Baigiamųjų klasių mokinių sąrašas pateikiamas iš dienynų taip, kaip buvo rašoma. Ne viskas tikslu, ne viskas išsaugota.

 

1943/44 m.m.

Biržų apskrities Krinčino valsčiaus Krinčino pradžios mokyklos baigiamųjų egzaminų, įvykusių 1944 m. birželio mėn. 1, 2, 3 dienomis Krinčino pradžios mokykloje, protokolo.

 

IV skyrius

1. Bilevičiūtė Emilija, Antano         1933.IV.25    Peteliškiai

2. Bilevičiūtė Ona, Antano            1930.I.14     Peteliškiai

3. Besekirskaitė Bronė, Mykolo     1933.V.24     Papyvesiai

4. Baniulytė Genė, Liongino         1933.I.22       Krinčinas

5. Baniulis Jonas, Liongino           1931.X.18      Krinčinas

6. Bucka Povilas, Povilo               1933.V.10     Papyvesiai

7. Drevinskas Antanas, Izidoriaus 1930.V.24     Daumėnai

8. Čivas Kazys, Juozo                 1932.I.2         Peteliškiai

9. Giedrikaitė Zenė, Petro           1932.X.16      Krinčinas

10. Kondrotaitė Emilija, Antano   1930.X.16      Krinčinas

11. Kondrotaitė Kostė, Antano    1930.X.16      Krinčinas

12. Gudaitė Aldona, Kazimiero    1933.V.19     Vidubalė

13. Klezys Augustas, Jono          1932.V.6       Ličiūnai

14. Kripaitytė Kristina, Aniceto    1930.IV.13    Krinčinas

15. Mažukna Povilas, Juozapo    1930.XI.18     Krinčino vienk.

16. Nalivaikaitė Elena, Viktoro    1931.V.1       Vidubalė

17. Nalivaika Jonas, Viktoro       1932.VI.15    Vidubalė

18. Strautas Arvidas, Vlado        1934.VI.10    Krinčinas

19. Vaičiulionis Jonas, Povilo      1932.VIII.20  Peteliškiai

20. Šidagytė Veronika, Antano   1932.IV.27    Peteliškiai

21. Treba Antanas, Antano        1929.XI.9     Petriškiai

4 liko antriems metams.

 

V skyrius

1. Besekirskas Stasys, Stasio                    1931              Papyvesiai

2. Brazdžionis Bronius, Jono                    1932               Griniūnai

3. Dievaitytė Danutė, Jono                       1932              Daukniūnai

4. Čivas Algirdas, Jono                               1930              Peteliškiai

5. Čivas Petras Kazys, Jono                        1929              Peteliškiai

6. Gaidelionytė Eleonora, Jono                 1930              Miežiūnai

7. Gaidelionytė Leontina, Leono              1931              Peteliškiai

8. Gaidelionis Leonas, Antano                   1931              Krinčinas

9. Gudas Kazys, Kazio                                  1931              Vidubalė

10. Jasiūnaitė Eleonora, Juozo                   1931              Peteliškiai

11. Jakuškaitė Klementina, Jono               1931              Krinčinas

12. Janevičiūtė Emilija, Petro                     1930              Vidubalė

13. Kripaitytė Genė, Juozo                         1930               Peteliškiai

14. Stukis Bronius, Broniaus                       1930              Krinčinas

15. Rezgevičiūtė Birutė, Juozo                    1931              Berklainiai

16. Valuntaitė Ona, Stepono                       1932              Peteliškiai

17. Čepulis Alfonsas, Petro                          1928              Ruopiškiai

18. Karoblytė Salomėja, Juozo                    1930              Krinčinas

Savarankiškai pasiruošę laikė Čepulis Alfonsas ir Karoblytė Salomėja

 

VI skyrius

1. Baltrėnas Albertas, Jono                          1930              Krinčinas

2. Dovidonis Bronius, Antano                      1931              Daniliškiai

3. Gudaitė Eugenija, Kazio                           1930              Vidubalė

4. Kripaitytė Birutė, Jono                             1929              Peteliškiai

5. Kruopis Antanas, Kazio                            1930.X.9        Jutiškiai

6. Gaidelionis Antanas, Leono                     1930              Peteliškiai

7. Matuzevičius Algirdas, Viliaus                 1931              Krinčinas

8. Maksimonaitė Marė, Laurentijaus          1930              Krinčinas

9. Pekalytė Zenė, Jono                                   1930              Krinčinas

10. Žiedelis Česlovas                                      1931              Ličiūnai

11. Titas Antanas, Jono                                 1928.V.14      Vidubalė

 

Vedėjas – Antanas Laurinaitis, mokytojai Ona Kondrotaitė, Elzė Laurinaitienė, kun. Antanas Keraitis.

Liucija Kupinskaitė, Ąžuolpamūšio p.m. vedėja, Antanas Mickeliūnas, Suntautų p.m. vedėjas, Daukniūnų vedėjas Ipolitas Bartašius, Daukniūnų p.m. mokytoja Stasė Žiūkaitė, Doniliškio p.m. vedėja Ona Lopetaitė, Gulbinėnų mokytoja Genė Čiplytė.

 

1946/47 m.m.

?

1947/48 m.m.

3 progimnazijos klasės mokiniai:

1.Genovaitė Apynytė, Petro                    1932 Krinčinas

2.Emilija Bilevičiūtė, Antano                  1933 Peteliškių k.

3.Kazys Brazdžionis, Povilo                   1933 Ličiūnai

4.Jadvyga Buckaitė, Kazio                      1935 Papyvesiai

5.Stasė Čeponytė, Antano                       1934 Papyvesiai

6.Kazys Čivas, Juozo                              1932

7.Anicetas Garbašauskas, Antano           1933 Valakai

8.Stasė Kruopytė, Antano                       1934 Ličiūnai

9.Pranė Lapėnaitė, Petro                         1933 Daukniūnai

10.Aldona Misevičiūtė, Jono                   1933 Papyvesiai

11.Zenta Pekalytė,J ono                          1930 Krinčinas

12.Albertas Pukas (Griganavičius), Juozo 1934 Krinčinas

13.Arvydas Strautas, Vlado                    1934 Miežiūnai

14.Ona Valuntaitė, Stepo                        1932 Peteliškiai

15.Henrikas Gertas, Mykolo                   1934 Gaidynės k.

16.Birutė Razminavičiūtė,

 

1948/49 m.m.

          3 progimnazijos klasės mokiniai:

(dalis dar metus mokėsi septynmetėje ir baigė jau nebe progimnaziją, o septynmetę; žr. sekančius metus)

1.Albina Armonaitė

2.Aloyzas Braždžionis

3.Povilas Bucka

4.Vincas Baronas

5.Bronius Čivas

6.Jonas Gaidelionis

7.Petras Gaidelionis

8.Klementina Gaidelionytė

9.Genė Korasakaitė

10.Jonas Karoblis

11.Stasė Kuodytė

12.Kazys Kazlauskas

13.Bronius Krikščiūnas

14.Zenonas Lapėnas

15.Rima Luomanaitė

16.Joana Lekerauskaitė

17.Genė Razminavičiūtė

18.Liucija Stankevičiūtė

19.Apolonija Šivickaitė

20.Antanas Šimanavičius

21.Pranas Šukys

22.Grabauskas

23.Feliksas Žvirblis

24.Antanas Mačiukas

 

1949/50 m.m.

7a klasė (progimnazija):

1.Aloyzas Brazdžionis, Antano               1933 Krinčinas

2.Povilas Bucka, Povilo                           1933 Papyvesiai

3.Vincas Baronas, Povilo                        1934 Stasiškių k.

4.Bronius Čivas, Juozo                            1935 Peteliškiai

5.Petras Gaidelionis, Kazio                     1934 Užusienio

6.Klementina Gaidelionytė, Leono         1936 Peteliškiai

7.Genė Giedravičiūtė,                             1933 Užugulbinė

8.Zenonas Lapėnas, Povilo                      1935 Peteliškiai

9.Rima Luomonaitė, Jono                       1935 Užusienio k.

10.Jonas Karoblis, Stasio                         1935 Leliškiai

11.Kazys Kazlauskas, Petro                    1932 Daniliškiai

12.Bronius Krikščiūnas, Jono                  1932 Paiešmenė

13.Stasė Kuodytė, Jono                          1934 Žabynė

14.Genė Razminavičiūtė,                        1935 Krinčinas

15.Apolinara Sivickaitė, Juozo                1933 Miežiūnai

16.Liucija Stankevičiūtė, Jono                1933 Užugulbinė

17.Pranas Šukys, Petro                            1933 Peteliškių k.

7b klasė(baigiamoji):

1.Elena Atkočiūnaitė, Petro                    1933 Krinčinas

2.Algirdas Bucka, Kazio                         1936 Papyvesiai

3.Juozas Burkevičius, Jono                      1935 Suntautai

4.Vanda Grybaitė, Petro                         1936 Peteliškių

5.Leonas Gudas, Kazio                           1936 Vidubalė

6.Kazė Klezytė, Povilo                            1936 Ličiūnai

7.Zinaida Kinskytė                                  1933 Daukniūnai

8.Antanas Kruopis, Antano                     1936 Ličiūnai

9.Algirdas Lapėnas, Povilo                     1937 Peteliškių

10.Stasys Motiejūnas, Kazio                   1933 Krinčinas

11.Ona Poviliūnaitė                                 1933 Kraštų k.

12.Antanas Sereika, Antano                    1936 Papyvesiai

13.Bronius Triaba, Broniaus                    1937 Petriškių k.

14.Stasys Taučkėla, Vlado                      1936 Daniliškių k.

15.Olga Valuntaitė, Kosto                      1935 Daukniūnai

 

1950/51 m.m.

???

 

1951/52 m.m.

7 klasė:

1.Bronė Buckutė

2.Emilija Burkevičiūtė

3.Juozas Gužėnas

4.Birutė Gužėnaitė

5.Simas Gaidelionis

6.Petras Gurčys

7.Ona Gumbelevičiūtė

8.Jonas Kauneckas

9.Ona Koroblytė

10.Albertas Jankauskas

11.Nijolė laurinaitytė

12.Benjaminas Maslovas

13.Regina Maziliauskaitė

14.Emyra Misevičiūtė

15.Liudas Narvidas

16.Vytautas Sirbikas

17.Jonas Šukys

18.Vilius Šukys

19.Laima Zarankaitė

20.Julija Žagrakalytė

21.Stasys Juzelėnas

22.Genutė Sivickaitė

 

1952/53 m.m.

7 klasė baigiamoji:

1.Alfonsas Astrauskas, Igno                   1937 Žoliškis (Daniliškio apyl.)

2.Emilija Balodytė, Petro                        1938 Krinčinas

3.Kazys Baniulis, Liongino                     1937 Krinčinas

4.Vidonija Bedalytė, Kazio                     1939 Krinčinas

5.Bronė Buckutė, Povilo                         1938 Krinčinas

6.Antanas Čeponis, Antano                    1938 Vidubalė

7.Ona Gumbelevičiūtė, Jono                   1936 Gaidynė

8.Julius Gutparakis, Stasio                      1939 Papyvesiai

9.Pranas Gaidelionis, Antano                  1937 Daniliškiai

10.Jonas Giedrikas, Petro                        1938 Peteliškių k.

