PASVALIO R. PAJIEŠMENIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE PASVALIO R. KRINČINO ANTANO VIENAŽINDŽIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS, SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos, aprašas (toliau – Aprašas) nustato Pajiešmenių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos sąlygas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 ir 2.96 straipsniais, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4 ir 7 punktais, 4 dalimi, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių švietimo programas, tinklo kūrimo tvarkos patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

II SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS

3. Reorganizuojamas juridinis asmuo:

3.1. pavadinimas – Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinė mokykla

3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3. buveinė – Sodo g. 22, Pajiešmenių k., LT-39449, Pasvalio r

3.4. juridinio asmens kodas – 190617689.

3.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Valstybės įmonė Registrų centras.

4. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo:

4.1. pavadinimas – Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla;

4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.3. buveinė – Pasvalio g. 1, Krinčino mstl., LT- 39463 Pasvalio r.;

4.4. juridinio asmens kodas – 190617493;

4.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Valstybės įmonė Registrų centras.

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

5. Reorganizavimo būdas – prijungimas: Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinė mokykla su Raubonių daugiafunkciu centru prijungiama prie Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos;

6. Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinė mokykla su Raubonių daugiafunkciu centru po reorganizavimo baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo ir tampa Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos struktūrinėmis dalimis – Pasvalio r. Pajiešmenių skyrius (adresas – Sodo g. 22, Pajiešmenių k., LT-39449, Pasvalio r.) ir Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos Raubonių daugiafunkcis centras (adresas – Draugystės g. 7, Raubonių k., LT-39449, Pasvalio r.).

7. Veiklą po reorganizavimo tęs juridinis asmuo – Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla (adresas – Pasvalio g. 1, Krinčino mstl., LT- 39463 Pasvalio r.) su Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos Pajiešmenių skyriumi (adresas – Sodo g. 22, Pajiešmenių k., LT-39449, Pasvalio r.), Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos Raubonių daugiafunkciu centru (adresas – Draugystės g. 7, Raubonių k., LT-39449, Pasvalio r.), Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos Gulbinėnų daugiafunkciu centru (adresas – Gulbinėnų k., LT-39472 Pasvalio r.).

8. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklą, racionaliau panaudoti įstaigų ugdymo organizavimo ir valdymo, mokymo, švietimo pagalbos bei aplinkos lėšas.

9. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pasvalio rajono savivaldybės taryba.

IV SKYRIUS

JURIDINIO ASMENS PASIBAIGIMO DATA BEI TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMAS

10. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo tęsiančiai veiklą Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinei mokyklai nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

11. Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinė mokykla po reorganizavimo kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia nuo jos išregistravimo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2019 m. rugpjūčio 31 d.

V SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR VYKDYTOJAI

12. Reorganizavimą vykdo reorganizuojamo juridinio asmens Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos ir reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktoriai.

13. Apie Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos, sąlygų aprašo sudarymą iki 2019 m. kovo 25 d. paskelbiama Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos interneto svetainėje https:// www.pajiesmeniumokykla.lt ir Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos interneto svetainėje https://www.krincinomokykla.lt

14. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui dokumentai, reikalingi reorganizuojamo juridinio asmens statusui įregistruoti, pateikiami ne vėliau, kaip pirmą reorganizavimo sąlygų paskelbimo dieną (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo ir reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).

15. Apie reorganizuojamos įstaigos reorganizavimo sąlygų sudarymą pranešama raštu visiems juridinio asmens kreditoriams, paslaugų teikėjams (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo ir reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).

16. Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka:

16.1. apie mokyklos reorganizavimą raštu informuoja Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos mokinius ir jų tėvus;

16.2. informuoja darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. arba darbo sutarčių nutraukimą, rengia konsultacijas su mokyklos darbuotojų atstovais apie darbo sąlygų pasikeitimą ir (ar) galimą atleidimą iš darbo, kad būtų išvengta numatomų pertvarkymo neigiamų pasekmių arba jos būtų sušvelnintos.

16.3. įspėja darbuotojus, kurių pareigybės perkeliamos į Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinę mokyklą, apie darbo sąlygų pasikeitimą. Jei darbuotojai sutinka, sudaromas darbdavių susitarimas dėl darbuotojų perkėlimo į kitą darbovietę. Jei darbuotojai nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jie teisės aktų nustatyta tvarka atleidžiami iš darbo.

17. Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos direktoriui ir Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktoriui įspėjimus apie darbo sutarties sąlygų pasikeitimą ir (arba) darbo sutarties nutraukimą pasirašo Pasvalio rajono savivaldybės meras.

VI SKYRIUS

TURTO, DOKUMENTŲ IR PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS

18. Reorganizuojamos įstaigos turtas 2019 m. sausio 1 d.:

Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos (įsigijimo savikaina), iš jų: ilgalaikis turtas (materialusis ir nematerialusis) – pastatai ir statiniai.103658,83 Eur, gamybos mašinos ir įrengimai –37274,72 Eur, baldai ir biuro įranga – 40578,83 Eur, kitas ilgalaikis turtas – 4779,60 Eur, nematerialusis turtas – 0,00 Eur. Viso ilgalaikio turto 186291,98 Eur. Pagal panaudos sutartis turtas – 1652,86 Eur, ūkinis inventorius (nebalansinė sąskaita) – 131483,82 Eur, atsargos (medžiagos, kuras, atsarginės dalys) – 2440,59 Eur. Įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas 2018 m. gruodžio 31 d. – 2340,13 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 0,00 Eur.

19. Visas nuosavybės teise priklausantis reorganizuojamai Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinei mokyklai turtas bei Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir reorganizuojamos įstaigos valdomas turtas bus perduotas teisės aktų nustatyta tvarka iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai) Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinei mokyklai (atsakingas vykdytojas – reorganizuojama įstaiga). Turto perdavimo ir priėmimo aktus iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. pasirašo Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos atstovai (direktorius, už įstaigos turtą materialiai atsakingas asmuo, vyriausiasis buhalteris), Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos atstovai (direktorius, už įstaigos turtą materialiai atsakingas asmuo, vyriausiasis buhalteris) bei Pasvalio rajono savivaldybės administracijos įgalioti asmenys (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo, reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo ir Pasvalio rajono savivaldybės administracija).

20. Reorganizuojamos Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos finansinius įsipareigojimus po reorganizavimo perims Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla. Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos administracija sudaro biudžeto išlaidų įvykdymo ataskaitas (ketvirtinė, metinė) mokyklos-darželio, kaip juridinio asmens, pasibaigimo (išregistravimo iš Juridinių asmenų registro) dienos būklę ir jas pateikia Pasvalio savivaldybės administracijos direktoriui bei pasirašo priėmimo – perdavimo aktą ir perduoda jį Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktoriui.

21. Visi Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos dokumentai bus perduoti Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinei mokyklai teisės aktų nustatyta tvarka. Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos direktorius sudaro dokumentų apyrašus ir perduoda iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. visus įstaigos dokumentus ir jų apyrašus pagal aktą teisių ir pareigų perdavimo momentu Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktoriui.

22. Reorganizuojama Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinė mokykla atsiskaito su paslaugų teikėjais iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

23. Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos antspaudas ir spaudai, pasirašius turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktus, nustatyta tvarka sunaikinami (atsakingas vykdytojas – reorganizuojamas juridinis asmuo).

24. Teisės aktų nustatyta tvarka iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.:

24.1. Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinė mokykla išregistruojama iš Juridinių asmenų registro, pateikus prašymą išregistruoti ir įstaigos registravimo pažymėjimo originalą (atsakingas vykdytojas – reorganizuojamas juridinis asmuo).

24.2. Juridinių asmenų registre įregistruojami naujos redakcijos Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos nuostatai (atsakingas vykdytojas – reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).

25. Reorganizavimo laikotarpiu Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos ir Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktoriai neturi teisės, nesuderinę su Pasvalio rajono savivaldybės administracija, priimti į darbą naujų darbuotojų.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Reorganizavimo laikotarpiu Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos ir Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktoriai užtikrina nepertraukiamą įstaigų veiklą.

27. Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinė mokykla įpareigojama sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigos veiklai užtikrinti iki reorganizavimo pabaigos, o juos sudarant, informuoti kitas sandorių šalis apie įstaigos reorganizavimą.

28. Reorganizavimas vykdomas iš reorganizuojamo juridinio asmens ir reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens patvirtintų biudžetinių asignavimų.

29. Reorganizavimo pabaiga – 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                 Vilma Naunikaitė

                                                                                                           

Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio

pagrindinės mokyklos direktorius                                                       Algimantas Kaminskas