Gulbinėnų mokykloje mokėsi ir ją baigė šie mokiniai:

 

1922 m.

1. Slavinskas Antanas

2. Valunta Jonas

3. Valunta Albertas

4. Vinciūnas Leonardas

5. Vinciūnas Bronislavas

6. Skodžius Antanas

 

1924 m.

1. Budriūnas Povilas

2. Dobilevičius Jonas

3. Vekelis Kazys

4. Varna Jonas

5. Ratkevičiūtė Vincė

6. Lazauskaitė Jadvyga

7. Slavinskas Leonas

8. Slavinskas Antanas

9. Meškinis Balys

10. Tamulėnas Mikas

11. Kairytė Aleksandra

 

1925 m.

1. Lukošiūnas Antanas

2. Meškėnas Stasys

3. Bliudnikas Engelbertas

4. Varna Antanas

5. Bajorūnas Albinas

6. Balčiūnas Petras

7. Armonavičius Jonas

8. Budriūnaitė Agota

9. Budriūnas Petras

10. Ratkevičius Kazys

11. Vinciūnas Petras

 

1926 m.

1. Šatas Povilas

2. Rožėnas Bronius

3. Lazauskas Juozas

 

1927 m.

1. Vinciūnas Povilas           Jagaudžiai

2. Rožėnas Vladas              Užusieniai

3. Šataitė Eugenija             Motiejūnai

4. Baltrušiūnaitė Emilija    Gulbinėnai


1929.V.28 Biržų apskrities Krinčino valsčiaus Gulbinėnų pradžios mokyklos Išleidžiamuosius egzaminus laikė:

1. Šataitė Seliomėja           Gulbinėnai

2. Vaičiulionytė Birutė       Ruopiškiai

3. Rožėnas Gintaras           Užusieniai

4. Varna Petras                   Gulbinėnai

5. Adomėnaitė Valė       Berčiūnai


1930 m. baigiamuosius egzaminus laikė:

1. Rensonaitė Emilija         Bajoriškiai

 

  1930-1931 m.m.

1. Baltrušiūnas Leonardas,   Gulbinėnai

2. Poviliūnas Povilas,              Ruopiškiai

3. Rensonas Julijonas,            Bajoriškiai

4. Šatas Aloyzas                      Motiejūnai

5. Šatas Jonas                         Motiejūnai

6. Vaičiulionis Algirdas          Ruopiškiai

7. Zubas Vytautas                  Geidžiūnai

8. Šatas Povilas                       Berčiūnai

9. Grytaitė Antanina              Lamokai

 

1931-1932 mokslo metų Biržų apskrities Krinčino valsčiaus Gulbinėnų pradžios mokyklos  išleidžiamųjų egzaminų, įvykusių 1932 m. birželio mėn. 1 ir 2 dienomis Krinčino Vyskupo Valančiaus vardo pradžios mokykloje, Komisijos protokolas. Mokyklą baigė:

 

1. Adomėnas Apolinaras, Juozapo           1920.VIII.18                        Berčiūnai

2. Armonas Jonas, Stanislovo                    1916.IV.14                          Gulbinėnų dvaras

3. Murnikaitė Bronė, Jurgio                       1918.II.16                            Sodeliai

4. Šatas Aleksys, Povilo                               1919.XI.16                          Motiejūnai

5. Šataitė Valerija, Jono                             1917.XII.11                          Gulbinėnai

 

 1933-1934 m.m.

1. Adomėnas Mykolas                              Berčiūnai

2. Aukštikalnis Leonas                              Berčiūnėliai

3. Barysas Stanislovas Juozapas              Gulbinėnai

4. Gatvinas Murnikas Kazimieras           Sodeliai

5. Murnikaitė Ona                                     Sodeliai

6. Poviliūnaitė Ona                                    Ruopiškiai

7. Rešimavičiūtė Bronė                            Patataliečiai

8. Šatas Bronislovas                                  Motiejūnai

9. Valeckas Bronius                                   Gaižiūnai

10. Varakauskaitė Rachelė                       Berčiūnai

11. Vinciūnaitė Pranciška                   Jagaudžiai

 

1934-1935 m.m.

