Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla

 

RENGINIŲ PLANAS 2019 M.

Data Renginio pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Rezultatas
Sausis, 11 d. Sausio 13-osios mi­nėjimas „Atmintis –gyva, nes liudija” Istorijos mokyto­jai, pavaduotoja Pedagogai ir mokiniai Ugdomas patriotinis jausmas
Vasaris, 1 d. Meninio skaitymo konkursas Miglė Kučins­kienė 5-10 klasių mokiniai Mokinių saviraiškos ir meninės pajautos ugdy­mas
Sausis, x Šaškių, šachmatų turnyrai Vilma Janušienė, direktorius 5-10 klasių mokiniai Lavinsis protiškai ir emociškai
Vasaris, 15 d. Lietuvos Nepriklau­somybės dienos mi­nėjimas Miglė Kučins­kienė ir kt. Mokyklos bend­ruomenė Bus ugdomas pasidi­džia­vimas tėvynės praei­timi ir tautos dvasios tvirtybe
Vasaris Šimtadienis Albinas Mačiulis 9-10 kl. mokiniai Bendrystė, ateities planavimas
Vasaris, 22 d. Susitikimas su švietimo skyriaus vedėju direktorius Mokyklos tarybos nariai, administra­cija Bus aptartos mokyklos egzistencijos perspektyvos
Kovas, 6 d. Pelenų diena Tikybos mokytoja Mokyklos bendruomenė Nyks puikybė, augs kuklumas
Kovas, 8 d. Lietuvos Nepriklau­somybės atkūrimo diena Istorijos mokytojai, direktorius Mokyklos bendruomenė Formuojamas pilietiš­kumo suvokimas
Kovas, 15 d. Mykolo Karčiausko 80-mečio minėjimas Bibliotekininkai, lituanistai, direk­torius Paroda, nuotrau­kos, tekstų skaity­mas, vaizdo įrašai Prisimins iškilų rašytoją
Kovas – balandis Žemės mėnesiui skirti renginiai Ligita Rožėnie­nė, pavaduotoja Mokyklos bend­ruomenė Ugdoma saviraiška. Formuojamas ekologijos supratimas
Kovas Akcija „Savaitė be patyčių” Vilma Janušie­nė, klasių vadovai Mokyklos bend­ruomenė Nustos tyčiojęsi; negaty­vaus elgesio prevencija
Kovas, 16 d. Knygnešio diena Albinas Mačiulis Mokyklos bend­ruomenė Formuojama dvasinė kultūra
Balandis Margučių ridenimas Pradinių klasių mokytojos I-IV klasių moki­niai ir mokytojos Puoselėjamos tradicijos
Balandis Abėcėlės šventė Zita Paliulienė Pradinių klasių mokytojos ir mokiniai Lavinamas vaikų guvumas
Balandis – gegužė Standartizuoti testai II, IV, VI, VIII klasių mokiniams Pavaduotoja ugdymui II, IV, VI, VIII klasių mokiniai Gerės mokymosi rezultatai
Balandis 2019-ieji –Vietovardžių metai Bibliotekininkai, lituanistai, direktorius Mokyklos ir seniūnijos bendruomenė Plės kalbinį akiratį, kalbos vystymosi suvokimą
Gegužė Motinos diena Pradinių klasių mokytojos Pradinių klasių mokiniai Pabus meilė motinai
Gegužė, 4 d. Spaudos diena Albinas Mačiulis Mokiniai ir mo­ky­to­jai Bibliofilijos pradmenys
Birželis Paskutinio skambu­čio šventė L. Rožėnienė, A. Mačiulis, V. Ba­laišienė, pava­duotoja 9-10 kl. mokiniai Puoselėjamos mokyklos tradicijos
Gegužė – bir­že­lis Pagrindinio ugdy­mo pasiekimų pati­krinimas Direktorius 10 kl. mokiniai, vy­kdymo ir ver­ti­nimo komisijos Bus patikrinta, ko išmoko per 10 metų
Birželis, 7 d. Mokslo metų užbaigimas 1-4 kl. Pradinių klasių mokytojos Pradinių klasių mokiniai Palaikoma mokyklos tradicija
Birželis Veiksmo savaitė Artūras Čeka­nauskas, pavaduotoja Mokyklos bendruomenė Bus lavinamas kūnas ir dvasia
Birželis, 21 d. Mokslo metų užbai­gimas 6-10 klasių mokiniams Direktorius Mokiniai ir klasių vadovai Palaikoma mokyklos tradicija
Birželis, 20 d. Krinčino Verdenės Albinas Mačiulis Mokyklos bendruomenė Pažintiniai ir estetiniai tikslai
Rugsėjis, 2 d. Mokslo metų pradžios šventė, pirmosios pamokos Direktorius, pa­vaduotoja ugdy­mui Mokyklos bendruomenė Tradicijų puoselėjimas
Rugsėjis, 26 d. Europos kalbų diena Europos kalbų mokytojai (lie­tu­vių, anglų, ru­sų, prancūzų) Kalbų mokytojai, mokiniai, klasių vadovai Mokiniai domėsis Europos kalbomis
Rugsėjis Sveikatingumo diena Ligita Rožėnie­nė Artūras Če­ka­naus­kas, pa­va­duotoja Stiprės fizinė sveikata, bendruomeniškumo jausmas
Rugsėjis, 28 d. Naktis mokykloje Vilma Janušienė Mokyklos bendruomenė Bus ugdomas bendrumo jausmas
Spalis, 4 d. Mokytojo diena Miglė Kučins­kienė 10 klasės mokiniai Pagarbos mokytojams ir kitiems suaugusiesiems ugdymas; propaguojama pedagogo profesija
Spalis, 7 d. Dailininkui Pranciškui Žitkevičiui – 150 Dailės mokytoja, direktorius Mokyklos bendruomenė Formuos savivertę: iš ma­žo kaimo – dideli žmonės
Spalis, x Sveikatingumo diena Ligita Rožėnie­nė, klasių vadovai Mokyklos bendruomenė Bus ugdoma savimonė, propaguojama sveika gyvensena
Spalis, x Pirmokų krikštynos Ona Ramanaus­kienė Pradinių kl. mo­kytojos, mokiniai Ugdomas bendruome­niškumo jausmas
Lapkritis, 23 d. Kariuomenės diena Albinas Mačiu­lis Mokyklos bendruomenės Bus ugdomas patriotiš­kumas, susitiksime su kariškais
Lapkritis, x Tarptautinė Tole­rancijos diena Klasių vadovai Mokiniai, klasių vadovai Suvoks tolerancijos prasmę
Lapkritis, x Penktokų krikšty­nos 5-6 kl. vadovai 5-6 klasių mokiniai Ugdomas bendruomeni­škumo jausmas
Lapkritis Stalo teniso turnyras Artūras Čekanauskas Kūno kultūros mokytojas Tobulės žaidimo technika
Gruodis, 27 d. Kalėdinis karnavalas 1-10 kl. vadovai 5 kl. mokiniai Puoselėjama pramogų kultūra
Sausis-gruodis Tikslinės, profesijos pažinimo išvykos, pažintinės ekskursi­jos, susitikimai, tu­ristiniai žygiai, darbas su tėvais Klasių vadovai Mokiniai Plėsis akiratis, gilės pasaulėjauta
Sausis-gruodis Dalyvavimas olim­piadose, konkur­suo­se, akcijose, sporto varžybose Įvairūs Įvairiai Kelionė tobulėjimo keliu