Žinios apie mokinius, susijusius su Krinčino parapijine mokykla XVII-XIX amžiais, itin fragmentiškos. Jei bakalauras ką nors užsirašydavo, tai tų užrašų neišliko. Vieną kitą pavardę galima „sužvejoti” metrikų knygose arba bažnyčios vizitacijose.

XX a. mokinių reikia ieškoti Lietuvos centriniame valstybės archyve, nes po 1944 m. liepos 26 d. padegamųjų sviedinių, lėkusių iš Ličiūnų pusės į mokykloje įsitvirtinusius 7 vokietukus, mokyklos archyvo mokykloje neliko, nes neliko ir pačios mokyklos (išskyrus mūro pamatus, ant kurių dabar ten kažkas stovi, gal ūkinis pastatas, neprisimenu).

Apie mokinius paprastai pateikiami tik skaičiai:

1775 m. Œ– 2 (bajorų vaikai)

1781 m. – 17

1782 m. – 27 (17 iš miestelio ir 10 iš kaimų)

1798 m. – 10

1804 m. – 20

1805 m. – 20

1818 m. – 18

1819 m. – 8

1820 m. – 25

1821 m. – 11

1822 m. – 12

1827 m. – 26

1828 m. – 36

 

1820 m. vizitatorius rado šiuos mokinius:

Juozapą Mackevičių

Hiacintą Zelionką (tas, berods, paskui į kunigus išėjo!)

Povilą Žitke­vičių

Justiną Zdanavičių

Juozapą Zdanavičių

Silvestrą Petrauską

Alek­sandrą Balčiauską

Antaną Karčiauską

Motiejų Lapinską

Petrą Vadapa­lą

Sofiją Šablinskaitę.

 

1828 m. mokinys  Rapolas Filmanavičius (Rafał Filmanowicz, student szkoły kryniczynskiey)

1831 m. mokinys Tadas Baguckas (student Tadeusz Bo­gucki)

1914 m. rusiškoj mokykloje mokėsi:


 

1922 m. Krinčino pradžios mokyklos išleidžiamojo skyriaus nėra.

 


1923 m. ?

 


1924 m. žinių apie mokyklos baigimą nėra.

 


1925 m. laikančių keliamuosius egzaminus nebuvo.

 


 

1926 m. žinių nėra.

 


 

1928-1929 m. Biržų apskr. Krinčino valsč. Krinčino Vysk. Valančiaus pradžios mokyklos 1928-29 mokslo metų išleidžiamųjų egzaminų, įvykusių 1929 m. gegužės mėn. 28 d. Krinčino Vysk. Valančiaus pradžios mokykloje, komisijos protokolas. Egzaminus laikė (mergaitės neišlaikė):

 

1. Kairys Povilas                                      Valakai

2. Kruopis Petras                                    Ličiūnai

3. Kripaitis Petras                                   Krinčinas

4. Matuzevičius Eugenijus                    Krinčinas

5. Zarumba Petras                                  Krinčino dvaras

6. Jozelėnaitė Milė                                 Kalniškiai

7. Pekalytė Erna                                     Krinčinas

 


 

1929-1930 m. m. baigė:

 

1. Pekalytė Erna                                      Krinčinas

2. Januškevičiūtė Emilija                         Miežiūnai

3. Šukytė Eugenija                                   Miežiūnai

4. Gaidelionis Jonas                                 Krinčinas

 


 

1930-1931 m.m.:

1. Šukys Petras, Liongino            1919.II.22      Miežiūnai

2. Baltrėnas Jonas, Petro            1918.I.9         Krinčinas

3. Mockūnas Adolis, Antano      1916.X.21      Petriškiai

4 Vadlūga Juozas, Rapolo           1915.VII.25   Leliškiai (nebaigė)

 


 

1931-1932 mokslo metų Krinčino valsčiaus Krinčino Vysk. Valančiaus pradžios mokyklos išleidžiamųjų egzaminų daviniai. Mokyklą baigė:

 

