant dienos; dirbu nuo „štukos”. Surinkti pinigų ant keliones ne teip greit surinksiu i turiu šiokių tokių skolių, ant galo ir pragivenimas Paryžiuje daug kaštuoja. Teip kad aš nežinau, ką daryti. Ar Jus patis negalite nurašyti į Lietuvą, kad pristatitu tuos visus daiktus. Žinomos už pinigus (juog niekas neduos anei andaroko, anei kelniu, audeklo, staklių už dyką). Figūros t. y. veidą čia padarys skulptorius. Susimildami atrašykite kuograičiausia ką mislijate daryti, bo galima nusivelinti. Ana Subata man pasakė, kad reiki jau tuos figūras parupinti.

Su guodone Fr.Žytkevičius

P.S. Už biustus Basan[avičiaus], Szliupo, Dauk[anto] po 80 fr. Žinomos jeigom bus pinigų. Už padarimą figūrų skulptorius reikalauja 200 fr.

Miels ponai Redaktoriau,

Gal Jus sunaudosite šį rankraštį. Aš jau kelius nusiunčiau į Tilžę, bet ten laikraščiai taip retai išeina, kad vargiai tie mano rankraščiai sulauks sau vietą „Varpe” arba „Ukininke”. Taigi trečią siunčiu į Vienybę. Dovmontas ar yra reprezentantas Amerikos ir Didžiosios Lietuvos? Ką jis dabar veiki ir kur jis busta? Jis man sakė, kad centrališku komitetu įkuniimui parodos bus redakcija „Varpo”. Tai butu visai neblogai, nes Amerika per toli. Mielas Tamsta, prašičiau jo padaryti vieną malonę: ar negalėtumėte susimildami apgarsyti, kad „paieškau savo brolio Tadaušo Žytkevičiaus iš Krinčino Panvežio pav. Jau keli metai kaip apie savę ne duoda jokios žinios. Jeigom kas apie jį žinotų tai melščiu man ape tai pranešti:

adresas: Fr.Žytkewicz

rue Bally 36 bis

Paris, France”

Kiek tas kaštuos? Tik ne smulkiomis literomis. Tėvai mano nebinusiramina. Spaudžiu ranką Fr. Žitkevičius