1. Budriūnas Feliksas, Povilo                   1923.IV.8      Ruopiškiai

2. Budriūnaitė Stanislava, Antano          1924.I.7         Ruopiškiai

3. Gabriūnaitė Bronislava, Petro            1923.XI.9       Gulbinėnai

4. Lukštaitė Emilija, Povilo                       1922.XI.7       Stasiškiai

5. Niurka Antanas, Juozo                         1920.XII.6      Patataliečiai

6. Pumpuras Arvidas, Petro                    1922.IV.18    Jagaudžiai

7. Ranonis Jonas, Antano                        1923.III.7       Užusienis

8. Šatas Jonas, Jono                                 1922.V.29      Berčiūnai

 

1935-1936 m.m. IV skyriaus išleidžiamieji egzaminai:

1. Baltrušūnas Vytautas Jonas, Antano            1923.IV.15         Gulbinėnų k.

2. Baltrūnas Petras, Juozapo                             1923.V.29          Berčiūnų k.

3. Mozūras Juozapas, Antano                           1921.VI.19         Varžų k.

4. Poviliūnas Jonas, Povilo                                 1923.VII.4           Berčiūnų k.

5. Varakauskas Jonas, Povilo                              1922.X.28          Berčiūnų k.

6. Vaičiulionytė Jadvyga, Juozo                         1925.VIII.17       Ruopiškių k.

7. Vaitaitytė Bronislava, Povilo                          1923.II.26           Berčiūnų k.

 

1938-1939 mokslo metų Biržų apskrities Krinčino valsčiaus Gulbinėnų pradžios mokyklos  IV skyriaus išleidžiamųjų egzaminų, įvykusių 1939 m. birželio mėn. 10 d. Gulbinėnų pradžios mokykloje, Komisijos Protokolas. Laikė:

1. Barisaitė Valentina, Juozo                               1926.VIII.4    Nenorai

2. Baltrušiūnaitė Paulina, Antano                      1937.II.9       Gulbinėnai

3. Braškaitė Antanina, Kazio                              1925.VIII.22  Gulbinėnai

4. Čuplinskas Algis-Kazimieras, Boleslovo       1929.II.24   Žvirbliniai (Vaškų v.)

5. Danauskas Vytautas-Jonas, Jono                  1926.VII.15   Berčiūnai

6. Jurevičius Paulius, Petro                                1925.X.24      Karklynai (Vabalninko v.)

7. Kuodytė Leontina, Marcelino                       1927.IV.1      Gulbinėnai

8. Niurka Bronislovas-Steponas, Kazio             1926.XII.15    Berčiūnai

9. Šatas Balys, Juozo                                           1925.VI.25    Berčiūnai

10. Šataitė Valerija, Juozo                                 1923.VI.10    Berčiūnai

11. Šataitė Bronislava, Jono                              1926.III.4      Berčiūnai

12. Šataitė Rachelė, Alfonso                             1927.II.19     Gulbinėnai

13. Šidlauskas Juozas, Bernardo                      1925.VII.17   Berčiūnai

14. Valuntas Alponas, Adolfo                           1925.II.25      Jutiškiai

15. Varžinskaitė Janina, Antano                       1926.IV.20    Bajoriškiai

 

1939-1940 m.m.