1. Vindelskis Antanas, Antano                 1922.I.7                              Peteliškiai

2. Morkvėnas Alfonsas, Kazimiero          1918.III.5                            Miežiūnai

3. Tekutis Petras, Juozo                             1916.VIII.4                          Peteliškiai

4. Jackūnas Jonas, Petro                           1920.IV.18                          Peteliškiai

5. Čeponis Jonas, Kazimiero                    1919.II.11                           Girniūnai

6. Rakušis Vincentas, Samuelio               1920.VI.4                            Krinčinas

7. Tekutytė Veronika, Juozo                     1918.VII.11                         Peteliškiai

8. Juškaitė Genovaitė, Antano                 1920.XI.8                             Peteliškiai

9. Bikulčytė Ona, Petro                             1921.II.16                           Peteliškiai

10. Milneraitė Chasė, Danieliaus            1921.III.17                          Krinčinas

 


 

1932-1933 m. m. Krinčino Vysk. Valančiaus pradžios mokyklos IV skyriaus išleidžiamųjų egzaminų daviniai. Mokyklą baigė:

 

1. Talačka Albertas, Juozapo                   1921.XI.19                          Papyvesiai

2. Taučkėla Jonas, Antano                       1921.VII.13                         Krinčinas

3. Taučkėlaitė Genovaitė, Antano           1922.VII.13                         Krinčinas

4. Alešiūnaitė Stanislava, Mykolo           1921.VIII.1                          Krinčinas

5. Gaidelionytė Veronika, Petro              1920.III.13                          Miežiūnai

6. Petrulytė Adelė, Boleslovo                  1921.X.26                           Miežiūnai

7. Pilėnaitė Veronika, Antano                 1920.IX.20                          Miežiūnai

8. Armonaitė Emilija, Antano                  1922.IX.20                          Daniliškiai

9. Navadonskis Juozapas, Petro               1921.III.11                          Aukštuoliai

10. Ostrauskas Jonas, Juozapo                1920.VI.23                          Žoliškiai

 


 

 1933-1934 m.m.:

1. Balčiūnas Adolfas, Petro                           1921.XII.3      Miežiūnai

2. Kripaitis Leonas, Petro                              1922.II.27      Krinčino vienk.

3. Paliulis Bronislovas, Antano                     1921.X.2        Ličiūnai

4. Rakašius Stanislovas, Samuelio               1922.IV.23    Krinčino vienk.

5. Žitkevičius Bronislovas, Juozapo              1920.IX.20     Krinčinas

6. Astrauskas Antanas, Juozapo                   1922.II.11      Žoliškiai

7. Jackūnaitė Ona, Petro                               1922.X.2        Peteliškiai

9. Mozūraitė Bronislava, Antano                  1923.VIII.11  Krinčinas

9. Šukytė Ona, Liongino                                 1922.XII.4      Miežiūnai

10. Šležaitė Ona-Elžbieta, Liongino              1919.IX.5       Papyvesiai

 


1934-1935 m.m.:

IV skyrius:

1. Alešunaitė Ona, Mykolo                      1924.I.1         Peteliškiai

2. Andriušėnas Jonas, Antano               1922.X.24        Ličiūnai

3. Dubonis Bronislavas, Juozapo           1921.IX.25     Papyvesiai (Pasvalio valsčius)

4. Gaidelionytė Emilija, Petro                  1922.II.12      Doniliškiai

5. Juškaitė Aldona, Antano                      1924.V.24     Peteliškiai

6. Kripaitis Antanas, Petro                       1923.XI.25     Valakėliai

7. Stankevičius Kazimieras, Jono            1924.II.8        Valakėliai

8. Šležaitė Emilija, Liongino                    1922.X.29      Papyvesiai

9. Tekutis Jonas, Juozapo                       1921.I.10       Peteliškiai

10. Taučkėla Antanas, Antano               1924.I.3         Krinčinas

11. Vendelskytė Ona, Antano                1924.I.12       Peteliškiai

12. Vaišvilaitė Bronislova, Jono              1921.V.3       Peteliškiai

13. Vyčaitė Eugenija, Mykolo                1921.III.13     Leliškiai

14. Varžinskas Antanas, Juozapo           1921.VII.7     Žvirgždė

 


 

1935-1936 m.m.:

1. Bikulčytė Valerija, Mykolo                        1926.X.30          Peteliškių k.

2. Bortkevičius Jonas, Jono                            1922.VIII.19     Peteliškių k.

3. Jackūnaitė Antanina, Petro                        1925.III.26        Peteliškių k.

4. Janiušis Alfonsas, Ipolito                          1923.III.13        Peteliškių k.

5. Kripaitytė Janina, Petro                            1924.VII.6         Krinčino vienk.

6. Kripaitis Pranas, Petro                              1923.I.4             Doniliškių k.

7. Paliulis Bronius, Antano                           1923.X.27          Ličiūnų k.

8. Rakašiūtė Veronika, Samuelio                   1924.V.29          Krinčino vienk.

9. Šimonis Jonas, Antano                               1923.II.1            Berklainių vienk.

10. Tekutis Antanas, Juozo                             1923.IV.3          Peteliškių k.

11. Astrauskaitė Kazimira, Povilo                   1923.XII.12      Žoliškių k.

12. Ostrauskaitė Ona, Juozo                           1923.VII.29      Žoliškių k.

13. Armonaitė Salomėja, Antano                   1924.II.2           Doniliškių k.

14. Armonaitė Janina, Antano                        1925.I.26           Doniliškių k.

15. Čereškaitė Elvyra, Jono                            1926.IV.22        Doniliškių k.

16. Korsakas Antanas, Petro                           1925.X.2          Petriškių k.

17. Korsakas Juozapas, Petro                          1924.II.27         Petriškių k.

18. Klevečkaitė Ksavera, Juozo                                               Leliškių k.

19. Laučkaitė Stanislava, Albino                    1921.II.18       Krinčino vienk.

20. Rauduvė Antanas, Antano                       1922.XII.26      Valakų k.

21. Tauškela Povilas, Jono                            1922.XI.20        Doniliškių k.

22. Žitkevičius Stanislovas, Povilo              1923.VIII.4       Aukštuolių k.

 


 

1936-1937 m.:

1. Baronaitė Veronika, Kazio                                           1925.IV.12         Peteliškių k.

2. Bikulčytė Veronika, Petro                                            1923.VIII.2          Peteliškių k.

3. Gučaitė Eleonora, Petro                                              1926.III.29          Peteliškių k.

4. Grybaitė Barbora, Kazimiero                                       1924.VII.3           Peteliškių k.

5. Jozelėnaitė Salomėja, Antano                                     1923.V.9             Kalniškių k.

6. Kazakevičiūtė Janina, Povilo                                        1925.I.25            Peteliškių k.

7. Vaišvilaitė Paulina, Jono                                               1923.XI.7            Peteliškių k.

8. Astrauskas Adolpas, Mykolo                                        1925.I.3              Ličiūnų k.

9. Bikulskis Bronys, Mykolo                                             1925.VIII.6          Peteliškių k.

10. Kripaitis Stasys Jonas, Jono                                       1924.X.2             Peteliškių k.

11. Kripaitis Antanas, Juozo                                             1922.XI.13         Kalniškių k.

12. Šukis Juozas, Petro                                                       1924.XI.30         Peteliškių k.

13. Šliažas Mykolas, Liongino                                          1924.IX.20         Papyvesių k.

14. Vendelskis Jonas, Antano                                          1926.VI.25         Peteliškių k.

15. Vatkrevičius Bronis, Antano                                      1924.VI.5            Peteliškių k.

16. Astrauskas Vytautas Bronis, Igno                              1924.XI.5           Žoliškio k.

17. Gaidelionis Kazys, Petro                                            1924.VII.22         Doniliškių k.

18. Kripaitytė Elžbieta, Petro                                           1926.IV.4            Valakų k.

19. Karčiauskas Juozas, Antano                                      1922.IX.20         Žvirgždynės k.

20. Klevečkaitė Ksavera, Juozapo                                   1921.IV.15         Leliškių k

.21. Stankevičiūtė Vincenta, Jono                                   1926.XII.1           Valakų k.