11.Eugenijus Grybė, ?                             1937 Peteliškiai

12.Birutė Gužėnaitė, Petro                      1937 Berklainiai

13.Bronė Jakuškaitė, Jono                       1937 Krinčinas

14.Eugenija Langaitė, Domo                   1937 Kiemeliai

15.Kazė Juzėnaitė, Mykolo                     1938 Gaidynė

16.Jonas Juzėnas, Mykolo                       1933 Gaidynė

17.Ieva Klezytė, Jono                              1940 Ličiūnai

18.Pranė Kruopytė, Juozo                       1937 Ličiūnai

19.Mykolas Karčiauskas, Antano            1939 Žvirgždė

20.Algis Laskis, Petro                             1940 Krinčinas

21.Kęstutis Laskis, Petro                         1939 Krinčinas

22.Jonas Jasėnas, Antano                        1937 Miežiūnai

23.Liucija Mockūnaitė, Juozo                 1939 Paiešmeniai

24.Jonas Mikalojūnas, Jono                     1935 Žadeikiai

25.Genė Naravaitė, Mečislavo                1940 Peteliškių k.

26.Albertas Noreika, Povilo                    1937 Berklainiai

27.Jonas Sivickas, Gasparo                     1938 ?

28.Ona Šimeliūnaitė, Karolio                  1937 Peteliškės

29.Romualdas Šukys, Balio                    1939 Krinčinas

30.Jonas Šukys, Petro                              1936 Krinčinas

31.Danutė Tirilytė, Jono                          1938 Berklainiai

32.Jonas Valunta, Jurgio                         1938 Daukniūnai

33.Apolonija Markevičiūtė

34.Janina Rauduvytė

 

1953/54 m.m.

7 klasės moksleiviai

1.Stasė Baniulytė, Kazio                         1938 Krinčinas

2.Simas Baniulis, Antano                        1940 Krinčinas

3.Albinas Gaidelionis, Petro                    1938 Doniliškis

4.Marytė Gaidelionytė, Antano              1939 Peteliškės

5.Ona Gaidelionytė, Jono                        1939 Miežiūnai

6.Irena Gudaitė, Kazo                             1940 Vidubalė

7.Birutė Gužėnaitė, Petro                        1937 Berklainiai

8.Albinas Janušauskas, Jono                    1938 Krinčinas

9.Bronė Jakuškaitė, Jono                         1937 Krinčinas

10.Bronė Klezytė, Juozo                         1940 Valakai

11.Jonas Kripaitis, Mykolo                      1939 Peteliškės

12.Leonas Kruopis, Juozo                       1938 Ličiūnai

13.Irena Kuprytė, Juozo                          1937 Ličiūnai

14.Aldona Matulionytė, Kazio                1937 Krinčinas

15.Emilė Meškauskaitė, Petro                 1938 Ličiūnai

16.Paulė Mikolaitytė, Vaclovo                1940 Doniliškis

17.Irena Navadonskaitė, Adolfo             1938 Leliškiai

18.Aldona Pelekevičiūtė, Antano           1940 Petriškiai

19.Albina Šepetauskaitė, Petro               1939 Valakai

20.Kazė Šukytė, Leono                           1940 Miežiūnai

21.Pranė Šukytė, Kazio                           1939 Lebeniškėliai

22.Emilė Tirilytė, Juozo                           1936 Berklainiai

23.Benis Tuomas, Leono                         1940 Berklainiai

24.Romualdas Šukys, Boleslavo             1939 Miežiūnai

25.Salomėja Petrauskaitė, Kazio             1934 Petriškių k.

 

1954/55 m.m.

7 klasės mokiniai

1.Augustas Baniulis, Marcelino               1939 Peteliškių k.

2.Vytautas Dievaitis,J ono                      1939 Daukniūnai

3.Stasė Gutparakytė, Stasio                    1941 Vidubala

4.Stasys Kruopis, Petro                           1939 Ličiūnai

5.Aldona Kauneckaitė, ?                         1940

6.Vidamantas Lapėnas, Povilo                1939 Peteliškiai

7.Antanas Mozūras,Petro                        1941 Sketeliai

8.Romas Paškevičius, Vaclovo                1940 Petriškiai

9.Kazė Rezgevičiūtė, Jono                      1941 Steponiškis

10.Vanda Survilaitė, Antano                   1940 Vidubala

11.Antanas Sakalauskas, Petro                1939 Berklainiai

12.Danutė Šukytė, Petro                         1941 Peteliškiai

13.Pranė Šukytė, Kazio                           1939 Lebeniškėliai

14.Eimuntas Švykas, Jono                       1939 Berklainia

15.Algis Šlėkta, Petro                              1941 Miežiūnai

16.Stasys Šidagis, Antano                       1941 Peteliškiai

17.Gasparas Sivickas, Gasparo                1942 Ličiūnai

18.Pranė Tribaitė, Juozo                          1942 Trajoniškis

19.Genė Tauškėlaitė, Stasio                    1940 Ličiūnai

20.Pranė Tauškėlaitė, Stasio                    1941 Ličiūnai

21.genė Tauškėlaitė, Jono                        1941 Daniliškiai

22.Stasys Tauškėla, Antano                    1941 Ličiūnai

23.Pranas Tauškėla, Vlado                      1940 Daniliškiai

24.Stasė Virbickaitė, Povilo                    1940 Papyvesiai

25.Birutė Zazaitė, Vlado                         1941 Krinčinas

 

1955/56 m.m.

7 kl.moksleiviai:

1.Jurgis Daugvila, Vinco                         1942 Vidubala

2.Irena Gaidelionytė, Antano                  1942 Miežiūnai

3.Stasė Gutaparakytė, Stasio                   1941 Vidubala

4.Stasys Janušauskas, Jono                      1941 Miežiūnai

5.Regina Klezytė, Jono                           1943 Ličiūnai

6.Birutė Komaitė, gno                             1941 Berklainiai

7.Palmyra Luomonaitė, Alfonso             1940 Daukniūnai

8.Stasys Maslovas, Mykolo                     1939 Krinčinas

9.Bronius Radėnas, Petro                        1941 Vidubalė

10.Danutė Razgevičiūtė, Kazio               1941 Krinčino vienk.

11.Kazė Razgevičiūtė, Jono                    1941 Daniliškiai

12.Jonas Sereika, Antano                        1942 Papyvesiai

13.Milda Taučkėlaitė, Juozo                    1940 Peteliškiai

14.Povilas Triaba, Broniaus                     1942 Peteliškiai

15.Antanas Valunta, Jono                       1941 Daukniūnai

16.Gasparas Sivickas, Gasparo                1939 Ličiūnai

 

1956/57 m.m.

7 kl.moksleiviai:

1.Antanas Bucka, Povilo                         1941 Vidubalė

2.Povilas Dinsmonas, Jono 1942 Peteliškiai

3.Jonas Kruopis, Petro                             1946 Ličiūnai

4.Leonas Kruopis, Kazio                         1941 Krinčinas

5.Kazys Luomonas, Juozo                       1942 Daukniūnai

6.Petras Macevičius, Alekso                    1942 Paiešmeniai

7.Leonardas Paškevičius, Vaclovo          1943 Petriškiai

8.Genė Rinkūnaitė, Jono                         1943

9.Zina Sivickaitė, Petro                           1942 Vidubalė

10.Savutė Šidalauskaitė, Antano             1943

11.Vaclovas Šukys, Leono                      1941 Miežiūnai

12.Eimantas Tekutis, Juozo                     1941 Užusienis

 

1957/58 m.m.

8 klasės moksleiviai perkelti į devintą klasę

1.Irma Berzinytė, Alberto                       1943 Paberliai

2.Jurgis Daugvila, Vinco                         1942 Vidubala

3.Jonas Krikščiūnas, Jono                        1942 Paiešmenė

4.Leonas Kruopis, Kazio                         1941 Krinčinas

5.Mečislovas Lesnickas, Vaclovo            1943 Suntautai

6.Irena Lukšaitė, Jono                             1942 Paiešmenė

7.Kazys Luomanas, Juozo                       1942 Daukniūnai

8.Petras Macevičius, Aleksandro            1942 Paiešmenė

9.Jadvyga Mačiukaitė, Petro                   1941 Berklainiai

10.Bronius Mickėnas, Justino                  1942 Gulbinėnai

11.Ona Mileikaitė, Mykolo                     1941 Gulbinėnai

12.Angelė Mockūnaitė, Vaclovo             1943 Daukšiai

13.Antanas Mozūras, Petro                     1941 Sketeliai

14.Leonas Paškevičius, Vaclovo             1943 Petriškių k.

15.Emilija Petrauskaitė, Viliaus               1942 Žydonių k.

16.Kazys Reševičius, Felikso                  1941 Aukštuoliai

17.Genovaitė Rinkūnaitė, Jono               1943 Steponiškis

18.Regina Rožėnaitė, Antano                 1943 Trečionėlių k.

19.Zina Sivickaitė, Petro                         1942 Vidubala

20.Vanda Survilaitė, Antano                   1941 Vidubala

21.Irena Šataitė, Bronislavos                   1943 Berčiūnai

22.Vaclovas Šukys, Leono                      1941 Miežiūnai

23.Julija Tauškėlaitė, Stanislovo              1943 Staponiškis

24.Milda Tauškėlaitė, Juozo                    1941 Peteliškių k.

25.Petras Vadapalas, Motiejaus              1942 Ličiūnai

26.Veronika Valuntaitė, Juozo                1943 Stasiškių k.

 

1958/59 m.m.

8 klasė

1.Bronė Ablibonytė, Antano                   1943 Paiešmenė

2.Pranė Braškaitė, Kazio                         1945 Aukštuoliai

3.Genė Brazdžionytė, Povilo                  1944 Ličiūnai

4.Eduardas Bedalis, Jono                        1943

5.Valė Daugvilaitė, Vinco                       1945 Berčiūnai

6.Valė Gutparytė, Stasio                         1944 Vidubala

7.Liucė Juzeliūnienė, Antano                  1943 Paiešmenė

8.Eugenija Kruopytė, Antano                 1944 Ličiūnai

9.Vitalijus Kairys, Jono                           1944 Trajoniškis

10.Genė Lapėnaitė, Povilo                      1944 Peteliškių k.

11.Nijolė Mockūnaitė, Antano                1943 Berklainiai

12.Emoloja Marculevičiūtė, Jono            1943 Steponiškis

13.Bronius Navalinskas, Felikso             1944 Sodelių k.

14.Vidas Neniškis, Vlado                       1944 Gulbinėnų k.

15.Genė Rakašytė, Jono                          1949 Aukštuoliai

16.Genė Ridlauskaitė, Jono                     1944 Ličiūnai

17.Birutė Strelčiūnaitė, Antano               1944 Berčiūnai

18.Aldona Šataitė, Povilo                       1944 Motiejūnai

19.Birutė Trebaitė, Antano                      1942 Petriškių k.

20.Genė Tauškelaitė, Antano                  1943 Ličiūnai

21.Genė Vyčaitė, Antano                        1948 Skietelių k.

22.Vytas Šepetauskas, Petro                   1944 Valakų k.

 

1959/60 m.m.

Ar buvo 8 klasė?

 

1960/61 m.m.

8 klasės moksleiviai

1.Gediminas Adlys, Jono                        1946 Krinčino vienk.

2.Genė Astrauskaitė,Stasio                     1946 Ličiūnai

3.Aldona Baniulytė, Antano                   1946 Krinčino vienk.

4.Valė Bereišytė, Alekso                         1946 Berklainiai

5.Dalė Grybytė, Petro                             1946 Peteliškių k.