 

I laipsnio pradžios mokyklos egzaminus laikė:

1. Armokavičiūtė Skolastika, Povilo               1927.XII.10    Gulbinėnai

2. Armokavičius Jurgis, Alfonso                      1927.VI.10    Berčiūnai

3. Baltrušiūnas Jonas, Antano                        1925.IX.2       Gulbinėnai

4. Budriūnaitė Alpona, Povilo                        1929.IX.2       Ruopiškiai

5. Jurevičiūtė Pranė, Kazio                              1927.V.4        Berčiūnai

6. Koncevičiūtė Stefanija, Kazio                    1926.XII.12    Gulbinėnai

7. Navalinskaitė Emilija, Jono                       1927.III.18     Jutiškiai

8. Niurkaitė Emilija, Prano                              1925.XI.26     Berčiūnai

9. Pugžlytė Agota, Aleksandro                      1926.III.19     Motiejūnai

10. Šataitė Bronislava, Alfonso                     1928.VIII.10  Gulbinėnai

11. Šataitė Saverija-Ksavera, Jono                 1929.I.3         Gulbinėnai

12. Šimas Stanislovas, Adomo                       1929.II.25      Gulbinėnai

13. Vaičiulionis Juozas, Jono                          1928.I.24       Berčiūnai

14. Varžinskas Algirdas, Antano                    1930.II.1        Bajoriškiai (Pabiržės v.)

15. Varžinskas Benjaminas, Antano             1928.IV.1      Bajoriškiai (Pabiržės v.)

 

II laipsnio pradžios mokyklos egzaminus laikė:

1. Armokavičiūtė Valerija, Alfonso               1925.XI.26     Berčiūnai

2. Kuodytė Felicija, Jono                                1924.I.28       Berčiūnai

3. Ladyga Pranas Linas, Kazio                       1926.X.4        Vabalninkas

4. Šimaitė Jadvyga, Adomo                           1925.XII.18    Gulbinėnai

5. Tamonis Paulius, Juozo                             1926.VII.27     Šukioniai

6. Žiemelis Juozas                                           1929.I.2         Kantiškiai

 

1941-1942 m.m.

 

IV skyrių baigusieji:

1. Adomavičiūtė Bronė, Povilo                1928.VII.8     Pataliečiai

2. Braška Petras, Kazio                              1930.I.1         Gulbinėnų vienk.

3. Danauskaitė Genovaitė, Jono              1929.I.6         Berčiūnai

4. Jakštas Jurgis-Vytautas, Balio             1930.IV.23     Žoliškiai

5. Juknevičiūtė Irena, Petro                     1931.I.2         Motiejūnai

6. Kruopis Alfonsas, Kazio                       1927.X.27      Jutiškiai

7. Kruopis Antanas, Kazio                        1930.I.1         Jutiškiai

8. Ladigaitė Marė, Kazio                          1931.IV.2      Gulbinėnų dvaras

9. Leiva Juozas, Antano                           1931.I.1         Berčiūnai

10. Marinskaitė Elžbieta-Aldona, Jono 1930.XI.5       Karklynai

11. Niurkaitė Veronika, Juozo                1928.IV.23    Gulbinėnų vienk.

12. Poviliūnas Bronius, Povilo                1927.VIII.24  Ruopiškiai

13. Poviliūnaitė Anastazija, Povilo         1930.IX.2       Ruopiškiai

14. Šatas Stasys, Aloyzo                         1928.V.27     Motiejūnai

15. Vaičiulionis Lionginas, Jono             1931.I.2         Berčiūnai

16. Vadapalas Gediminas-Domijonas, Mykolo   1929.X.30    Berčiūnėliai

17. Valinskaitė Albina, Juozapo,            1930.III.13     Berčiūnai

18. Vinciūnas Antanas, Apolinaro          1929.XI.4       Jagaudžiai

19. Vinciūnaitė Leontina, Rapolo           1931.V.27     Jagaudžiai

 

V skyrių baigusieji:

1. Gabriūnas Julius, Petro                       1928.I.1         Gulbinėnai

2. Indriulėnas Leonas, Povilo                 1930.II.2        Bajoriškiai

3. Ladiga Benediktas-Pijus, Kazio          1929.II.28      Gulbinėnai

4. Varžinskas Vytautas, Povilo               1930.XI.18     Bajoriškiai

5. Vekelis Jonas, Povilo                          1929.VIII.25  Sodeliai

 

1942-1943 mokslo metųBiržų apskrities Krinčino valsčiaus Gulbinėnų I l. pradinės mokyklos  IV-jo skyriaus lietuvių kalbos, skaičiavimo ir tėvynės pažinimo keliamųjų egaminų, įvykusių 1943 m. birželio mėn. 1 ir 2 dienomis Gulbinėnų prad. mokykloje, Komisijos protokolas.

