Birželio mėnesį mokyklą ištinka 410 metų sukaktis

 

 

Minėsime šią sukaktį birželio 25 d. 11–13 val. tokia tvarka:

 

 

11 val. Mišios Krinčino bažnyčioje už mirusius mokytojus ir mokinius.

 

12 val. 410-mečio minėjimas mokykloje.

 

13 val. pasivaikščiojimai po mokyklą, prisiminimai prie vaišių stalo.

 

 

Mokyklos bendruomenės vardu kviečiu visus,

prijaučiančius mūsų mokyklai, apsilankyti.

Jei turite senų nuotraukų, atsivežkite parodyti.

 

Mokyklos direktorius


 

Krinčino mokyklai – 410

 

Birželio 25 d. 12 val. (Mišios 11 val.) mokykla minės 410-mečio sukaktį. Kviečiami visi dirbę, mokęsi ar tiesiog turintys sentimentų mūsų mokyklai. O čia žiupsnelis faktų istorijos kursui pakartoti.

Kai 1611 m. birželio 20 d. Krinčino dvaro ir miestelio savininkas tūlas Mikalojus Kurpskis Vilniuje surašė bažnyčios fundacijos aktą, parapijinė mokykla pradėjo veiklą. Mokyti privalėjo bažnyčios vargonininkas. Pirmasis toks išaiškintas buvo Jonas Jankevičius (1698-1699), paskui Mikalojus Burba (1701-1704) ir t.t. Pirmasis direktorius (direktor, iš tiesų daraktorius) Mikalojus Trapulevičius irgi buvo vargonininkas. O Justinas Lebovičius 1820 m. be keliolikos berniukų mokė ir vieną mergaitę – bajoraitę Sofiją Šablinskaitę. Apie rusišką caro laikų mokyklą nesiplėsime, o slaptoji daraktorinė mokykla nusipelno atskiro rašinio.

1916 m. pradėta mokyti lietuviškai. Minėtini dailininkas Pranciškus Žitkevičius ir pedagogė Stasė Klongevičiūtė – žinomi žmonės. 1918 m. rudenį mokytojauja Jonas Janušonis, bet neilgai, nes 1919 m. sausį Krinčiną „užvaldo” bolševikai. 1919 m. rudenį prasideda pastovus valstybės remiamos mokyklos darbas. Vedėju dirba Jonas Klemerauskas (1920-1921), Marė Butkaitė (1921-1923), Zosė Ledvigienė (1923-1924), Kazys Baranauskas (1924-1928), Kazimieras Petrauskas (1928-1930), Jonas Janonis (1930-1932), Juozas Jasilionis (1932-1939), Stasys Vaišvila (1939-1941), Antanas Laurinaitis (1941-1944).

Mokykloje jiems talkino mokytojai Marija Lapėnaitė, Liuda Žindulytė, Emerencija Tuminaitė, Gertrūda Matekonytė, Ona Paugytė, Antanas Nemickas, Aleksandra Tubelytė, Stasys Bačkis, Stasė Levickaitė, Angelė Jasilionienė, Stasė Endriejūnaitė, Elzė Laurinaitienė, Ona Kondrotaitė, Ona Vaišvilienė.

Įdomu, kad Krinčino valsčiuje vaikų patogumui buvo įkurtos tam tikru laiku ir kitos pradžios mokyklos Ąžuolpamūšyje, Berčiūnuose, Berklainiuose, Dagilynėje, Daniliškiuose, Daukniūnuose, Daukšiuose, Kraštuose, Suntautuose, Trajoniškiuose, Žydžiūnuose. Sovietmečiu tos mokyklos ilgainiui buvo uždarytos, nors kai kurios išsilaikė iki 8-tojo dešimtmečio pradžios.

Užplūdus raudonajam tvanui, vieniems pasisekė pasitraukti iš Lietuvos, kiti išvežti katorgon, liko ir tinkamų stalino šalies „statybai”. Direktoriaus pareigoms paskirti Antanas Laurinaitis, jo pati Elzė, V. Ancijonienė (1953), Vladas Skapas (1955-1962), Jonas Kriaučiūnas (1962-1964), Emilija Mickevičienė (1964-1970), Edmundas Dičmonas (1970-1978), Nijolė Rastenienė (1978-1981), Eugenijus Mikalajūnas (1981-1983), Aldona Grudzinskienė (1983-1986), Arvydas Kontenis (1986-1987), Gailutis Gailiūnas (1987-1994). Direktoriumi išrinktas Algimantas Kaminskas (1994-2021).

Mokyklos tipai: parapijinė, „liaudies” rusiška, pradžios 4 skyrių, 6 skyrių, progimnazija, septynmetė, aštuonmetė, „priauganti vidurinė”, devynmetė, dešimtmetė, galop pagrindinė, o nuo 2019 m. dar ir su skyriumi Pajiešmeniuose bei dviem vaiko dienos centrais Raubonyse ir Gulbinėnuose.

Mokykla paruošė aukštesniems mokslams daug garsių Lietuvos žmonių – kunigų, rašytojų, dailininkų, mokslininkų, verslininkų, žinomų medikų ir tiesiog gerų žmonių. Visiems išvardinti ir laikraščio neužtektų. Tad mokykla, minėdama 410-metį, turi kuo pasidžiaugti, kuo pasigirti. Tik ar girtis reikia? Suprantantis supras, nesuprantantis nepatikės. Su švente, tautiečiai, su švente, mokiniečiai! Lauksime Jūsų.