6.Akvilina Kireilytė, Albino                    1945 Berklainiai

7.Emilija Kireilytė, Onos                         1945 Radviliškis

8.Bronius Maslovas, Mykolo                   1946 Krinčinas

9.Pranė Mačiukaitė, Petro                       1945 Berklainiai

10.Irena Navickaitė, Povilo                     1946 Berklainiai

11.Irena Neniškytė, Vlado                      1945 Gulbinėnai

12.Genė Petrėnaitė, Petro                        1946 Miežiūnai

13.Liuda Šidlauskaitė, Antano                1946 Krinčino vienk.

14.Aldona Valiūnaitė, Juozo                   1945 Berklainėliai

15.Julius Valunta, Jono                           1946 Daukniūnai

 

1961/62 m.m.

8 klasės moksleiviai :

1.Algis Auželis, Alekso                           1946 Daukniūnai

2.Stasė Armonaitė, Juozo                        1945

3.Bronė Gužėnaitė, Petro                        1946 Berklainiai

4.Julius Grigonis, Vlado                          1945 Paiešmenė

5.Valė Daugvilaitė, Jurgio                       1945 Vidubala

6.Rožė Kazėnaitė, Juozo                         1945 Daukniūnai

7.Aldona Kruopytė, Antano                   1947

8.Teofilis Lupėnas, Povilo                       1946 Peteliškių k.

9.Elena Janušytė, Alfonso                       1947 Peteliškių k.

10.Regina Mačiukaitė, Broniaus             1947 Daukniūnai

11.Vanda Mickeliūnaitė, Juozo               1945 Krinčinas

12.Valė Pelekevičiūtė, Antano                1946 Peteliškių k.

13.Elzė Pelekevičiūtė, Adolfo                 1945 Daukniūnai

14.Alfa Rakašytė, Jono                           1947 Aukštuoliai

15.Janina Ridlauskaitė, Povilo                1948 Ličiūnai

16.Romas Rožėnas, Antano                    1947

17.Alfonsas Samas, Kazio                       1946

18.Pranė Šepetauskaitė, Petro                 1947 Valakai

19.Juozas Šimbelis, Stasio                       1947 Girniūnų vienk.

20.Julius Valunta, Jono                           1946 Daukniūnai

21.Skirma Zarankaitė, Prano                   1946 Berklainiai

22.Ona Mickeliūnaitė, Juozo                   1946 Sereikių k.

23.Ona Kairytė, Fabijono                        1945

24.Jonas Gerta?

25.Bronė Morkevičiūtė/

 

1962/63 m.m.

8 klasės moksleiviai:

1.Valentina Andžiūtė, Antano                1947 Paringužės k. (Biržų r.)

2.Zina Anilionytė, Alfredo                     1946 Pajiešmenė (Raubonių apyl.)

3.Algis Auželis, Alekso                           1946 Daukniūnai

4.Algis Baniulis, Marcelino                     1947 Krinčino vienk.

5.Aldona Baršauskaitė, Juozo                 1948 Krinčinas

6.Lionius Bražiūnas, Vlado                     1948 Krinčinas

7.Ona Gutparytė, Stasio                          1948 Vidubala

8.Ilona Charenkaitė, Jono                        1948 Pajiešmenė

9.Genė Janušauskaitė, Jono                     1948 Krinčino vienk.

10.Petras Kazėnas, Jono                          1949 Pajiešmenė

11.Irena Kruopytė, Stasio                       1948 Krinčinas

12.Povilas Kruopis, Petro                        1947 Ličiūnai

13.Petras Luomanas, Alfonso                 1948 Daukniūnai

14.Danutė Misevičiūtė, Jono                   1947 Papyvesiai

15.Aldona Motiejūnaitė, Jurgio               1947 Aukštuoliai (Ličiūnų apyl.)

16.Leonas Sivickas, Petro                       1946 Vidubala

17.Juozas Šimbelis, Stasio                       1947 Girniūnų vienk. (Krinčino apyl.)

18.Vladas Šinkūnas, Antano                   1948 Ličiūnai

19.Juozas Tauškėla, Juozo                       1946 Peteliškiai

20.Julija Tuomaitė, Leono                       1948 Berklainėliai

21.Antanas Tekutis, Jono                        1948 Krinčinas

22.Rita Vaitonytė, Povilo                        1948 Berklainiai

23.Stasė Varzaitė, Kazio                         1947 Petriškiai (Ličiūnų apyl.)

24.Vytautas Balkauskas, Vytauto           1947 Krinčinas

 

1963/64 m.m.

8 klasėsmoksleiviai:

1.Ona Andzevičiūtė, Antano                  1949 Pasvalio vienk.

2.Nijolė Anilionytė, Alfredo                   1948 Paiešmenė

3.Danutė Astrauskaitė, Stasio                 1947 Ličiūnai

4.Stasė Buckaitė, Kazio                          1949 Vidubalė

5.Vanda Baniulytė, Kazo                        1948 Krinčinas

6.Vincas Gurskis, Antano                       1949 Staponiškis

7.Antanas Kairys, Jono                           1947 Dirvoniškių k.

8.Janina Kazilionytė, Jono                       1948 Vidubala

9.Antanas Marinskas, Domo                   1949 Gaidynė

10.Alfonsas Mickeliūnas, Juozo              1948 Daniliškis

11.Tautvydas Rekašius, Jono                  1948 Aukštuoliai

12.Antanas Savickas, Kazio                    1949 Vidubala

13.Regina Strelčiūnaitė, Jono                  1948 Paiešmenė

14.Petras Šukys, Petro                             1947 Peteliškių k.

15.Danutė Tekutytė, Aniceto                  1948 Peteliškių k.

16.Eugenija Tekutytė, Aniceto                1949 Peteliškių k.

17.Veronika Tekutytė, Juozo                  1948 Užusienio k.

18.Palmira Trinskytė, Vlado                    1949 Paiešmenė

19.Aloyzas Vezbergas, Kazio                 1949 Peteliškių k.

20.Ona Vyčaitė, Antano                         1945 Skėtelių k.

21.Praurimeta Zarankaitė, Prano             1948 Berklainiai

 

1964/65 m.mm.

8 klasės moksleiviai:

1.Ona Auželytė, Alekso                          1950 Daukniūnai

2.Algis Baronas, Stasio                           1950 Miežiūnai

3.Regina Balkauskaitė, Vytauto              1951 Krinčinas

4.Danutė Gaidelionytė,                           1950 Daniliškių k.

5.Anelė Kireilytė, Albino                        1949 Berklainiai

6.Petras Klivickas, Antano                      1949 Vidubala

7.Algirdas Jasilionis, Alekso                   1950 Vytautai

8.Albertas Juozalėnas,Povilo                   1950 01 Papyvesiai

9.Gražina Misevičiūtė, Jono                    1950 10 12 Papyvesiai

10.Irena Mickeliūnaitė, Antano               1951 12 04

11Dalė Petrušaitytė, Stasio                     1950 12 24 Berklainiai

12.Valerik Smorigo, Alekso                    1950 07 08 Krinčinas

13.Rima Šidlauskaitė, Antano                 1950 05 05 Krinčinas

14.Balys Šukys,Balio                              1948 20 26 Krinčino vienk.

15.Stefa Šepetauskaitė,                           1950 04 04 Valakai

16.Dalė Tamošiūnaitė, Benio                  1950 03 20 Krinčinas

      17.Ona Tekutytė, Petro                            1951 06 02 Peteliškių k.

18.Hermina Tuomaitė, Leono                  1951 03 25 Berklainiai

 

1965/66 m.m.

8 kl. mokiniai:

1.Drevinskaitė

2.Stasė Stapulionytė

3.Stasys Baršauskas

4.Leonas Klezys

5.Virginija Variakojytė

6.Algis Mainonis

7.Ona Šukytė

8.Vladas Kripaitis

 

1966/67 m.m.

8 klasės moksleiviai:

1.Danutė Atkočiūnaitė, Fiodoro             1952 Krinčinas

2.Povilas Astrauskas, Stasio                    1951 Ličiūnai

3.Stasė Aužuolytė, Alekso                      1951 Daukniūnai

4.Antanas Baniulis, Antano                    1952 Krinčino vienk.

5.Ona Baniulytė, Marcelino                    1952 Krinčino vienk.

6.Petras Baronas, Stasio                          1952 Miežiūnai

7.Valentinas Bražiūnas, Vlado                1952 Krinčinas

8.Emilija Gaidelionytė, Antano               1951 Miežiūnai

9.Nijolė Gaidelionytė, Vytauto               1951 Pajiešmenė

10.Genė Griauzdaitė, Jono                      1951 Žvirgždė

11.Zita Grinskaitė, Juozo                        1952 Vytautai

12.Jonas Grybė, Petro                             1952 Peteliškių k.

13.Regina Janušytė, Alfonso                   1951 Peteliškių k.

14.Stasys Juozalėnas, Staso                     1951 Krinčino vienk.

15.Vladas Klezys, Petro                          1951 Berklainiai

16.Petras Kripaitis, Petro                         1953 Vytautai

17.Henrikas Krizonis, Mykolo                1952 Krinčinas

18.Genė Mickeliūnaitė, Juozo                 1952 Krinčinas

19.Kazys Mikšys, Stepono                      1952 Vidubala

20.Juozas Nakčeris, Povilo                      1952 Sketeliai

21.Petras Paliulis, Jono                            1951 Krinčinas

22.Bronius Pelekevičius, Jono                 1950 Daukniūnai

23.Angelė Samolionytė, Jono                  1951 Ličiūnai

24.Stasė Sivickaitė, Gasparo                   1949 Ličiūnai

25.Doleroza Tekutytė, Petro                   1952 Peteliškiai

26.Joana Tekutytė, Aniceto                     1952 Peteliškiai

27.Rima Tekutytė, Antano                      1952 Užusienis

28.Genė Zdanevičiūtė, Petro                   1951 Vytautai

29.Vytautas Juktonis, Vytauto                1950 Krinčino vienk.

 

1967/68 m.m.

8 klasės moksleiviai:

1.Jonas Baniulis, Antano                         1953 Krinčino vienk.

2.Vytautas Bucka, Kazio                        1953 Vidubala

3.Laima Gaidelionytė, Jono                    1953 Peteliškiai

4.Henrikas Ginaitis, Antano                    1953 Krinčinas

5.Vytautas Jarmulavičius, Mykolo          1953 Ličiūnai

6.Stasė Jasėnaitė, Vinco                          1953 Miežiūnai

7.Petras Kairys, Jono                               1953 Trajoniškis

8.Vytas Marcikonis, Juozo                      1952 Krinčinas

9.Vida Paliulytė, Jono                             1953 Krinčinas

10.Jonas Rekašis, Jono                            1952 Aukštuoliai

11.Rita Ridlauskaitė, Jono                      1952 Ličiūnai

12.Vladas Simas, Povilo                          1953 Vytautai

13.Liucija Šivickaitė, Gasparo                 1953 Ličiūnai

14.Algirdas Tauškėla, Stasio                   1952 Ličiūnai

15.Kęstutis Triaba, Antano                     1951 Petriškių k.

16.Genovaitė Valiūnaitė, Stasio              1951 Ličiūnai

17.Vanda Žitkevičiūtė, Edvardo             1951 Aukštuoliai

18.Kazys Slapcinskas, Jono                     1951 Manikūnų k.

19.Algis Mickeliūnas, Juozo                    1954 Krinčinas

 

1968/69 m.m.

8 klasės moksleiviai:

1.Vera Auželytė, Alekso                         1954 Berklainiai

2.Danutė Bedalytė, Jono                         1953 Vidubala

3.Genė Bukauskaitė, Povilo                    1954 Daniliškių k.