 

IV skyrių baigė:

1. Dervinytė Aldona, Elžbietos               1931.II.18                       Sodeliai

2. Juodžionytė Valerija, Stepono            1930.I.6                          Motiejūnai

3. Kairytė Janina-Ona, Albino               1931.I.25                         Pataliečiai (Vabalninko v.)

4. Leiva Alfonsas, Antano                     1932.IX.2                         Berčiūnai

5.Šataitė Eugenija, Aloyzo                   1930.VIII.23                     Motiejūnai

6. Niurkaitė Adelė, Kazio                      1931.VIII.16                      Berčiūnai

7. Šatas Algimantas, Alfonso               1933.V.1                            Gulbinėnų vienk.

8. Šataitė Genovaitė, Juozo                 1930.XII.10                         Berčiūnai

9. Šatas Vytautas-Viktoras, Juozo        1929.XII.15                          Berčiūnai

10. Šimaitė Elžbieta, Adomo                1932.V.14                           Gulbinėnai

11. Tamonytė Milda-Liucija, Jono       1930.V.14                            Berčiūnai

12. Vačiulionytė Genovaitė, Jono                    1932.VIII.26                                Berčiūnai

 

V skyrių baigė:

 

1. Balčiūnas Kazys, Povilo                          1931.IV.4                 Paberliai

2. Braška Petras, Kazio                               1929.I.5                    Gulbinėnai

3. Jakštas Vytautas, Balio                          1930.IV.23                Stasiškiai

4. Janušis Leonas, Jono                             1931.XI.10                 Paberliai

5. Juknevičiūtė Irena, Petro                      1931.II.6                    Motiejūnai

6. Gesevičius Boleslovas, Alfonso            1931.IV.29               Gaižiūnai (Vabalninko v.)

7. Kruopis Antanas, Kazio                         1929.XI.25                Stasiškiai

8. Marinskaitė Aldona, Jono                    1930.VIII.25            Karklynai (Vabalninko v.)

9. Poviliūnaitė Nastė, Povilo                    1929.V.7                  Ruopiškiai

10. Turtinskas Tadas, Juozo                      1926.X.10                Daučkėnai

11. Vaičiulionis Lionginas, Jono               1930.I.21                 Berčiūnai

12. Vinciūnaitė Valentina, Rapolo           1931.V.27               Jagaudžiai (Pabiržės v.)

 

1943-1944 mokslo metų Biržų apskrities Krinčino valsčiaus Gulbinėnų prad. mokyklos IV skyriaus keliamųjų egzaminų, įvykusių 1944 m. birželio mėn. 5, 6 ir 7 dienomis Gulbinėnų prad. mokykloje Komisijos protokolas.

IV skyrius

1. Kanižauskas Antanas

2. Koncevičiūtė Veronika

3. Leivaitė Stanislava

4. Lukšta Jonas

5. Marinskas Vytautas-Juozapas

6. Meškinis Leonas

7. Ranonis Kazys-Aloyzas

8. Šataitė Birutė-Ona

9. Šataitė Genovaitė

10. Varžinskaitė Stasė

 

V skyrius

1. Juodžionytė Valerija

2. Leiva Alfonsas

3. Niurkaitė Adelė

4. Šatas Algimantas

5. Šataitė Eugenija

6. Vaičiulionytė Genovaitė