22. Varžinskas Povilas, Povilo                                          1922.IX.25          Varžų k.

23. Varžinskas Jurgis, Juozo                                            1923.VIII.5          Žvirgždės k.

24. Vyčas Alponas, Mykolo                                            1925.V.12            Leliškių k.

 


 

1937-1938 m. Krinčino Vysk. Valančiaus pradžios mokyklos IV skyriaus išleidžiamieji egzaminai. Mokyklą baigė:

 

1. Alešiūnas Stasys, Mykolo                     1927.III.7       Krinčino dvaras

2. Andriušėnaitė Agota Veronika, Antano 1924.IV.30  Ličiūnai

 3. Baronas Albinas, Kazio                        1926.X.2        Peteliškiai

4. Jozalėnas Augustas, Juozo                   1923.VI.6      Kalniškis

5. Kripaitis Jonas, Juozo                           1923.VI.4      Krinčinas

6. Kripaitis-Nargevičius Eduardas, Povilo 1927.II.15    Paiešmenės gelžk. stot.

7. Lekerauskaitė Eugenija, Jono              1924.IX.29     Miežiūnai

8. Meškauskaitė Veronika, Petro            1923.XII.5      Ličiūnai

9. Povilionis Alfonsas, Jono                      1925.VIII.30  Peteliškiai

10. Šukytė Emilija, Petro                         1926.XI.14     Ličiūnai

 11. Titaitė Jadvyga, Juozapo                    1924.VI.15    Vidubala

 12. Žitkevičius Vilius, Juozapo                 1922.VI.3      Krinčinas

 13. Vaišvilaitė Paulina, Jono                    1923.XI.7       Peteliškiai

 14. Astrauskaitė Pranė, Povilo                1923.II.22      Žoliškis

 15. Auga Pranciškus, Kazimiero              1924.VI.29    Doniliškiai

 16. Gaidelionis Jonas, Petro                    1925.XI.20     Doniliškiai

17. Kairys Fabijonas, Fabijono                 1923.XI.21     Aukštuoliai

18. Mučinskas Juozas, Povilo                   1925.VII.12   Aukštuoliai

19. Ostrauskaitė Stanislava, Juozo          1925.IV.6      Žoliškiai

20. Rauckytė Jozefa, Antano                   1925.XI.14     Leliškiai

21. Šenauskaitė Adelė-Apolonija, Jono   1925.X.9        Leliškiai


 

1938-1939 m.

Iš pirmojo pradžios mokyklos laipsnio programos egzaminus laikė:

 

1. Baronaitė Kostė, Antano                                          1925.II.9        Miežiūnai

2. Juozalėnaitė Albina, Antano                                     1925.VIII.6    Kalniškiai

3. Jatužytė Ona, Kazio                                                   1926.III.1       Kiemeliai

4. Kripaitytė-Nargevičiūtė Elžbieta-Aldona, Povilo   1927.II.15      Paiešmenės gelžk. st.

5. Paškevičiūtė Aldona-Leokadija, Leono                   1927.V.31     Utena

6. Vaičiulionytė Ona, Povilo                                        1927.II.20      Dundulė

7. Valašinaitė Genovaitė-Marijona, Povilo                1927.II.27      Kriukai

8. Bikulčius Petras, Petro                                              1927.II.17      Dundulė

9. Baniulis Jonas, Juozo                                                 1926.I.1         Miežiūnai

10. Dubonis Vytautas-Povilas, Juozo                          1925.II.2        Papyvesiai

11. Jasėnas Vincas, Antano                                         1924.XI.1       Miežiūnai

12. Kazakevičius Alponas, Povilo                                1926.XI.17     Krinčino dvaras

13. Komas Vytautas-Ignas, Igno                             1925.V.1 Eustakavos dvaras (Joniškėlio v.)

14. Kripaitis-Nargevičius Edvardas, Povilo               1927.II.15      Paiešmenės gelžk. st.

15. Mickeliūnas Kazys, Jono                                        1926.IX.18     Kaliniškiai

16. Paliulis Adolpas, Antano                                       1926.X.18      Doniliškiai

17. Povilionis Alponas, Jono                                        1925.VIII.30  Krinčino dvaras

18. Rezgevičius Petras, Juozo                                      1925.VII.21   Berklainių dvaras

19. Sereika Antanas, Petro                                          1926.III.28     Girniūnai

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Iš antrojo pradžios mokyklos laipsnio programos egzaminus laikė ir išduoti baigimo pažymėjimai:

 