4.Danutė Bukauskaitė, Povilo                 1954 Daniliškių k.

5.Stefa Dilytė, Alberto                            1953 Krinčino vienk.

6.Vytautas Gailiūnas, Jono                       1953 Petriškių k.

7.Albertas Gurskis,                                  1953 Steponiškis

8.Kazė Janušauskaitė, Jono                     1954 Krinčino vienk.

9.Liucija Janušauskaitė, Jono                  1952 Krinčino vienk.

10.Janina Januškevičiūtė, Povilo             1954 Krinčino vienk.

11.Alfa Janušytė, Alfonso                       1954 Krinčino vienk.

12.Birutė Juktonytė, Vytauto                  1954 Krinčino vienk.

13.Janina Klezytė, Petro                          1954 Berklainiai

14.Algis Klezys, Antano                         1954 Krinčino vienk.

15.Albertas Kosciuška, Petro                  1954 Ličiūnai

16.Zita Maziliauskaitė, Petro                   1954 Daukniūnai

17.Eugenija Nakčerytė, Povilo                1950 Sketeliai

18.Kazimieras Nakčeris, Mataušo           1952 Krinčino vienk.

19.Alfa Navalinskaitė, Petro                   1950 Aukštuoliai

20.Angalė Navalinskaitė, Petro               1954 Aukštuoliai

21.Bronius Stapulionis, Adolfo               1954 Daniliškių k.

22.genė Svalbonaitė, Vinco                     1953 Užusienis

23.Valentinas Šatas, Povilo                     1954 Užusienis

24.Stasė Šimkevičiūtė, Broniaus             1953 Vytautai

25.Danutė Šieniauskaitė, Petro               1951 Suntautai

26.Aldona Šimkūnaitė, Petro                  1954 Peteliškių k.

27.Birutė Šlėvytė, Kazio                         1954 Paiešmeniai

28.Kęstutis Treba, Antano                      1951 Peteliškių k.

29.Stasė Trybaitė, Broniaus                     1954 Lapiškių k.

30.Zita Tuomaitė, Leono                         1955 Berklainiai

31.Joana Vitkauskaitė, Broniaus             1954 Peteliškių k.

32.Onutė Zaronkaitė, Prano                    1954 Berklainiai

33.Petras Žitkevičius, Eduardo               1953 Aukštuoliai

34.Dana Kvedaraitė, Kazo                      1952 Berklainiai

 

1969/70 m.m.

8 klasės moksleiviai

1.Atkočiūnaitė Regina, Jono                   1955 Užusienio k.

2.Baniulytė Danutė, Marcelino               1955 Krinčinas

3.Bedalis Zenonas, Jono                          1955 Vidubala

4.Drevinskaitė Zita, Antano                    1955 Peteliškių

5.Grinskis Alfonsas, Juozo                      1955 Vytautų

6.Grybė Kazys, Petro                              1955 Peteliškių

7.Jasėnaitė Zina, Vlado                           1955 Krinčinas

8.Kruopytė Liucija, Petro                        1954 Ličiūnų

9.Kvedaraitė Vitalija, Kazio                    1955 Berklainių

10.Mačiūnaitė Stasė, Juliaus                    1955 Valakų

11.Mockutė Zita, Alekso                         1955 Varžų

12.Navalinskaitė Ona, Petro                    1956 Papyvesių

13.Petrušaitis Vilius, Stasio                     1955 Berklainių

14.Remeikaitė Alė, Alekso                      1954 Užusienio

15.Šataitė Marytė, Juozo                         1955 Paiešmenių

16.Šimbelis Feliksas, Stasio                     1953 Vidubalos

17.Tekutis Benjaminas, Aniceto              1955 Peteliškių

18.Triabaitė Vanda, Alfonso                   1954 Petriškių

19.Žukauskaitė Danutė, Stasio                1954 Berklainių

 

1970/71 m.m.

8 klasės moksleiviai:

1.Pranas Astrauskas, Stasio                     1954 Ličiūnai

2.Laima Atkočiūnaitė, Adolfo                1954 Miežiūnai

3.Janina Atkočiūnaitė, Adolfo                1956 Vidubala

4.Leonas Bedalis, Vytauto                      1956 Piešmenė

5.Vida Gaidelionytė, Vytauto                 1956 Krinčinas

6.Janina Gaidelionytė, Jono                    1956 Ličiūnai

7.Petras Jančius, Petro                             1956 Ličiūnai

8.Vaclovas Janušauskas, Petro                1955 Ličiūnai

9.Genė Kairytė, Broniaus                        1956 Ličiūnai

10.Stasė Kruopytė, Petro                        1956

11.Antanas Lapėnas, Povilo                    1956 Peteliškiai?

12.Kazė Matickaitė, Juozo                      1956 Gaidynė

13.Klementina Marcikonytė, Juozo         1954 Vidubala

14.Irena Mockūnaitė, Antano                 1956 Daniliškis

15.Rima Paliulytė, Jono                           1955 Krinčinas

16.Algis Ridlauskas, Jono                       1955 Ličiūnai

17.Rima Šlėvytė, Kazio                           1956 Paiešmenė?

18.Vytautas Talačka, Juozo                     1956 Krinčinas

19.Alfonsa Triabaitė, Alfonso                 1956 Petriškiai

20.Zita Tekutytė, Aniceto                       1956 Peteliškiai

21.Benjaminas Vilenčikas, Mykolo         1956 Valakų k.

22.Irena Zamblauskaitė, Kazio                1955 Krinčinas

 

1971/72 m.m.

8 klasės moksleiviai

1.Janina Gaidelionytė, Antano                1956 Doniliškis

2.Jurgis Griauzdė, Jono                           1956 Žvirgždė

3.Valentinas Ginaitis, Antano                 1957 Krinčinas

4.Povilas Jankauskas, Petro                     1957 Gaidynės k.

5.Sigitas Kaltauskas, Vinco                     1957 Krinčinas

6.Valė Klivickaitė, Antano                       1955 Krinčinas

7.Antanas Mainonis, Petro                      1957 Suntautai

8.Zenonas Mažukna, Alfonso                 1956 Krinčino vienk.

9.Jurgis Motiejūnas, Jurgio                    1956 Aukštuoliai

10.Stasė Nakčerytė, Povilo                     1954 Sketeliai

11.Petras Povilionis, Broniaus                 1956 Užusienis

12.Lina Ratkevičiūtė, Jono                     1957 Miežiūnai

13.Angelė Ridlauskaitė, Jono                  1957 Ličiūnai

14.Julius Šatas, Povilo                             1957 Užusienis

15.Stasė Šieniauskaitė, Adolfo               1957 Suntautai

16.Petras Tekutis, Antano                       1957 Užusienis

17.Povilas Tekutis, Antano                     1957 Užusienis

18.Algis Triaba, Jono                               1955 Petriškiai

19.Irena Triabaitė, Alfonso                     1957 Petriškiai

20.Stasys Triaba, Adolfo                         1957 Krinčinas

21.Algis Valotka, Petro                           1957 Krinčinas

22.Petras Variakojis, Jono                       1955 Peteliškiai

23.Ledina Zamblauskaitė, Kazio             1957 Krinčinas

 

1972/73 m.m.

8 klasės moksleiviai

1.Zita Bagdonavičiūtė, Balio                  1958 Krinčinas

2.Petras Baniulis, Marcelino                    1958 Krinčinas

3.Vytautas Brazaitis, Antano                  1958 Suntautai

4.Aldona Dilytė, Alberto                        1958 Krinčino vienk.

5.Stasys Drevinskas, Jono                       1958 Miežiūnai

6.Laima Foršterytė, Valentino                 1957 Peteliškiai

7.Virginijus Gaidelionis, Vytauto           1957 Paiešmeniai

8.Vytautas Gelažius, Antano                  1957 Krinčinas

9.Gintautas Grigaliūnas, Povilo               1957 Krinčinas

10.Genė Janušytė, Alfonso                       1957 Krinčinas

11.Algis Jasėnas, Vinco                           1958 Miežiūnai

12.Alvydas Kairys, Vytauto                   1958 Ličiūnai

13.Kazimieras Kairys, Broniaus              1958 Ličiūnai

14.Regina Klezytė, Petro                        1957 Ličiūnai

15.Vitalija Klezytė, Petro                        1958 Ličiūnai

16.Algis Kondrotas, Antano                   1958 Krinčinas

17.Rimantas Kripaitis, Vaclovo              1959 Berklainėliai

18.Lina Kruopytė, Stasio                        1958 Krinčinas

19.Stasė Kuprytė, Antano                       1957 Ličiūnai

20.Rima Levedauskaitė, Feodoro           1958 Daukniūnai

21.Vanda Mainonytė, Petro                    1958 Lapiškiai

22.Mykolas Maziliauskas, Petro              1958 Daukniūnai

23.Gediminas Mažukna, Alfonso            1958 Krinčinas

24.Stasė Mikšytė, Stepo                          1958 Vidubala

25.Stasė Nakčerytė, Mato                       1956 Krinčinas

26.Tautvydas Pėželis, Prano                    1958 Naradava?

27.Stasė Ridlauskaitė, Jono                     1958 Ličiūnai

28.Pranė Selintaitė, Jono                         1957 Žvirgždė

29.Stasys Sirbikas, Broniaus                   1957 Užusienis

30.Kazys Stapulionis, Adolfo                 1958 Doniliškis

31.Petras Talačka, Juozo                         1957 Krinčinas

32.Irena Tekutytė, Petro                          1958 Peteliškiai

33.Steponas Triaba, Stasio                      1957 Krinčinas

34.Verutė Valuntaitė, Jono                      1958 Daukniūnai

35.Irena Vilenčikaitė, Mykolo                 1958 Valakai

36.Algis Žukauskas, Stasio                     1956 Berklainiai

37.Romualdas Valys, Igno                      1955 Berklainėliai

 

1973/74 m.m.

8 klasės moksleiviai

1.Vida Auželytė, Alekso

2.Valdas Balčiūnas, Kazio

3.Algirdas Dičmonas, Edmundo

4.Sigita Duminytė, Albino

5.Danguolė Foršterytė, Valentino

6.Algirdas Glebavičius, Vytauto

7.Angelė Grinskaitė, Juozo

8.Audronė Jatužytė, Jono

9.Regina Janevičiūtė, Petro

10.Arvydas Juozalėnas, Antano

11.Jūratė Kairytė, Vytauto

12.Svajūnė Kavaliauskaitė, Kazio

13.Aldona Lapėnaitė, Povilo

14.Birutė Mažuknaitė, Alfonso

15.Stasys Mockūnas, Antano

16.Stasė Mockutė, Alekso

17.Nijolė Pelekevičiūtė, Broniaus

18.Stasys Petrėnas, Petro

19.Valdas Šieniauskas, Adolfo

20.Danutė Šinkūnaitė, Petro

21.Donatas Taučkėla, Jono

22.Virginija Urbonaitė, Petro

23.Danutė Varžinskaitė, Osvaldo

24.Leonora Vitkauskaitė, Broniaus

25.Vytautas Zaremba, Petro

26.Albertas Zdanevičius, Petro

 

1974/75 m.m.

8 klasės moksleiviai

1.Laimutė Barkevičiūtė, Povilo               1959 Doniliškis

2.Petras Dubinas, Stasio                          1960 Krinčinas

3.Bronė Janušauskaitė, Petro                   1960 Ličiūnai

4.Danutė Jasėnaitė, Vlado                       1960 Krinčinas

5.Rasytė Kaltauskaitė, Vinco                  1960 Krinčinas

6.Algirdas Kripaitis, Petro                       1960 Ličiūnai

7.Kristina Kasčiuškaitė, Jono                  1960 Papyvesiai

8.Stasys Maciūnas, Stepono                    1960 Krinčinas

9.Jonas Mainonis, Antano                       1959 Ličiūnai

10.Vytautas Mainonis, Petro                   1959 Lapiškiai

11.Irena Mockūnaitė, Antano                 1960 Sketeliai

12.Virginija Navadonskytė, Vaclovo      1960 Doniliškis

13.Kazimieras Paslauskas, Vladislovo    1959 Užusienis

14.Antanas Pilėnas, Petro                        1959 Miežiūnai

15.Stasė Plevokaitė, Juozapo                  1960 Krinčinas

16.Vytautas Šidlauskas, Antano             1960 Krinčinas

17.Vitalija Vaitkevičiūtė, Broniaus         1959 Krinčinas

18.Danutė Zarembaitė, Jono                   1960 Krinčinas

 

1975/76 m.m.

8 klasės mokiniai:

1.Leonas Astrauskas, Juozo                    1960 Leliškiai

2.Dalė Balčiūnaitė, Kazio                        1961 Berklainėliai

3.Janina Baniulytė, Marcelino                 1961 Krinčinas

4.Arūnas Brazdžionis, Antano                1961 Krinčinas

5.Romualdas Dinsmonas, Petro              1961 Ličiūnai

6.Zenonas Drevinskas, Antano               1961 Petriškiai

7.Marytė Foršterytė, Valentino               1961 Krinčinas

8.Antanas Gaidelionis, Antano               1959 Doniliškiai

9.Eugenijus Gelažis, Antano                   1960 Krinčinas

10.Alfonsas Grincevičius, Vytauto         1960 Suntautai

11.Petras Januškevičius, Povilo               1961 Krinčino vienk.

12.Antanas Jasėnas, Vinco                      1961 Miežiūnai

13.Rimantas Jatužis, Jono                       1961 Krinčinas

14.Juozas Juzelėnas, Juozo 1959 Doniliškiai

15.Virginijus Kairys, Antano                  1960 Seraikiai

16.Rima Kavaliauskaitė, Petro                1961 Ličiūnai

17.Saulius Kavaliauskas, Kazio               1961 Paiešmeniai

18.Saverija Maciūnaitė, Stepono             1961 Peteliškiai

19.Vida Mainonytė, Stasio                       1961 Ličiūnai

20.Kęstutis Mažukna, Povilo                  1961 Petriškiai

21.Angelė Mikelinskaitė, Kazio              1960 Žadeikiai

22.Kęstutis Paliulis, Petro                       1961 Ličiūnai

23.Petras Razgevičius, Antano                1961 Miežiūnai

24.Vytautas Smilgis, Vytauto                 1961 Krinčinas

25.Stasė Subačiūtė, Petro                        1961 Krinčino vienk.

26.Rimas Svidenis, Antano                     1959

27.Audrius Treba, Broniaus                    1961 Petriškiai

28.Algis Valickas, Povilo                        1960 Petriškiai

 

1976/77 m.m.

8 klasės moksleiviai:

1.Sigitas Astrauskas, Jono                       1962 Trajoniškis (Lapiškiai?)

2.Danutė Brazaitytė, Antano                  1962 Suntautai

3.Edita Dičmonaitė, Edmundo               1962 Krinčinas

4.Birutė Dišytė, Jono                               1962 Ličiūnai

5.Petras Gaidelionis, Vytauto                 1959 Paiešmeniai

6.Vytautas Grinsevičius, Vytauto           1961 Suntautai

7.Vita Glebavičiūtė, Vytauto                  1962 Krinčinas

8.Rimantas Juozalėnas, Stanislovo          1962 Ličiūnai

9.Algirdas Kairys, Vladislovo                 1962 Daukniūnai

10.Kęstutis Kairys, Stasio                       1961 Žvirgždė

11.Kazys Kripaitis, Kazio                       1960 Ličiūnai

12.Irena Levedauskaitė, Teodoro            1962 Daukniūnai

13.Sigitas Luomonas, Petro                     1962 Užusienis

14.Vida Mickeliūnaitė, Broniaus             1962 Ličiūnai

15.Kęstutis Petrėnas, Petro                       1962 Ličiūnai

16.Romualdas Rūta, Broniaus                 1961 Daniliškiai

17.Danutė Sirbikaitė, Antano                  1962 Daukniūnai

18.Angelė Survilaitė, Alfonso                 1961 Berklainėliai

19.Stasė Šataitė, Povilo                           1960 Užusienis

20.Vitalija Triabaitė, Adolfo                   1962 Krinčinas

21.Gintaras Uogelė, Petro                       1962 Krinčinas

22.Kęstutis Valiūnas, Broniaus               1962 Krinčinas

23.Stasys Valotka, Petro                         1962 Krinčinas

24.KęstutisValotka, Petro                       1962 Krinčinas

25.Anelė Vaitaitytė, Juliaus                    1961 Berklainiai

26.Zina Vaitkevičiūtė, Broniaus              1962 Peteliškiai

27.Rimantas Vosylius, Jono                    1961 Daniliškis

28.Zita Zalensaitė, Stasio                        1962 Aukštuoliai

29.Kęstutis Zdanevičius, Petro               1961 Ličiūnai

 

1977/78 m.m.

8 klasės moksleiviai :

1.Vitalija Baronaitė, Leono                     1963 Užusienis

2.Laima Bukauskaitė, Povilo                   1963 Valakai

3.Birutė Bukauskaitė, Povilo                   1963 Valakai

4.Vida Brazaitytė, Juozo                         1963 Ličiūnai

5.Vidas Dauparas, Alfonso                     1963 Berklainiai

6.Gediminas Gužėnas, Juozo                  1963 Berklainiai

7.Petras Januškevičius, Stasio                 1962 Užusienis

8.Vytautas Kairys, Broniaus                   1963 Ličiūnai

9.Vitalija Klivickaitė, Vaclovo                1962 Vidubala

10.Zita Klivickaitė, Vaclovo                   1962 Vidubala

11.Rimas Kondrotas, Vytauto                1963 Krinčinas

12.Aušra Katkauskaitė, Antano              1963 Krinčinas

13.Olė Luomonaitė, Petro                       1963 Užusienis

14.Vidas Mikalajūnas, Stasio                  1963 Berklainiai

15.Vitalija Mikolėnaitė, Broniaus            1963 Užusienis

16.Rima Mockūnaitė, Antano                 1963 Sketeliai

17.Zita Maciūnaitė, Stepono                   1963 Peteliškiai

18.PetrasMikelinskas, Kazio                   1962 Žadeikiai

19.Virgis Mikolaitis, Povilo                     1962 Daniliškiai

20.Vitalija Mačiukaitė, Juozo                  1962 Aukštuoliai

21.Irena Paslauskaitė, Vlado                   1962 Užusienis

22.Kazys Petronis, Vlado                        1961 Valakai

23.Virginijus Simsonas, Jono                  1963 Užusienis

24.Kęstutis Svėris, Povilo                       1963 Ličiūnai

25.Algimantas Sirbikė, Stasio                 1963 Užusienis

26.Rimas Subačius, Petro                        1962 Krinčinas

27.Birutė Šimonytė, Algio                      1963 Berklainiai

28.Vanda Šinkūnaitė, Petro                    1962 Krinčinas

29.Ieva Taučkėlaitė, Jono                        1963 Krinčinas

30.Dalius Taučkėla, Boleslovo                1963 Krinčino vienk.

31.Rimantas Taučkėla, Povilo                 1962 Ličiūnai

32.Eugenijus Trebas, Alfonso                 1962 Petriškiai

33.Petras Vadapolas, Petro                       1963 Daniliškiai

34.Vilius Vadapolas, Petro                       1963 Aukštuoliai

35.Rima Zdanevičiūtė, Petro                   1963 Vytautai

 

1978/79 m.m.

8 A klasės moksleiviai :

1.Laimutė Brazaitytė, Jono                     1964 Trajoniškis

2.Egidijus Chraptavičius, Broniaus         1964 Krinčinas

3.Lina Dievaitytė, Vytauto                       1964 Berklainiai

4.Alma Dinsmonaitė, Petro                     1963 Ličiūnai

5.Juozas Girštautas, Jono                        1963 Ličiūnai

6.Audronė Grubytė, Prano                      1964 Krinčinas

7.Ksavera Jasėnaitė, Vlado                     1963 Krinčino vienk.

8.Virgilijus Kairys, Vytauto                    1964 Krinčinas

9.Antanas Katkauskas, Antano               1964 Krinčinas

10.Alfredas Kripaitis,Antano                  1964 Daniliškis

11.Bronislava Langaitė, Antano              1962 Krinčinas

12.Loreta Mačiutaitė, Aleksandro           1964 Krinčinas

13.Eugenijus Mažukna, Povilo                1963 Krinčinas

14.Vidmantas Paliulis, Petro                   1964 Ličiūnai

15.Virgilijus Paliulis, Petro 1964 Krinčinas

16.Vida Paliulytė, Petro                          1964 Ličiūnai

17.Rimantas Petkūnas, Juozo                  1963 Krinčinas

18.Albertas Pilėnas, Petro                       1964 Miežiūnai

19.Sigitas Ratkevičius, Vinco                 1964 Petriškiai

20.Algimantas Savickas, Kazimiero        1964 Vidubala

21.Petras Subačius, Petro                        1963 Krinčinas

22.Vida Šienauskaitė, Adolfo                 1964 Suntautai

23.Lina Taučkėlytė, Boleslovo                1964 Krinčino vienk.

24.Saulius Uogelė, Apolinaro                  1964 Krinčinas

25.Irena Vadapalaitė, Petro                     1964 Daniliškis

26.Algimantas Vyčas, Jono                     1962 Sereikiai

27.Vaclovas Vosylius, Jono                    1962 Daniliškis

8 B klasės moksleiviai:

1.Rima Astrauskaitė, Juozo                     1963 Leliškiai

2.Povilas Barkevičius, Povilo                  1963 Doniliškio k.

3.Rimas Burkauskas, Petro                      1964 Trajoniškis

4.Sigitas Dombrauskas, Juozo                 1964 Skietelių k.

5.Rita Grincevičiūtė, Vytauto                 1964 Suntautai

6.Rima Kinskaitė, Antano                       1964 Daukniūnai

7.Laima Krizonytė, Broniaus                  1964 Ličiūnai

8.Zita Mačiukaitė, Juozo                         1964 Aukštuoliai

9.Romas Mikalajūnas, Stasio                   1964 Berklainia

10.Sigitas Mikolaitis, Povilo                    1964 Doniliškis

11.Rita Mikolaitytė, Povilo                     1964 Doniliškis

12.Irma Navadonskytė, Vaclovo            1964 Krinčinas

13.Virginija Pelekevičiūtė, Broniaus       1963 Berklainiai

14.Jonas Rūta, Jono                                 1964 Ličiūnai

15.Vytautas Satkauskas, Antano            1964 Daukniūnai

16.Sigitas Strelčiūnas, Algirdo                1964 Aukštuoliai

17.Valentinas Tyrylis, Antano                 1963 Berklainiai

18.Saulius Zalensas, Stanislovo               1963 Aukštuoliai

 

1979/80 m.m.

8 klasės moksleiviai:

1.Jonas Gaidelionis, Petro                       1965 Krinčino vienk.