1. Anilionis Petras, Jono                                            1923.III.6       Paiešmenė

2. Balčiūnas Adolfas, Petro                                       1921.XII.3      Miežiūnai

3. Kripaitis Stasys-Jonas, Jono                                       1924.X.2        Krinčinas

4. Pelegrinas Stasys, Jono                                             1926.VIII.21  Paiešmeniai

5. Šliažas Mykolas, Liongino                                         1924.IX.20     Ragujai

6. Taučkėla Antanas, Antano                                        1924.I.3         Krinčinas

7. Tekutis Antanas, Juozo                                              1923.XI.3       Peteliškiai

8. Triška Julijonas, Jono                                                1924.IV.20    Dambynė

9. Varžinskas Povilas, Povilo                                         1922.IX.25     Varžai

10. Balčiūnaitė Albertina, Antano                                1926.IX.4       Žydžiūnai

11. Baronaitė Veronika, Kazio                                      1925.IV.12    Aukštuoliai

12. Gučaitė Eleonora, Petro                                         1926.III.29     Krinčinas

13. Grybaitė Barbora, Kazio                                         1924.VII.3     Petriškiai

14. Jackūnaitė Antanina, Petro                                     1925.III.26     Peteliškiai

15. Kripaitytė Janina, Petro                                          1924.VII.6     Krinčinas

16. Rakašiūtė Veronika, Samuelio                                1924.V.29     Krinčinas

17. Šliažaitė Emilija, Liongino                                       1922.X.29      Ragujai

18. Žitkevičiūtė Ona, Antano                                        1924.X.28      Girniūnai

Eksternu:

19. Armonas Steponas, Juozo                                       1922.IV.23    Užugulbinė

20. Varžinskas Vincas, Antano                                      1922.VII.16   N. Radviliškis


 

1939-1940 m. m.

I laipsnio programos egzaminai:

1. Baltrėnaitė Albina, Petro                           1927.VII.24   Krinčinas

2. Baliūnas Petras, Petro                                1925.III.19     Miežiūnai

3. Baronas Leonas, Balio                                1927.III.30     Miežiūnai

4. Dukonis Vytautas Povilas, Juozo              1925.II.2        Papyvesiai

5. Gaidelionytė Juzina Magdelena, Leono 1928.VII.10   Krinčinas

6. Jatužytė Bronislava, Kazio                        1928.X.6        Kiemeliai

7. Janevičius Antanas, Broniaus                  1926.VI.16    Vidubala

8. Jackūnas Petras, Petro                             1928.IX.19     Krinčinas

9. Kripaitytė Salomėja, Juozo                      1926.VI.1      Krinčinas

10. Lekerauskas Petras, Jono                      1927.II.15      Miežiūnai

11. Simsonas Steponas, Kazio                     1926.X.3        Užusieniai

12. Šidagytė Ona, Antano                            1929.III.3       Krinčinas

13. Paškevičius Algirdas Petras, Leono       1929.III.6       Utena

14. Paškevičius Leonas Vytautas, Leono    1929.III.6       Utena

15. Pilėnas Antanas, Antano                        1927.VI.11    Miežiūnai

16. Titaitė Feliomena, Juozo                        1927.XII.10    Vidubala

17. Taučkėla Boleslovas, Antano                 1927.XI.3       Krinčinas

18. Samulionytė Aldona Birutė, Petro        1926.V.20     Žabynė

Baigė 17.

II laipsnio programos egzaminai:

1. Barauskaitė Liucija, Antano                    1925.VIII.25  Užugulbinė

2. Gaidilionis Jonas, Petro                           1925.XI.20     Doniliškiai

3. Jasiulionytė Albina, Juozo                       1926.III.28     Vidubalė

4. Kiznis Jonas, Adomo                                1926.V.2        Pleirių dv.

5. Luomonaitė Veronika, Jono                    1927.II.3        Daukniūnai

 


 

1941-1942 m.m.:

 IV skyrius

1. Alešiūnas Mykolas

2. Balčiūnaitė Ona

3. Baltrėnas Albinas

4. Čivas Petras

5. Gaidelionis Antanas

6. Gaidelionis Jonas

7. Gudaitė Eugenija

8. Grabauskaitė Jadvyga

9. Giedrikas Antanas

10. Ilekis Stasys

11. Jenevičiūtė Ona

12. Jesiūnaitė Eleonora

13. Kripaitytė Birutė

14. Kripaitytė Eugenija

15. Kripaitytė Genė

16. Kripaitis Alfonsas

17. Kripaitis Kazys

18. Klezys Jonas

19. Matuzevičius Algirdas

20. Mačiukas Jonas

21. Mačiukaitė Ona

22. Mekelaitė Antanina

23. Pekelytė Ženė

24. Šimavičius Jonas

25. Šimeliūnas Ignas

26. Stukas Vytautas

27. Tauškėlaitė Vanda

28. Titaitė Bronė

29. Titas Antanas

30. Titas Vytautas

31. Titaitytė Eugenija

32. Žitkevičiūtė Liucija

33. Žiedelis Česlovas

 

V skyrius

1. Baronas Albinas, Kazio                               1926.X.2        Peteliškiai

2. Grabauskaitė Ona, Jono                            1928.IV.3      Papyvesiai

3. Komas Algirdas, Igno                                1927.I.1         Berklainiai

4. Maslauskaitė Genė, Juliaus                     1929.VI.21    Paiešmenė

5. Mačiukas Antanas, Antano                      1929              Berklainiai

6. Paškevičius Algirdas, Leono                     1929.III.5       Krinčinas

7. Paškevičius Leonas, Leono                       1929.III.5       Krinčinas

8. Stapulionis Petras, Petro                          1929              Peteliškiai

9. Vengelskytė Petronėlė, Antano               1928.IV.28    Peteliškiai

10. Valašinas Jonas, Povilo                           1930.V.12     Paiešmenė

 


 

1942-1943 m. Krinčino pradinės mokyklos IV skyriaus keliamųjų egzaminų, įvykusių 1943 m. birželio mėn. 1 ir 2 d. protokolas.

IV skyrius

 

1. Čivas Algirdas

2. Baniulytė Ženė

3. Besekirskas Stasys

4. Brazdžionis Bronius

5. Gudas Kazys

6. Grabauskas Antanas

7. Gaidelionytė Eleonora

8. Gaidelionytė Leontina

9. Jenevičiūtė Emilija

10. Jakuškaitė Klementina

11. Kazakevičiūtė Emilija

12. Meškauskas Matas

13. Kaziliūnas Antanas

14. Stukis Bronius

15. Paliulis Petras

16. Rezgevičiūtė Birutė

17. Šukys Jurgis

18. Valuntaitė Ona

19. Armonas Petras

20. Besekirskas Česlovas

21. Bilevičiūtė Ona

22. Kondrataitė Emilija

23. Kondrataitė Kons.

24. Šidagaitė Veronika

25. Nalivaikaitė Elena

---------------------------------------------------------------------------------

V skyrius

1. Baltrėnas Albertas

2. Davidonis Bronius

3. Grabauskaitė Jadvyga

4. Gudaitė Eugenija

5. Gaidelionis Antanas

6. Kazlauskas Vytautas

7. Kripaitytė Birutė

8. Kripaitytė Janina

9. Kripaitis Alfonsas

10. Kripaitis Kazys

11. Mačiukas Jonas

12. Mačiukaitė Ona

13. Maksimovaitė Marytė

14. Matuzevičius Algirdas

15. Pekalytė Zinaida

16. Stukas Vytautas

17. Šimavičius Jonas

18. Šukys Jonas

19. Šakenytė Stasė

20. Titas Vytautas

21. Tauškėlaitė Vanda

22. Žiedelis Česlovas

23. Žitkevičiūtė Liucija

Perkelti į VI skyrių.

---------------------------------------------------------------------------

1942-1943 m. VI skyrius:

 

1. Paškevičius Algirdas

2. Paškevičius Leonas

3. Maslauskaitė Genė

4. Vendelskytė Petronėlė

5. Valašinas Jonas

Perkelti į VII skyrių.

 


 

1943-1944 m.m.

Biržų apskrities Krinčino valsčiaus Krinčino pradžios mokyklos baigiamųjų egzaminų, įvykusių 1944 m. birželio mėn. 1, 2, 3 dienomis Krinčino pradžios mokykloje, protokolo.