2.Ksavera Gužėnaitė, Juozo                    1964 Berklainiai

3.Dalia Kairytė, Povilo                            1966 Krinčinas

4.Vladas Kairys, Algirdo                        1965 Daukniūnai

5.Arūnas Kaltauskas, Vinco                    1965 Krinčinas

6.Irena Kielaitė, Albino                           1965

7.Vanda Kinskytė, Antano                                           1965 Daukniūnai

8.Gražina Kondrotaitė, Vytauto             1964 Krinčinas

9.Laimontas Kondrotas, Vytauto            1963 Krinčinas

10.Dalia Kregždytė, Romučio                 1965 Žoliškis

11.Zita Krizonytė, Broniaus                    1965 Krinčinas

12.Sigitas Klovas, Povilo                        1964

13.Lida Letulytė, Petro                           1964 Peteliškiai

14.Rimantas Macijauskas, Alberto          1964 Žvirgždė

15.Gražina Maziliauskaitė, Arvido          1965 Ličiūnai

16.Alvida Mockūnaitė, Česlovo              1965 Berklainiai

17.Rimantas Markevičius, Vytauto         1965 Krinčinas

18.Sigitas Martinkus, Antano                  1965 Krinčinas

19.Gintaras Petkūnas, Juozo                   1965 Krinčinas

20.Regina Petronytė, Vladislovo            1964 Valakai

21.Valerija Plevokaitė, Juozapo              1965 Krinčinas

22.Kazimieras Razgevičius, Antano        1964 Miežiūnai

23.Jūratė Rimkutė, Pranciškaus               1965 Krinčinas

24.Virginijus Svėris, Povilo                     1965 Ličiūnai

25.Saulius Titas, Antano                         1965 Krinčinas

26.Liuda Triabaitė, Alfonso                    1965 Petriškiai

27.Liudas Triabas, Alfonso                     1965 Petriškiai

28.Alvydas Vadapalas, Vytauto             1965 Berklainiai

29.Povilas Vadapalas, Petro                    1965 Daniliškiai

30.Vilija Vaičiūnaitė, Geniaus                 1965 Žvirgždė

 

1980/81 m.m.

8 klasės mokiniai:

1.Gražina Balčiūnaitė, Vytauto               1966 Peteliškių

2.Gražina Barkevičiūtė, Povilo                1965 Doniliškio

3.Violeta Brazdžionytė, Antano             1965 Krinčinas

4.Rolandas Dauparas, Alfonso                1966 Berklainių

5.Gražina Gužėnaitė, Juozo                     1966 Berklainių

6.Vanda Grincevičiūtė, Vytauto             1965 Ličiūnų

7.Alvydas Gudas, Petro                          1966 Vidubalos

8.Dalė Jatužytė, Antano                          1966 Ličiūnų

9.Jonas Januškevičius, Stasio                  1966 Užusienio

10.Regina Langaitė, Antano                   1966 Krinčinas

11.Milda Leščiūtė, Jono                          1963 Trajoniškio k.

12.Juozas Mačiukas, Juozo                      1966 Aukštuolių k.

13.Zigmas Majauskis, Jono                     1964 Krinčino vienk.

14.Stasė Matulionytė, Jono                     1966 Ličiūnų

15.Aldona Mikelinskaitė, Kazio              1965 Žadeikių k.

16.Romas Mikolėnas, Broniaus               1965 Užusienio

17.Vitalija Mikšytė, Stepono                   1966 Vidubala

18.Silva Murnikaitė, Jono                        1966 Berklainių

19.Laima Paslauskaitė, Vladislavo          1966 Užusienio

20.Rima Subačiūtė, Petro                        1965 Krinčinas

21.Vidas Šedleckis, Stanislavo               1966 Peteliškių k.

22.Genovaitė Šimonytė, Algirdo            1966 Krinčinas

23.Laimutis Šležas, Jono                         1966 Žvirgždės

24.Valentinas Tamošiūnas, Benjamino    1965 Vidubala

25.Ginta Urbanaitė, Petro                       1965 Krinčinas

26.Laimis Vaivada, Jono                         1966 Užusienio

27.Valentinas Valiūnas, Broniaus           1966 Krinčinas

28.Birutė Varzaitė, Jono                          1966 Krinčinas

29.Greta Vosylytė, Jono                          1965 Krinčinas

30.Lilija Žitlinskaitė, Stasio                     1966 Krinčinas

 

1981/82 m.m.

8 klasės moksleiviai

1.Danguolė Astrauskaitė, Jono                1966 Ličiūnų

2.Almis Astrauskas, Juozo                      1967 Leliškių

3.Rimas Baltuška, Stasio                         1967 Paiešmenė

4.Saulius Barkevičius, Povilo                  1967 Daniliškių

5.Virginija Bieliauskaitė, Petro                1966 Krinčinas

6.Rita Biliūnaitė, Česlovo                       1967 Ličiūnų

7.Saulius Barisas, Antano                        1967 Krinčinas

8.Vida Girštautaitė, Jono                        1966 Ličiūnų

9.Petras Gužėnas, Juozo                          1967 Berklainių

10.Vitalijus Janevičius, Petro †               1967 Vidubalos

11.Arvydas Jankauskas, Zenono             1967 Papyvesių

12.Valdas Janušauskas, Antano              1967 Ličiūnų

13.Virginija Juozalėnaitė, Stasio             1967 Ličiūnų

14.Algis Kairys, Stasio                            1966 Žvirgždės

15.Antanas Kairys, Antano                     1967 Ličiūnų

16.Saulius Karčiauskas, Antano              1967 Žvirgždės

17.Audrius Kavaliauskas, Petro              1967 Ličiūnų

18.Gražina Klovaitė, Povilo                    1967 Užusienio

19.Rolandas Kripaitis, Rimo                   1967 Krinčinas

20.Rita Krizonytė, Broniaus                    1967 Ličiūnų

21.Paulius Luomonas, Petro                    1966 Užusienio

22.Saulius Luomonas, Petro                    1964 Užusienio

23.Dalia Mainonytė, Stasio                     1967 Ličiūnų

24.Stasys Maziliauskas, Arvydo             1966 Ličiūnų

25.Rima Mažeikaitė, Broniaus                1967 Peteliškių

26.Sigitas Paliulis, Petro                          1966 Ličiūnų

27.Virginija Petronytė, Vlado                 1967 Daniliškio

28.Bronislava Rūtaitė, Broniaus              1967 Ličiūnų

29.Alvydas Sivickas, Antano                  1966 Užusienio(Miežiūnų)

30.Dalia Svėrytė, Povilo                          1966 Ličiūnų

31.Gražina Šimonytė, Algio                    1967 Krinčinas

32.Virginija Šukytė, Juozo                      1967

33.Uogelė Vaidas, Apolinaro                  1967 Krinčinas

34.Birutė Vadapalaitė, Petro                   1966 Daniliškio

35.Lina Valotkaitė, Vyto                        1966 Peteliškių

36.Audrius Vasiliūnas, Povilo                 1967 Paiešmenių

37.Kęstutis Zalensas, Stasio                    1966 Aukštuolių

38.Vilma Zazaitė, Vytauto                      1967 Krinčinas

39.Remigijus Vaitkevičius, Alekso         1967 Ličiūnų

 

1982/83 m.m.

8 klasės moksleiviai :

1.Almis Ostrauskas, Jono                        1968 Berklainiai

2.Daiva Berdešytė, Algio                        1968 Krinčinas

3.Gintaras Bieliauskas, Petro                   1968 Krinčinas

4.Sigita Braškaitė, Stepono                     1968 Krinčinas

5.Rita Brazaitytė, Jono                            1968 Trajoniškis

6.Rita Buckaitė, Antano                          1968 Krinčinas

7.Valdas Gaidelionis, Petro                     1968 Krinčino vienk.

8.Raimondas Glinskis, Povilo                 1968 Krinčinas

9.Ričardas Glinskis, Povilo                     1968 Krinčinas

10.Rolandas Jasiukėnas, Leono               1968 Berklainai

11.Vida Juzėnaitė, Kazimiero                 1967 Ličiūnai

12.Kazimieras Kairys, Stasio                   1968 Žvirgždė

13.Vitalija Kairytė, Algirdo                    1968 Daukniūnai

14.Kęstas Kavaliauskas, Vytauto            1967 Ličiūnai

15.Kęstas Kazlauskas, Juozo                   1967 Daniliškis

16.Sigita Každailytė, Vinco                    1967 Miežiūnai

17.Ričardas Kripaitis, Algimanto            1968 Krinčinas

18.Antanas Kučinskas, Zenono †            1967 Daukniūnai

19.Valdas Luomonas, Juozo                   1968 Daukniūnai

20.Laima Mažeikaitė, Broniaus               1968 Peteliškiai

21.Kazimiera Mikelinskaitė, Kazio         1968 Žadeikiai

22.Rimantas Mockūnas, Antano             1968 Krinčinas

23.Virginijus Mozūras, Petro                   1968 Krinčinas

24.Arvydas Plevokas, Juozapo                1968 Krinčinas

25.Bronius Pelekevičius, Jono                 1968 Krinčinas

26.Rimantas Ratkevičius, Julijono          1968 Daukniūnai

27.Danguolė Remeikaitė, Igno                1967 Ličiūnai

28.Alina Subačiūtė, Petro                        1968 Krinčinas

29.Alfonsas Survilas, Alfonso                 1967 Berklainiai

30.Janina Šinkūnaitė,                               1968 Ličiūnai

31.Ričardas Šimoliūnas, Ramučio           1968 Papyvesiai

32.Kęstas Taučkėla, Povilo                     1967 Ličiūnai

33.Saulius Taučkėla, Petro                      1967 Krinčinas

 

1983/84 m.m.

8 klasės moksleiviai

1.Zenonas Auga, Stasio                           1969 Daniliškiai

2.Saulius Balčiūnas, Vytauto                  1969 Peteliškiai

3.Stasys Balčiūnas, Petro                        1969 Ličiūnai

4.Vaidas Baltuška, Stanislovo                 1969 Paiešmenė

5.Danguolė Barisaitė, Antano                 1969 Krinčinas

6.Stanislovas Barkevičius, Povilo            1968 Daniliškiai

7.Egidijus Drulis, Motiejaus                    1968 Papyvesiai

8.Ginta Grincevičiūtė, Vytauto               1968 Ličiūnai

9.Saulius Grinskis, Juozo                         1969 Ličiūnai

10.Rita Janevičiūtė, Petro                        1969 Vidubala

11.Sigita Karčiauskaitė, Antano              1969 Žvirgždė

12.Vilius Klezys, Petro                            1968 Ličiūnai

13.Laimis Kripaitis, Kazio                       1968 Ličiūnai

14.Bronius Krizonis, Broniaus                1968 Ličiūnai

15.Birutė Mazalauskaitė, Enriko             1969 Ličiūnai

16.Arvydas Maziliauskas, Arvydo          1969 Ličiūnai

17.Irma Mikolaitytė, Povilo                    1968 Daniliškiai

18.Alma Mockūnaitė, Antano                 1969 Sketeliai

19.Virginija Šimoliūnaitė, Romo             1969 Papyvesiai

20.Sigitas Šinkūnas, Antano                   1969 Ličiūnai

21.Saulius Šukys, Juozo                          1969 Ličiūnai

22.Remigijus Taučkėla, Boleslovo          1969 Vidubala

23.Tomas Titas, Antano                          1969 Krinčinas

24.Kęstas Vaitkevičius, Alekso               1969 Ličiūnai

25.Regina Vitkauskaitė, Broniaus           1968 Ličiūnai

26.Sigitas Valiūnas, Broniaus                  1969 Krinčinas

 

1984/85 m.m.

8 klasės moksleiviai

1.Andrius Aleksaitis, Broniaus                1970 Krinčinas

2.Vygintas O/Astrauskas, Jono               1970 Berklainiai

3.Gražina Gaidelionytė, Petro                 1970 Krinčino vienk.

4.Irena Grincevičiūtė, Vytauto                1970 Ličiūnai

5.Petras Kairys, Algirdo                          1970 Daukniūnai

6.Zita Kazlauskaitė, Prano                      1969 Daniliškiai

7.Antanas Každailis, Vinco                     1969 Miežiūnai

8.Remigijus Kondrotas, Vytauto            1970 Krinčinas

9.Diana Kregždytė, Romučio                  1970 Žoliškis

10.Irena Langaitė, Antano                      1970 Krinčinas

11.Dangutis Macijauskas, Albino            1969 Žvirgždė

12.Saulius Mačiukas, Juozo                     1970 Jutiškiai (Aukštuoliai?)

13.Rasa Mačiukaitė, Juozo                      1970 Jutiškiai (Aukštuoliai?)

13.Irena Markevičiūtė, Vytauto              1970 Ličiūnai

14.Dangerūta Maziliauskaitė, Enriko      1970 Ličiūnai

15.Audrius Mažeika, Broniaus                1969 Petriškiai

16.Robertas Paliulis, Adolfo                   1969 Krinčinas

17.Stasys Paškevičius, Stanislovo           1970 Ličiūnai

18.Rita Sivickaitė, Antano                      1969 Miežiūnai

19.Darius Surantas, Algimanto               1970 Ličiūnai

20.Kristina Šimoliūnaitė, Leonido          1970 Krinčinas

21.Nėlita Šukytė, Rintauto                       1970 Krinčinas

22.Algis Taučkėla, Petro                         1969 Krinčinas

23.Dalius Taučkėla, Povilo 1970 Ličiūnai

24.Artūras Urbonas, Petro                       1970 Krinčinas

25.Ramunė Valotkaitė, Vytauto             1970 Krinčinas

26.Rita Baltuškaitė, Stanislovo               1970

 

1985/86 m.m.

8 klasės moksleiviai:

1.Kęstutis Abliauliūnas, Gedimino         1971 Krinčinas

2.Žilvinas Andrulis, Alfonso                   1971 Krinčinas

3.Rimantas Baniulis, Vytauto                 1970 Krinčinas

4.Irena Baniulytė, Vytauto                      1970 Krinčinas

5.Vilma Baršauskaitė, Petro                    1971 Ličiūnai

6.Gintaras Berdešius, Algio                    1971 Krinčinas

7.Gitana Buckaitė, Antano                       1971 Krinčinas

8.Vaiva Gelažnykaitė, Jono                     1971 Krinčinas

9.Inga Grudzinskaitė, Stepo                    1971 Krinčinas

10.Gražvydas Jankauskas, Zenono         1971 Papyvesiai

11.Janina Janušauskaitė, Petro                1971 Ličiūnai

12.Jurius Luomonas, Petro                      1970 Užusienis

13.Audronė Martinkutė, Antano             1970 Suntautai

14.Gytautas Mazaliauskas, Enriko          1971 Ličiūnai

15.Kęstutis Mikolaitis, Povilo                 1971 Doniliškis

16.Arūnas Morkūnas, Povilo                   1971 Ličiūnai

17.Laimutis Morkūnas, Povilo                1970 Ličiūnai

18.Jonas Pelekevičius, Jono                     1971 Krinčinas

19.Arūnas Ratkevičius, Vincento            1971 Krinčinas

20.Sigitas Saulius, Indriejaus                  1971 Berklainiai

21.Vilma Svėrytė, Povilo                        1970 Ličiūnai

22.Violeta Vaitkevičiūtė, Alekso            1970 Ličiūnai

23.Dalė Varzaitė, Jono                            1971 Krinčinas

24.Virginijus Zalensas, Stanislovo          1971 Aukštuoliai

25.Diana Zazaitė, Vladislovo                  1971 Krinčinas

26.Dalius Žitlinskas, Stasio                     1971 Krinčinas

 

1986/87 m.m.

9 klasės moksleiviai

1.Jolanta Braškaitė, Stepono                   1972 Peteliškių k.

2.Kazimieras Juzėnas, Kazimiero            1972 Ličiūnai

3.Viktoras Kuraško, Boleslovič               1972 Krinčinas

4.Henrikas Mazaliauskas, Enriko            1972 Ličiūnai

5.Arūnas Mažeika, Bronislovo                1972 Petriškių k.

6.Asta Mockūnaitė, Antano                    1972 Krinčinas

7.Laimutis Paškevičius, Stanislovo         1972 Ličiūnai

8.Vida Ratkevičiūtė, Julijono                  1972 Daukniūnai

9.Regimantas Tuomas, Benjamino          1972 Pasvalys

10.Virginija Vadapalaitė, Petro               1972 Doniliškio k.

11.Sigita Vaikšnoraitė, Antano               1972 Krinčinas

 

1987/88 m.m.

9 klasės moksleiviai

1.Laimis Baniulis, Vytauto                      1973 Krinčinas

2.Jolanta Bekerytė, Juozo                        1973 Krinčinas

3.Vytenis Dobrodiejus, Vytauto             1974 Krinčinas

4.Saulius Gaidelionis, Stasio                   1973 Daniliškis

5.Dainius Gintautas, Algio                      1973 Krinčinas

6.Rolandas Gurskis, Vinco                                           1972 Steponiškis

7.Virginijus Karčiauskas, Antano            1973 Žvirgždė

8.Linas Kripaitis, Jono                             1973 Krinčinas

9.Saulius Petrėnas, Juozo                        1973 Žvirgždė

10.Lilija Riabova, Vladimiro                   1972 Leliškiai

11.Vilma Samaitė, Alfonso                     1973 Krinčinas

12.Daiva Šinkūnaitė, Vlado                    1972 Krinčinas

13.Dalius Šležas, Kazio                           1972 Ličiūnai

14.Alis Taučkėla, Boleslavo                    1973 Vidubala

15.Aušra Tekutytė, Antano                     1973 Krinčinas

16.Vaida Traškevičiūtė, Petro                 1974 Vidubala

17.Rita Valiūnaitė, Leono                       1973 Berklainiai

18.Vaida Zazaitė, Vytauto                      1973 Krinčinas

19.Gitana Žentilytė, Vinco                      1973 Ličiūnai

 

1988/89 m.m.

9 klasės moksleiviai

1.Skaidrūnė Baliūnaitė, Alberto              1974 Krinčinas

2.Raimondas Barkevičius, Povilo            1974 Doniliškis

3.Daiva Brazaitytė, Juozo                       1973 Ličiūnai

4.Loreta Dobregaitė, Stasio                     1974 Krinčinas

5.Dalia Gaidelionytė, Stasio                    1974 Donoliškis

6.Lijana Glinskytė, Povilo                       1974 Krinčinas

7.Audrius Jatužis, Jono                           1974 Krinčinas

8.Vigita Kazlauskaitė, Prano                   1974 Doniliškis

9.Jonas Kavaliauskas, Vytautas              1974 Ličiūnai

10.Dainoras Kripaitis, Algimanto            1974 Krinčinas

11.Svajūnas Paliulis, Adolfo                   1974 Krinčinas

12.Vidas Pelekevičius, Jono                    1973 Krinčinas

13.Donatas Remeika, Jono                      1973 Krinčinas

14.Ramūnas Rožėnas, Vytauto               1974 Berklainiai

15.Rima Samaitė, Alfonso                      1974 Krinčinas

16.Inga Šimoliūnaitė, Jono                      1974 Papyvesiai

17.Gražina Šležaitė, Kazio                      1973 Ličiūnai

18.Zita Petrėnaitė, Petro                          1973 Ličiūnai

19.Janina Trebaitė, Jono                          1974 Ličiūnai

20.Renata Vosylytė, Jono                       1974 Krinčinas

 

1989/90 m.m.

9 klasės moksleiviai

1.Gražvydas Andrulis, Alfonso              1975 Krinčinas

2.Darius Andžius, Antano                       1975 Krinčino vienk.

3.Jolita Berdešytė, Algio                         1974 Krinčinas

4.Gitana Marinskaitė, Antano                 1975 Krinčinas

5.Laima Remeikaitė, Jono                       1975 Krinčinas

6.Svajūnas Samas, Alfonso                     1975 Krinčinas

7.Kristina Valiūnaitė,Vaclovo                 1975 Berklainiai

8.Loreta Čepėnaitė, Balio                        1974 Krinčinas

9.Etvyda Šinkūnaitė, Vlado                    1974 Krinčinas

10.Vaidė Žitlinskaitė, Stasio                   1974 Krinčinas

11.Dainius Pelekevičius, Jono                 1975 Krinčinas

12.Arūnas Kondrotas, Vytauto               1975 Krinčinas

13.Diana Stočkūnaitė, Algirdo                1973 Krinčinas

 

1990/91 m.m.

9 klasės moksleiviai

1.Aurelijus Barasnevičius, Vlado            1976 Daniliškis

2.Diana Baršauskaitė, Petro                    1976

3.Miglė Grudzinskaitė, Stepo                  1976 Krinčinas

4.Romanas Jatužis, Jono                          1976 Krinčinas

5.Inga Kairytė, Jono                                1976 Krinčinas

6.Laima Karpinaitė, Rimanto                  1976

7.Daiva Mazaliauskaitė, Enriko               1976

8.Vaida Maziliauskaitė, Arvydo             1976

9.Violeta Morkūnaitė, Povilo                  1976

10.Vida Petrėnaitė, Juozo                       1976 Žvirgždė

11.Jolanta Surantaitė, Algio                    1976 Krinčinas

12.Vaidas Žentilis, Vinco                        1976 Ličiūnai

13.Irena Valotkaitė, Vytauto                  1976 Krinčinas

14.Dalius Baniulis,                                   Krinčinas

15.Lina Gaidelionytė

16.Genovaitė Trebaitė

 

1991/92 m.m.

9 klasės moksleiviai (dar penkiabalė vertinimo sistema)

1.Alma Baniulytė, Vytauto                     1977 Krinčinas

2.Irena Berdešytė, Algio                         1977 Krinčinas

3.Židrūnė Brazaitytė, Juozapo                1977 Ličiūnai

4.Orinta Čirgelytė, Antano                      1977 Berklainiai

5.Svetlana Fiodorova, Petro                    1977 Krinčinas

6.Edita Girštautaitė, Juozo                      1977 Ličiūnai

7.Ramunė Januševičiūtė, Rimanto          1977 Krinčinas

8.Egidija Karčiauskaitė, Antano             1977 Žvirgždė

9.Rasuolė Jatužytė, Antano                     1977 Krinčinas

10.Vilma Mozūraitė, Petro                      1977 Krinčinas

11.Nerijus Paliulis, Petro                         1977 Krinčinas

12.Juzina Petrėnaitė, Juozo                     1977 Žvirgždė

13.Vadimas Riabovas, Vladimiro,          1975 Leliškiai

14.Gita Šležaitė, Kazio                            1976 Ličiūnai

15.Marius Titas, Antano                          1977 Krinčinas

16.Asta Uogelytė, Apolinaro                  1977 Krinčinas

 

1992/93 m.m.