IV skyrius

1. Bilevičiūtė Emilija, Antano         1933.IV.25    Peteliškiai

2. Bilevičiūtė Ona, Antano            1930.I.14     Peteliškiai

3. Besekirskaitė Bronė, Mykolo     1933.V.24     Papyvesiai

4. Baniulytė Genė, Liongino         1933.I.22       Krinčinas

5. Baniulis Jonas, Liongino           1931.X.18      Krinčinas

6. Bucka Povilas, Povilo               1933.V.10     Papyvesiai

7. Drevinskas Antanas, Izidoriaus 1930.V.24     Daumėnai

8. Čivas Kazys, Juozo                 1932.I.2         Peteliškiai

9. Giedrikaitė Zenė, Petro           1932.X.16      Krinčinas

10. Kondrotaitė Emilija, Antano   1930.X.16      Krinčinas

11. Kondrotaitė Kostė, Antano    1930.X.16      Krinčinas

12. Gudaitė Aldona, Kazimiero    1933.V.19     Vidubalė

13. Klezys Augustas, Jono          1932.V.6       Ličiūnai

14. Kripaitytė Kristina, Aniceto    1930.IV.13    Krinčinas

15. Mažukna Povilas, Juozapo    1930.XI.18     Krinčino vienk.

16. Nalivaikaitė Elena, Viktoro    1931.V.1       Vidubalė

17. Nalivaika Jonas, Viktoro       1932.VI.15    Vidubalė

18. Strautas Arvidas, Vlado        1934.VI.10    Krinčinas

19. Vaičiulionis Jonas, Povilo      1932.VIII.20  Peteliškiai

20. Šidagytė Veronika, Antano   1932.IV.27    Peteliškiai

21. Treba Antanas, Antano        1929.XI.9     Petriškiai

4 liko antriems metams.

V skyrius

1. Besekirskas Stasys, Stasio                    1931              Papyvesiai

2. Brazdžionis Bronius, Jono                    1932               Griniūnai

3. Dievaitytė Danutė, Jono                       1932              Daukniūnai

4. Čivas Algirdas, Jono                               1930              Peteliškiai

5. Čivas Petras Kazys, Jono                        1929              Peteliškiai

6. Gaidelionytė Eleonora, Jono                 1930              Miežiūnai

7. Gaidelionytė Leontina, Leono              1931              Peteliškiai

8. Gaidelionis Leonas, Antano                   1931              Krinčinas

9. Gudas Kazys, Kazio                                  1931              Vidubalė

10. Jasiūnaitė Eleonora, Juozo                   1931              Peteliškiai

11. Jakuškaitė Klementina, Jono               1931              Krinčinas

12. Janevičiūtė Emilija, Petro                     1930              Vidubalė

13. Kripaitytė Genė, Juozo                         1930               Peteliškiai

14. Stukis Bronius, Broniaus                       1930              Krinčinas

15. Rezgevičiūtė Birutė, Juozo                    1931              Berklainiai

16. Valuntaitė Ona, Stepono                       1932              Peteliškiai

17. Čepulis Alfonsas, Petro                          1928              Ruopiškiai

18. Karoblytė Salomėja, Juozo                    1930              Krinčinas

Savarankiškai pasiruošę laikė Čepulis Alfonsas ir Karoblytė Salomėja

VI skyrius

1. Baltrėnas Albertas, Jono                          1930              Krinčinas

2. Dovidonis Bronius, Antano                      1931              Daniliškiai

3. Gudaitė Eugenija, Kazio                           1930              Vidubalė

4. Kripaitytė Birutė, Jono                             1929              Peteliškiai

5. Kruopis Antanas, Kazio                            1930.X.9        Jutiškiai

6. Gaidelionis Antanas, Leono                     1930              Peteliškiai

7. Matuzevičius Algirdas, Viliaus                 1931              Krinčinas

8. Maksimonaitė Marė, Laurentijaus          1930              Krinčinas

9. Pekalytė Zenė, Jono                                   1930              Krinčinas

10. Žiedelis Česlovas                                      1931              Ličiūnai

11. Titas Antanas, Jono                                 1928.V.14      Vidubalė