9 klasės moksleiviai

1.Algis Abliauliūnas, Gedimino              1978 Kriinčinas

2.Vilma Kairytė, Jono                             1978 Krinčinas

3.Ruslanas Luzanovas, Eugenijaus          1977 Krinčinas

4.Lina Misevičiūtė, Alfonso                    1978 Ličiūnai

5.Vaidas Ostrauskas, Jono                      1978 Berklainiai

6.Modestas Paliulis, Petro                       1978 Krinčinas

7.Inga Remeikaitė, Jono                          1978 Krinčinas

8.Renata Samaitė, Alfonso                      1977 Krinčinas

9.Edita Vaitekūnaitė, Petro                     1978 Krinčinas

 

1993/94 m.m.

9 klasės moksleiviai

1.Rita Andžiūtė                                       1978 Miežiūnai

2.Sandra Baliūnaitė                                 1979 Krinčinas

3.Sonata Badauskaitė                              1978 Krinčinas

4.Gražvydas Januševičius                        1978 Krinčinas

5.Vida Šležaitė                                        1979 Ličiūnai

6.Inga Vadapalaitė                                  1978 Daniliškis

 

1994/95 m.m.

9 klasės moksleiviai

1.Renata Braškaitė                                  1980 Peteliškiai

2.Dalius Bucka                                        1980 Krinčinas

3.Inga Buckaitė                                       1980 Krinčinas

4.Sandra Butkutė                                    1980 Krinčinas

5.Žyginta Čeikauskaitė                            1979 Ličiūnai

6.Joana Čepėnaitė                                    1979 Krinčinas

7.Aida Fedorova                                     1979 Krinčinas

8.Rolandas Marinskas                             1979 Krinčinas

9.Aušra Mikšytė                                      1978 Krinčinas

10.Saulius Šimbelis                                  1978 Vidubala

11.Kristina Šimbelytė                              1979 Vidubala

 

1995/96 m.m.

9 klasės moksleiviai

1.Arnas Juzelėnas, Juozo                         1980 Daniliškiai

2.Edita Každailytė, Vinco                       1980 Miežiūnai

3.Eimantas Mačiūnas, Antano                 1980 Krinčinas

4.Žydrūnė Mikšytė, Povilo                      1980 Krinčinas

5.Zita Samaitė, Alfonso                          1980 Krinčinas

6.Algirdas Stočkūnas, Algio                   1980 Krinčinas

7.Diana Rožėnaitė, Juozo                        1981 Berklainiai

8.Rasa Vadapalaitė, Pranės                     1980 Daniliškiai

9.Donatas Vaitaitis, Sigito                      1981 Krinčinas

 

1996/97 m.m.

9 klasės moksleiviai

1.Deimantė Stankevičiūtė, Nijolės          1982 Krinčinas

2.Sigitas Šležas, Kazio                            1982 Ličiūnai

3.Mantas Varžinskas, Antano                 1982 Krinčinas

 

1997/98 m.m.

9 kl.moksleiviai

1.Dalia Čeikauskaitė                                1982 Ličiūnai

2.Nerijus Dijokas                                     1982 Krinčinas

3.Inga Grinskytė                                      1982 Krinčinas

4.Alma Misiulytė                                     1983 Ličiūnai

5.Alfonsas Samas                                    1981 Krinčinas

6.Saulius Samas                                       1982 Krinčinas

7.Arūnas Vaitiekūnas                              1980 Krinčinas

8.Marius Šiaulys                                      1982 Krinčinas

9.Asta Butkutė                                        1981 Krinčinas

 

1998/99 m.m.

9 klasės moksleiviai:

1.Virginijus Baniulis                                1982 Krinčinas

2.Vytautas Gudauskis                             1984 Krinčinas

3.Dainius Misevičius                               1983 Ličiūnai

4.Jonas Rimkūnas                                    1982 Krinčinas

5.Aidas Šienauskas                                  1983 Krinčinas

6.Židrūnas Vaitiekūnas                            1981 Krinčinas

7.Simonas Vanagas                                 1982Žvirgždė

8.Marius Liubauskas                                1983 Berklainiai

 

1999/2000 m.m.

10 klasės moksleiviai (1-oji dešimtokų laida)

1.Jovita Bedalytė                                     1984 Krinčinas

2.Mindaugas Jasinskas                             1981 Krinčino vienk.

3.Vaida Jurėnaitė                                     1982 Krinčinas

4.Jurgita Kairytė                                      1983 Krinčinas

5.Dangiras Mačiulis                                 1983 Krinčinas

6.Andrius Ridlauskas                              1983 Krinčinas

7.Ingrida Samaitė                                    1983 Krinčinas

8.Aida Valotkaitė                                    1984 Krinčinas

 

2000/2001 m.m.

10 klasės moksleiviai

1.Deimantė Čirgelytė                              1984 Berklainiai

2.Giedrė Dijokaitė                                   1984 Krinčinas

3.Gintarė Kairytė                                     1984 Krinčinas

4.Neringa Kairytė                                    1984 Krinčinas

5.Mindaugas Mikšys                               1983 Krinčinas

6.Viktoras Stirbys                                    1983 Gulbinėnai

7.Bronius Vaitiekūnas                             1983 Krinčinas

8.Deimantė Zarembaitė                            1984 Krinčinas

 

2001/2002 m.m.

10 klasės moksleiviai

1.Dalius Barasnevičius                            1984

2.Vygintas Juozalėnas                             1985

3.Edvardas Karanauskas                         1984

4.Ramūnas Morkūnas                              1985

5.Petras Povilionis                                   1985

6.Audrius Ridlauskas                              1985

7.Irmantas Samas                                    1984

8.Karolis Tvarijonas                                 1985

9.Laimutė Vaitiekūnaitė                          1985

10.Aušra Žukauskaitė                              1985

 

2002/2003 m.m.

10 klasės moksleiviai

1.Jurgita Čeikauskaitė                             1986

2.Martynas Januškevičius                        1986

3.Aušra Jurėnaitė                                     1986

4.Darius Kairys                                        1986

5.Edvinas Kripaitis                                  1986

6.Vaida Mikolaitytė                                1986

7.Remigijus Misevičius                            1986

8.Mindaugas Pelekevičius                       1986

9.Miglė Petkevičiūtė                                1984

10.Andrius Samas                                   1985

11.Gediminas Uogelė                              1986

12.Deividas Zarėmba                              1986

13.Gytis Ganšu                                        1986

 

2003/2004 m.m.

10 klasės moksleiviai

1.Vaida Gučaitė                                      1987

2.Eglė Jakubkaitė                                    1987

3.Karolina Jasinskaitė                              1987

4.Deimantė Jurėnaitė                               1987

5.Kristina Karanauskaitė                         1986

6.Evaldas Mainonis                                 1987

7.Arestas Mockūnas                                1987

8.Modestas Subačius                               1986

9.Mindaugas Triabas                               1987

10.Vytautas Zigmantavičius                    1987

11.Žilvinas Jasėnas                                  1986

12.Jonas Petkevičius                                1985

 

2004/2005 m.m.

10 klasės moksleiviai

1.Artūras Bieliauskas                               1987

2.Michailas Deket                                    1988

3.Marius Dranickas                                  1988

4.Imantas Mainonis                                 1988

5.Sandra Merfelytė                                  1987

6.Žydrūnas Ridlauskas                            1987

7.Alfredas Ziabkinas                               1988

8.Aurimas Danisevičius                           1988

 

2005/2006 m.m.

10 klasės moksleiviai

1.Arūnas Astrauskas                                1988

2.Gitana Bukauskaitė                              1988

3.Virmantas Jurgelionis                           1989

4.Ramunė Luomonaitė                            1989

5.Kęstutis Marcikonis                              1989

6.Asta Mikalajūnaitė                               1989

7.Birutė Rūtaitė                                       1988

8.Mantas Rūta                                         1989

9.Raimondas Stočkūnas                          1989

10.Eglė Užubalytė                                   1989

 

2006/2007 m.m.

10 klasės moksleiviai

1.Mindaugas Bagočius                            1990

2.Laima Germanaitė                                1990

3.Valentinas Januškevičius 1990

4.Feliksas Kairys                                     1990

5.Mindaugas Kairys                                1990

6.Audrius Merfelis                                  1990

7.Auksė Stirbytė                                      1990

8.Kęstas Užkuras                                     1990

9.Žilvinas Užubalis                                  1990

 

2007/2008 m.m.

10 klasės moksleiviai

1.Andrius Čirvinskas                               1989

2.Donatas Kairys                                     1991

3.Agnė Kripaitytė                                    1990

4.Mažvydas Makštelė                              1990

5.Mantas Mikolonis                                 1991

6.Svajūnas Pelekevičius                           1991

7.Neringa Petkevičiūtė                            1991

8.Rasa Petronytė                                     1991

9.Laurynas Subačius                                1990

10.Jovita Šidlauskaitė                              1990

11.Paulius Uogelė                                    1991

12.Mantas Vaitkevičius                           1991

13.Ernesta Ziabkinaitė                             1990

 

2008/2009 m.m.

10 klasės moksleiviai

1.Ilona Gedvilaitė                                    1993

2.Darius Ivanauskas                                1992

3.Malvina Jasėnaitė                                 1992

4.Kęstutis Kairys                                     1991

5.Rimgaudas Marcikonis                         1992

6.Vaidas Rūta                                          1991

7.Arūnas Subačius                                   1992

8.Deimantas Šedleckis                            1992

9.Rolandas Vaičekonis                            1992

10.Eimantas Valotka                               1992

11.Martynas Varžinskas                          1992

12.Arnas Brasas                                       1992

 

2009/2010 m.m.

10 klasės moksleiviai

1.Edmundas Andrašūnas                        1992

2.Vaida Danisevičiūtė                             1992

3.Mantas Kavaliauskas                            1992

4.Rokas Paliulis                                       1992

5.Paulius Pelekevičius                             1993

6.Rima Šimbelytė                                    1993

7.Vilita Survilaitė                                    1993

8.Justina Užubalytė                                 1992

 

2010/2011 m.m.

10 klasės moksleiviai

1.Deividas Dovidonis                              1994

2.Simantė Kairytė                                    1994

3.Egidija Mikolonytė                               1994

4.Vytautas Naglazas                                1992

5.Andrius Pelekevičius                            1994

6.Alius Rupinskas                                    1994

7.Gintarė Timofejevaitė                           1994

8.Žilvinas Didžiulis                                 1992

 

2011/2012 m.m.

10 klasės moksleiviai

1.Tautvidas Barkevičius                          1993

2.Egidijus Kavaliauskas                          1995

3.Vaidas Mikolonis                                 1995

4.Judita Pupelytė                                     1995

5.Laurynas Saikauskas                            1995

6.Darvydas Skaburskis                            1994

7.Jovita Stirbytė                                      1995

8.Tautvydas Šedleckis                             1994

 

2012/2013 m.m.

10 klasės moksleiviai

1.Rimvydas Abliauliūnas                        1996

2.Aurelijus Atstupėnas                             1995

3.Laimonas Banelis                                 1996

4.Deividas Indriulėnas                            1996

5.Viktorija Kavaliauskaitė                       1996

6.Ėrikas Navalinskas                               1996

7.Aleksandr Pavlovič                              1996

8.Rasa Skaburskytė                                 1996

 

2014/2015 m.m.

10 klasės moksleiviai

1.Arentas Butkus

2.Tautvydas Dovidonis

3.Ignas Dunkulis

4.Indrė Gobel

5.Vaida Jankauskaitė

6.Robertas Kairys

7.Edvinas Martinaitis

8.Remigijus Pranckūnas

9.Vaida Pupelytė

10.Jūratė Rupinskaitė

11.Aivaras Šatas